ยกเลิกกิจกรรม "ว้าก" ในกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


ละแล้วก็มีน้องใหม่อีกหนึ่งคนเสียชีวิตในการรับน้องที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ชีวิตที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลต้องเสียไป เพื่อ?

แม้จะยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุ แต่พวกเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือที่ใดๆ ก็ตาม อะไรทำให้พี่มีอำนาจเหนือร่างกายและจิตใจของคนที่มาใหม่ ถึงขนาดสามารถกระทำการรุนแรง เพียงเพราะแก่กว่า? อยู่มานานกว่า? หรือการมีเจตนาดีแต่มองข้ามสิทธิพี้นฐานของน้อง? ซึ่งเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

การรับน้องอย่างรุนแรงหรือที่เรียกกันว่า ว๊าก เป็นการละเมิดสิทธิขึ้นพื้นฐาน นักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่แล้ว ควรมีความเข้าใจและเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน อันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

มื่อต้นปีที่แล้วก่อนเปิดเทอมต้อนรับนักศึกษาใหม่  พวกเราได้ยื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก้ไขปัญหาเรื่องการรับน้อง เพราะที่ผ่านมากิจกรรมรับน้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยมีการใช้ความรุนแรงโดยปราศจากการควบคุม โดยเฉพาะการรับน้องต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย  มีการข่มขู่ลงโทษว่าที่นักศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ  การกระทำที่เกิดขึ้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัยในด้านลบ

ผ่านมาเกือบ 2 ปี มีการเปลี่ยนแแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะจะมีการประชาสัมพันธ์เฉพาะในช่วงแรกๆ แต่สุดท้ายก็ยังมีการรับน้องที่มีการว๊ากเหมือนเดืม ทำให้เราต้องรณรงค์เรื่องนี้กันอีกครั้งผ่าน Change.org

พวกเราขอเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยออกระเบียบว่าด้วยการทำกิจกรรมการรับน้อง โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการรับน้องนอกสถานที่ มีบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน และให้ทางมหาวิทยาลัยเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน

การรับน้องที่รุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น แต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ล่าสุด น้องปี 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ต้องเสียชีวิตในกิจกรรมรับน้อง ทำให้ต้องมีการสอบสวนสืบหาสาเหตุและคนรับผิดชอบ เราไม่อยากให้เหตุการณ์เศร้าสลดเช่นนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันเป็นที่รักของเรา

เราอยากเห็นมหาวิทยาเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการยุติความรุนแรงทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการ “ว๊าก” การบังคับข่มขู่ และการทารุณน้องใหม่ด้วยวิธีต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เราอยากให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขภายในมหาวิทยาลัยของเรา เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยอื่นๆ

ทั้งนี้ มีบทลงโทษทางอาญาต่อการรับน้องที่รุนแรงแล้ว แต่มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดมากขึ้น:
        -การว๊ากคือการข่มขู่คุกคามทางวาจา ทำร้ายจิตใจโดยเจตนา  โทษ 1 เดือน
        -การบังคับเข้าร่วมหรือไม่ให้ออก ผิดตามกฏหมายอาญาว่าด้วยการกักขังหน่วงเหนี่ยว โทษ 3 ปี
        -พี่ลงไม้ลงมือก็คือการทำร้ายร่างกาย โทษ 2 ปี
        -รับน้องจนบาดเจ็บก็คือทำให้เสียทรัพย์หรือบาดเจ็บทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา  โทษ 3 ปี
        -ในกรณีที่น้องเสียชีวิต ถ้าตั้งใจก็เป็นฆาตกรรม ถ้าไม่ตั้งใจก็เป็นการทำให้ผู้อื่นถึงความตายโดยไม่เจตนา โทษ 10 ปี

ไม่มีใครอยากให้พี่ถูกลงโทษ แต่พี่ก็ไม่มีสิทธิทำร้ายร่างกายและจิตใจน้องเช่นกัน การรับน้องจึงควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ เคารพในสิทธิของทุกคนที่มีเท่าเทียมกัน

 

หลังจากมีการแชร์กิจกรรมรณรงค์ "NO ว้าก" ของเราอย่างแพร่หลาย ร้อยพันความคิดเห็นและการลงชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมยกเลิกการว้ากน้องการรับน้องที่ไม่สร้างสรรค์ละเมิดสิทธิมนุษย์ชน ทางกลุ่มขอชี้แจงกิจกรรมที่จะดำเนินการหลังจากนี้ครับ 

 

 

1. ทางกลุ่มที่ดำเดินการ ติดต่อไปยังรองอธิการมหาวิทยาลัยที่ดูแลด้านการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์เพื่อเสนอรายงานการรณรงค์ NO ว้ากภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอเข้าพบเพื่อร่วมแก้ปัญหาการว้ากและการยกเลิกว้ากในกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ตลอดปีการศึกษานี้เพื่อใช้ในปีการศึกษาหน้าและต่อๆไป 

 

2. การรณรงค์หายกเลิกว้ากจะมีตลอดปีการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ทางกลุ่มขอขอบคุณผู้ร่วมณรงค์ทุกท่าน ความเห็นทุกท่านเป็นประโยชน์มากต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา ที่จะมีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จและมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ จะตระหนักถึง"สิทธิมนุษยชน"และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม