"หยุด" ใช้กล่องโฟมใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

"หยุด" ใช้กล่องโฟมใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!
หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

Wuthipong Pangjai ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้

กล่องโฟม “บรรณจุภัณฑ์ที่มีอันตราย...มีสารก่อมะเร็งและใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายกว่า 1,000 ปี” เราต้องการให้ร้านอาหารทุกร้านที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระงับการใช้กล่องโฟม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานที่ให้ความรู้และสร้างนิสิตที่จะต้องมีความตระหนักต่อการรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้น พบว่ามหาวิทยาลัยมิได้มีข้อกำหนดเพื่อห้ามใช้กล่องโฟม และยังมิได้ส่งเสริมให้นิสิต อาจารย์ รวมทั้งบุคลากร ตระหนักต่อหน้าที่ของตนในการลดการใช้กล่องโฟม

เราขอความคิดเห็นจากทุกท่าน เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้ระงับการใช้กล่องโฟม แล้วให้ใช้ภาชนะชนิดอื่นที่สามารถทำความสะอาดแล้วนำกลับไปใช้ได้ใหม่หรือภาชนะชนิดย่อยสลายได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม KU NO FOAM ขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ ทุกท่านตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ข้อคิดเห็นของท่านได้ส่งถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ตอบรับข้อเรียกร้องของพวกเรา และให้มีกิจกรรมและโครงการเกี่ยวกับการลดใช้กล่องโฟม อย่างไรก็ตามยังมิได้มีข้อกำหนดห้ามใช้กล่องโฟมอย่างเด็ดขาด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อคิดเห็นของทุกท่านจะทำให้การรณรงค์สำเร็จตามจุดประสงค์

 https://www.facebook.com/KUnoFOAM 

#KUnoFOAM #Kasetsart University

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!
หากถึง2,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว