Petition Closed
Petitioning Ryohin Keikaku Co.,Ltd. Customer Services and 5 others

ร้าน MUJI : หยุดขายหูฉลาม

68,516
Supporters

This page is available in English here/ in Japanese here/ in German here/ in Spanish here


This petition is supported by:
 Fin Free ThailandFin Free TaipeiOCEANUS NGOHumane Society InternationalSupport Our SharksStop Shark FinningShark Defence Australia Inc.The Global Shark Conservation InitiativeShark Aid UK and PangeaSeed

แปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น 

MUJI เป็นบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นที่มีสาขาอยู่มากมายทั่วโลก รวมถึง 9 สาขาในประเทศไทย ทางบริษัทได้ประกาศอย่างชัดเจนต่อสาธารณะว่า ตนเป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันกลับพบว่า มีซุปหูฉลามวางขายในร้าน MUJI หลายสาขาทั่วญี่ปุ่น

MUJI มีนโยบายที่มุ่ง “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม” แต่บริษัทกลับปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวที่จะหยุดขายหูฉลาม ทั้งๆ ที่เป็นการกระทำทารุณต่อสัตว์ อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ เพียงเพื่อผลกำไร ซึ่งนับว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับแนวทางที่บริษัทกล่าวอ้างไว้อย่างชัดเจน

จากผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับการล่าฉลามเพื่อการค้า ชี้ให้เห็นว่า มีฉลามถูกล่ากว่า 100 ล้านตัวต่อปี นักวิจัยคาดว่า ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ฉลามอาจสูญพันธุ์ได้หากยังมีการล่าอยู่แบบนี้  พวกมันก็กำลังถูกเข่นฆ่าด้วยอัตราที่เร็วเกินกว่าจะอยู่รอดได้ 

ดิฉันขอเรียกร้องให้ MUJI ประเทศญี่ปุ่น เลิกขายซุปหูฉลามโดยทันที และดิฉันยังขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคทั่วโลกร่วมเรียกร้องให้ MUJI ทั่วโลกเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทประกาศไว้อย่างแท้จริง   

ร่วมลงชื่อและบอกต่อเพราะความสำเร็จของการรณรงค์นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเลที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่นในอนาคต

ประเทศของดิฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลและมหาสมุทร ก่อนที่จะสายเกินไป

ขอบคุณค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

MUJI JAPAN: Shark Fin Soup: http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548718026647?searchno=1 

IUCN: “Status of Blue Shark: Near Threatened”: http://www.iucnredlist.org/details/39381/0 

The Guardian ”Appetite for shark fin soup 'causing decline of blue sharks in UK waters": http://www.guardian.co.uk/environment/2012/mar/09/shark-fin-soup-blue-sharks-uk 

Fotografía: ©Derechos reservados por Tre' Packard

This petition was delivered to:
 • Ryohin Keikaku Co.,Ltd.
  Customer Services
 • MUJI TAIWAN
  Customer Services
 • MUJI UK
  Customer Services
 • MUJI USA
  Customer Services
 • MUJI Germany
  Customer Services
 • Ryohin Keikaku Co.,Ltd.
  Mr.Masaaki Kanai ประธานบริษัท MUJI


Tanaka Eri started this petition with a single signature, and now has 68,516 supporters. Start a petition today to change something you care about.
Today: Eri is counting on you

Tanaka Eri needs your help with “ร้าน MUJI : หยุดขายหูฉลาม”. Join Eri and 68,515 supporters today.