#อย่าลืม Pfizer ให้เด็กไทย

แคมเปญประสบความสำเร็จ

#อย่าลืม Pfizer ให้เด็กไทย

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน209คน
Thai EduGap ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นายกรัฐมนตรี และ

จากการบริหารจัดการวัคซีนที่ผิดพลาดเสมอมาของรัฐบาลไทย ทำให้เกิดความกังวลว่ารัฐไทยจะละเลยและมองข้ามการวางแผนวัคซีนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนไทย

วัคซีนโควิด-19 คือวัคซีนฉุกเฉินที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำใช้ในกลุ่มเสี่ยงและฉุกเฉิน จนกว่าโลกจะมีวัคซีนเพียงพอ โดยจัดลำดับความสำคัญคือ (1) กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ (2) กลุ่มผู้สูงอายุ (3) กลุ่มผู้มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงสูงจะเป็นโรคร้ายแรง (4) กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-60ปี+ และ (5) กลุ่มเด็กและเยาวชน

โดยให้เหตุผลว่า เมื่อป่วยหรือติดเชื้อจะมีอาหารน้อยและไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ และเมื่อผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนคุณภาพแล้ว เด็กก็จะปลอดภัย นอกจากนี้โลกยังไม่มีการศึกษาอาการข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็ก

แต่ขณะนี้ ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ การระบาดลุกลาม ติดเชื้อกันมากขึ้น และในต่างประเทศได้มีการเปิดเผยงานวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีข้อมูลรองรับถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปขึ้นแล้ว 

และวัคซีนที่ได้รับรองในเด็ก 12 ปีขึ้นไปขณะนี้มีเพียงชนิดเดียว คือ วัคซีนชนิด mRNA ของ Pfizer 

ถึงเวลาที่ต้องคิดวางแผนวัคซีนในเด็กไทยหรือยัง?!
อัตราการติดเชื้อในเด็ก สหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 14% ประเทศไทย อยู่ที่ 13.2% (13 กค 64) ทั้งที่ไทยมีประชากรน้อยกว่าสหรัฐหลายสิบเท่า

สหรัฐอเมริกา ดำเนินการรับรอง Pfizer ให้เริ่มฉีดในเด็กทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปแล้ว เมื่อ 10 พ.ค.64 ที่ผ่านมา และตามด้วยประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ อาทิ แคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย บราซิล สวิสเซอร์แลนด์ อิสราเอล ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

จนถึงวันนี้ เราเรียนรู้แล้วว่า โควิด-19 ไม่ใช่โรคระบาดฉุกเฉิน แต่ไวรัสชนิดนี้สามารถกลายพันธ์ุและคงอยู่กับชีวิตเราต่อไปอีกนาน ดังนั้น แนวทาง New Normal เพื่ออยู่กับโควิดอย่างรู้เท่าทัน และใช้ชีวิตปกติสุขได้ ด้วยการคำนึงถึงวัคซีนในเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้  ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่า การระบาดของโควิด-19 กินเวลามากว่า 1 ปี 7 เดือน แต่รัฐบาลไทยไม่สามารถจัดหาวัคซีนคุณภาพให้กับผู้ใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว เพียงพอ ทั่วถึง และทันการณ์ แต่อย่างน้อยก็ขอให้จัดสรรวัคซีนคุณภาพให้เด็กไทย โดยขอให้บริหารจัดการ Pfizer ที่ได้รับบริจาคจากมิตรประเทศมาให้ตรงตามวัตถุประสงค์  วัคซีนต้องถึงเด็กไทยตามที่จัดสรรไว้

เพื่อ ให้เด็กไทย อนาคตของชาติไทย ปลอดภัย และกลับมาใช้ได้อย่างชีวิตปกติ กลับมาเปิดเรียนแบบ on site ได้โดยเร็ว 


#เราต้องการวัคซีนคุณภาพ
#ลูกหลานไทยต้องปลอดภัย
#เด็กไทยต้องได้กลับโรงเรียน
#อย่าพลาดโอกาสวัคซีนเด็กเหมือนพลาดในวัคซีนผู้ใหญ่

----
Pfizer ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การอาหารและยาประเทศไทยให้ใช้ในอายุ 12 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 26 มิย 64

แคมเปญประสบความสำเร็จ

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน209คน

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้