Petition Closed

ضابطه مندی خرده فروشی اسید در جامعه به منظور پیشگیری از اسیدپاشی

This petition had 809 supporters


اسیدپاشی یا خشونت با اسید که با هدف انتقام و بیشتر به قصد از بین بردن صورت دیگران انجام میشود،طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است. این خشونت گرچه از نظر مرگ و میر آمار پایینی را سبب میشود اما تبعات و هزینه های بلند مدت فیزیکی،روانی،اقتصادی و اجتماعی به فرد،خانواده ،جامعه ودولت تحمیل میکند.با توجه به اینکه پدیده اسید پاشی آسیبی چند بعدی و بیشتر وابسته به فرهنگ است و بررسی عمیق آن به رویکردهای کیفی بلندمدت نیاز دارد، امضا كنندگان این نامه و کمپین معتقدند؛در کنار بررسیها و برنامه ریزیهای بلند مدت جامعه و نیز اصلاح قوانین مجازات کننده به این پدیده باید از راهکارهای کوتاه مدت و یا ایجاد قوانین كنترلي و بازدارنده نیز برای کاهش آسیبهای چند بعدی آن بهره جست. پیشنهاد ما برای کنترل و پیشگیری از خشونت اسید پاشی محدودیت عرضه و فروش آن از طریق "ضابطه مند کردن دسترسی به اسیدهاي قوي و خطر ناك(اسيد سولفوريك،اسيد سيتريك و موارد مشابه) است.كه برای نیل به این مقصود میتوان از راهکارهای اجرايي بهره گرفت از جمله اين راهكارها:

- صدور شناسنامه مصرف برای اسید و سایر مواد شیمیایی خطرناک مورد نیاز برای کارگاهها و صنایع

-  ثبت خرید و فروش های قابل پيگيري مربوط به اسید حتی در خرده فروشیها _ الزام مراکز و فروشگاهها به ارائه امار مربوطه _ در انحصار قرار دادن ارائه خدماتی که نیازمند اسید است به اشخاص ،شرکتها و کارگاههای مشخص و تاييد صلاحيت شده و نه عموم مردم

- كنترل ميزان و محل مصرف اسيد هاي مورد استفاده كارخانه ها توسط واحدهاي كنترل ايمني(HSE)

 با توجه و تاكيد به اینکه در حال حاضر هيچ قانون مدوني برای نظارت به توزیع و فروش اسیدهای خطرناک در کشور وجود ندارد و مجازاتهای مربوط به اسیدپاشی از پیچیدگیهای حقوق و اجتماعی برخوردار است ،و اين مجازات هاي تاكنون خاصيت بازدارندگي نداشته اند و نيز مشكلات اجرايي در انجامِ احكام صادره (كه متاسفانه حتي منجر به عدم وجود احساس خطر و بازدارندگي هم شده است) درباره اشخاص اسيدپاش،امیدواریم با این مطالبه مدنی در خصوص ضابطه مندی خرده فروشی اسید و دسترسی به آن بتوانیم گامی موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در سطح عموم مردم وکشور برداریم.

با احترام،

کمپین نه به خرده فروشی اسیدToday: کمپین is counting on you

کمپین نه به خرده فروشی اسید needs your help with “درخواست ضابطه مندی خرده فروشی اسید در جامعه به منظور پیشگیری از اسیدپاشی”. Join کمپین and 808 supporters today.