ยกเลิกการเกณฑ์ทหารในไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50,000 คน!


การเกณฑ์ทหารขัดกับปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงขัดกับเสรีภาพของประชาชน