รณรงค์ให้ฉายภาพยนตร์เรื่อง " อาบัติ " ( โดยไม่เซ็นเซอร์เนื้อหาใดๆ )

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 150,000 คน!


อยากให้ภาพยนตร์เรื่อง " อาบัติ " ได้เข้าฉายตามปกติ โดยไม่มีการตัดตอน ปรับแก้เนื้อหาใด ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เห็นอีกมุมอันเป็นมุมแห่งความเสื่อมที่เกาะกินพระพุทธศาสนา ยังผลทำให้พระศาสนาเสื่อมทรามเพราะ " พวกอลัชชี นอกรีต " ที่นับวันจะยิ่งมีพฤติการณ์อันต่ำช้า ลบหลู่ศาสนา บิดเบือนพระธรรมคำสอน หากินกับผ้าเหลือง เพื่อความสุขสบายส่วนตน  มิได้มีเจตนาที่จะบวชเข้ามาเพื่อสืบทอดพระศาสนาโดยเลื่อมใสอย่างแท้จริงดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระปณิธานไว้ ... แต่กลับบวชเข้าสู่พระศาสนาเพื่อมุ่งหวังแต่ ลาภ ยศ สรรเสริญ อันถือเป็น " กิเลส " ที่พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาซึ่งเป็นผู้เจริญแล้ว จักได้ปลดปลงซึ่งกิเลสเหล่านั้นตามพระธรรมคำสอน

ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง " อาบัติ " นี้ จะได้ตีแผ่นำเสนอพฤติกรรมนอกรีตในพระศาสนาบางอย่างของบุคคลบางกลุ่มที่มุ่งร้ายต่อพระศาสนา มุ่งหวังผลประโยชน์ ลาภอันมิควรได้จากความศรัทธาที่มิได้มาพร้อมด้วยสติออกมาให้เราได้รับรู้ในเสี้ยวมุมหนึ่ง ( ซึ่งจริงๆแล้วยังมีที่แย่ยิ่งกว่านี้อยู่อีกมาก ) ผ่านตัวละครในเนื้อเรื่อง เพื่อที่จะได้ทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายตระหนักรู้ และตื่นตัวในการที่จะดูแลและปกป้อง ทนุบำรุงพระศาสนาประจำชาติไทย ให้ดำรงไว้ซึ่งความน่าเลื่อมใส เป็นไปตามพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า