กระทรวงศึกษาต้องทำให้ รร. ปลอดภัยจากความรุนแรง #ครูข่มขืนนร​.​มุกดาหาร #SafeSchoolThailand

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!


ข้อเรียกร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ กรณีครูข่มขืนนักเรียนที่จังหวัดมุกดาหาร

จากเหตุการณ์ที่นักเรียนหญิงวัย 14 ปี ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร ออกมาเปิดเผยกับผู้ปกครองว่าถูกครูในโรงเรียนของตนเองจำนวน 5 คน ร่วมกับพวกอีก 2 คน กระทำการข่มขืนกระทำชำเราต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับปี จนนำมาสู่การที่ผู้ปกครองของเด็กเข้าแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 มีการรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง และมีบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้ประกอบอาชีพครูออกมาให้ความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเห็นใจและให้กำลังใจกลุ่มครูที่ตกเป็นผู้ต้องหา และประณามกล่าวโทษเด็กผู้เสียหายนั้น

เครือข่ายองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก และเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษา ตามรายชื่อแนบท้าย ตระหนักว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกและเหตุการณ์เดียวที่มีเด็กนักเรียนในความดูแลของกระทรวงศึกษาต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศที่เกิดจากการกระทำของบุคลากรทางการศึกษาเอง  ตรงกันข้าม เหตุการณ์ครั้งนี้ รวมถึงการแสดงทัศนะของผู้ที่อ้างตัวเป็นครูในลักษณะที่เข้าข้างผู้ต้องหาและกล่าวโทษเด็กนักเรียน สะท้อนถึงวัฒนธรรมความรุนแรงทางเพศที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบการศึกษาไทย

เครือข่ายองค์กรที่มีรายชื่อแนบท้าย จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินมาตรการแร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน ดังนี้

มาตรการเชิงแก้ไข

1.     เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนที่เป็นการละเมิดกฎหมายเช่นที่เกิดในจังหวัดมุกดาหาร กระทรวงศึกษาธิการต้องไม่ปล่อยให้เด็กผู้เสียหายและผู้ปกครองดำเนินการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างโดดเดี่ยว แต่กระทรวงฯ ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร่วมกับในการแจ้งความและฟ้องร้องดำเนินคดีทางอาญา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กผู้เสียหายและผู้ปกครอง และจัดการให้เด็กเข้าถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพและได้รับการเยียวยาทางจิตใจและสังคมโดยเร่งด่วน

2.     ในกรณีที่สอบสวนข้อเท็จแล้วพบว่าครูหรือบุคลาการทางการศึกษาอื่นมีการกระทำผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน ให้กระทรวงศึกษาลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด ถอนใบประกอบวิชาชีพครู และหากบุคคลดังกล่าวยังคงรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการศึกษาต่อไป จะต้องไม่ให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรงอย่างเด็ดขาด

มาตรการเชิงป้องกัน

3.     เร่งออกนโยบายและมาตรการเชิงรุกที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศสำหรับโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ

4.     จัดตั้งกลไกระดับกระทรวงเพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน โดยกลไกดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระ มีองค์กรภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองรับทราบและเข้าถึงกลไกดังกล่าวได้อย่างกว้างขวาง

5.     ให้การศึกษาแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนทั่วประเทศเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก การเคารพความเสมอภาคระหว่างเพศ และมีแนวปฏิบัติเพื่อสร้างให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทางเพศ

ขอเชิญชวนนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ปรารถนาจะเห็นโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคน ร่วมลงชื่อสนับสนุนและช่วยกันเผยแพร่ข้อเรียกร้องนี้ เพื่อให้เสียงของพวกเราดังไปถึงผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการยุติความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

องค์กรร่วมลงนาม

1.    แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา

2.    มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไท

3.    ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.    มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

5.    มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

6.    กลุ่มมานีมานะ

7.    มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์

8.    กลุ่มครูขอสอน

9.    กลุ่มทำทาง

10. หิ่งห้อยน้อย: เว็บไซต์เพื่อเด็กที่ถูกตีตรา

11. มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

12. เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

13. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

14. มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

15. มูลนิธิศักยภาพชุมชน

16. มูลนิธิเอ็มพลัส

17. Young Pride Club

18. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ

19. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

20. ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน

21. ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม

22. เครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ สาธารณศึกษา

23. สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา

24. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25. Thaiconsent

26. สื่อออนไลน์ เฟมินิสต้า

27. องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน

28. องค์กรวี-เดย์ประเทศไทย  (V-Day Thailand)

29. เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเป็นธรรมทางเพศ (CSOs for Gender Equality)

30. SHero Thailand

31. ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32. กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม (กญธ.) ( WJG.)

33. มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท

34. ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35. กลุ่มพลเรียน

36. โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์

37. เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์

38. เครือข่ายสุขภาพและโอกาส

39. มูลนิธิซิสเตอร์

40. มูลนิธิอิสรชน

41. มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

42. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

43. The Education

44. สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

45. มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว

46. เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน

47. เครือข่ายปกป้องเด็กและเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

48. เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

49. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต

50. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์

51. เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน

52. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา

53. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

54. กลุ่มรุ้งอรุณ องค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดลำปาง

55. Rainbow Dream Group จังหวัดเชียงใหม่

56. Life Skills Thailand

57. LGBT News Thailand

58. FTM Guide Book Thailand

59. ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน (BUKU)

60. เครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่

61. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

62. สมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทใหญ่

63. สหพันธ์คนงานข้ามชาติ

64. ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์

65. กลุ่มโรงน้ำชา (TEA)

66. กลุ่ม Queer Riot

67. เครือข่ายผู้หญิงอีสาน

68. มูลนิธิเพื่อนหญิง

69. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน)

70. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

71. มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

72. กลุ่ม Non-binary Thailand

73. มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม

74. องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

75. เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง

76. มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ (สำนักงานภาคอีสาน)

77. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

78. มูลนิธิแพธทูเฮลท์

79. องค์กรสหพันธ์​เกษตรกรภาคใต้​

80. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

81. องค์กรบางกอกเรนโบว์

82. มูลนิธิขวัญชุมชน จ.สุรินทร์

83. เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง

84. เครือข่าย Active Youth

85. เครือข่ายละครเฉพาะกิจเธียเตอร์

86. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน

87, มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

88. สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา

89. กลุ่มไม้ขีดไฟ

90. แอลกอฮอล์วอช

91. ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กอำนาจเจริญ

92. ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ