Petition geschlossen.

Ўзбекистон пахта секторида мажбурий меҳнатни тугатишнинг зарурати тўғрисида

Diese Petition hat 123 Unterschriften erreicht


(English and Russian below)

Ўзбекистон пахта секторида мажбурий меҳнатни тугатишнинг зарурати тўғрисида

 

Муҳтарам Шавкат Миромонович!


Бу мурожаат орқали биз Сиздан жорий 2017 йилда талабалар ва давлат муассасалари ишчи-хизматчиларини мажбурий равишда пахта йиғим-теримига жўнатишнинг олдини олишни сўраймиз.

Ҳар йили пахта мавсуми бошланганида юз минглаб ўзбекистонликлар ғайриихтиёрий равишда фермерларга пахта теришга ёрдамлашиш мақсадида далаларга жўнатилади.

Пахта теримига сафарбар этиш ҳашар деб аталади. Яъни одамлар қўшимча маблағ ишлаб олиш мақсадида пахта далаларида кўнгилли равишда меҳнат қилишини назарда тутади. Аммо аксарият ҳолларда талабалар, таълим ва тиббиёт соҳалари ходимлари ўқишдан ҳайдалиш ёки ишдан бўшатилиш шаклидаги жазо таҳдиди остида пахта теришга мажбурдир.

Ўзбекистон қонунчилигида ва Ўзбекистон ҳам қўшилган халқаро шартномаларда жазо чоралари қўллаш таҳдиди билан ҳар қандай ишни бажаришга мажбурлаш тақиқланган.

Талабаларнинг ота-оналари уларнинг олий ўқув юртига ўқишга тайёрланиши ва кириши учун жуда катта маблағ сарфлайди. Талабалар аҳолининг мамлакатимизни модернизация қилишга кўмаклашиши керак бўлган энг ўқимишли қатламидир. Сиз ўзингиз ёшларнинг камол топиши ҳамда уларнинг Ўзбекистон манфаатлари ва фаровонлиги йўлида етарли даражада таълим олиши учун энг яхши шарт-шароитларни яратиш кераклиги тўғрисида кўп гапиргансиз.

Аммо ҳақиқат шуки, ҳар ўқув йили бошланиши билан талабалар пахта теримига жўнатилади. Бу вақтда эса уларнинг бошқа мамлакатлардаги тенгдошлари аудиторияларда билим олади ҳамда ўз давлатининг ривожи ва тараққиётини жадаллаштиради. Талабалар учун пахта йиғим-терими йилига 2 ойгача давом этади. Бу вақт ичида ёшларимиз ўзларининг келажакда эгаллайдиган касби учун зарур бўлган тўлиқ таълимни олиш имкониятини йўқотади. Бўлажак шифокорлари, муҳандислари ва ўқитувчилари далада малака талаб этмайдиган ишлар билан банд бўлган мамлакат таълим биринчи ўринга қўйилган давлатлар билан рақобат қила олишига ишониш қийин.

Пахта теримида иштирок этиш мажбурияти таълим сифатига нафақат салбий таъсир этади, балки ёшларнинг соғлиғи ва бахт-саодатига ҳам зарар етказади. Таълим ва тиббиёт каби муҳим соҳалар қишлоқ хўжалигидаги ишлардан озод этилиши зарур.

Ўзбекистонда кўнгилли равишда пахта териши мумкин бўлган, доимий иш билан банд бўлмаган кишилар етарли. Лекин бунинг учун фермерларни мажбурий равишда пахта топшириш режасидан озод этиш керак. Улар пахта терими учун кишиларга ўзини ва оиласини боқишига етадиган ҳақ тўлаш имкониятига эга бўлиши лозим.

Кўнгилли теримчиларнинг меҳнати самаралироқ бўлишига шубҳа йўқ. Чунки улар ўз меҳнати билан кўпроқ пул топиш учун теримга чиқади. Ишсиз аҳолини муносиб ҳақ эвазига пахта теримига жалб этиш қишлоқ жойларда турмуш шароитлари яхшиланишига ижобий таъсир этади, кўплаб меҳнат муҳожирларини ватанга, ўз оиласи бағрига қайтишга ундайди.

Биз Сизнинг Ўзбекистонда ислоҳотлар ўтказишга оид чақириқларингизга умид билан қараяпмиз ва ёшларга эътиборингизни қадрлаймиз. Юз минглаб кишиларни ярим феодал кўринишдаги меҳнат мажбуриятидан озод этиш ислоҳотларни фақат қоғозда эмас, балки амалда ўтказиш йўлидаги собитқадамлик бўлади.

Бу қадам нафақат мамлакат ичкарисида, балки унинг ташқарисида ҳам ижобий қабул қилинади, Ўзбекистон ва ўзбек пахтасининг жаҳон бозоридаги имижини яхшилайди.

 

*********************************************

English:

Stop Forced Labor in Uzbekistan's Cotton Industry

 

Dear President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev,

With this petition we ask you to stop forced mobilization of students and public-sector workers to pick cotton during 2017 harvest.

Every year with the start of the cotton season, hundreds of thousands of Uzbek citizens are sent to the fields against their will to pick cotton.

Mobilization to pick cotton is called “khashar” which means voluntary work on the cotton fields to make additional income. However, in most cases, students, education and healthcare workers are forced to pick cotton under threats of job termination or expulsion from universities.

Coercion to perform any type of work under the threat of punishment is prohibited by Uzbekistan’s laws and by international treaties that Uzbekistan is a party of.

Students’ parents spend enormous amounts of money to help their children prepare for and enter the college. Students are the most educated part of population who are supposed to move our country forward. You claimed multiple times that it is necessary to create better conditions for youth development and education in order to promote prosperous and thriving Uzbekistan.

However, the reality is that every time with the beginning of school year, students are sent to hand-pick cotton, while their peers in other countries are learning in classrooms and moving their countries towards further development and progress. Cotton harvest lasts for up to 2 months, at the same time not leaving a chance for students to get an education they need and for their future profession. A country where future doctors, engineers and teachers are forced to perform unqualified labor in the fields will barely keep up competing with countries that make education a top priority.

Forced participation in cotton harvest does not only have negative impact on quality of education, it harms health and well-being of our nation. Important sectors like education and healthcare should be free of forced labor in agriculture.

There are enough people in Uzbekistan that lack full-time employment that could pick cotton voluntarily. To employ those people we need to lift mandatory quota for farmers so that they could increase pay rates for picking cotton. This pay should be sufficient for those workers to take care of themselves and their families.

There is no doubt that work of hired workers will be more effective since they will have incentives to make as much money as possible. Attracting unemployed workforce for harvesting cotton for a fair pay will be a positive factor in improving life quality in rural areas and will make migrant workers return home and unite with their families.

We are very hopeful of your claims to reform Uzbekistan and we value special attention you give to the youth. Thus, exemption of hundreds of thousands of people from this servitude-like duty will be consistent with the course of reforms.

We are confident that this step will be highly regarded not only inside of the country but also in the outside realm and will improve reputation of Uzbekistan on the international arena.

*********************************************

Русский:

О необходимости искоренения принудительного труда в хлопковом секторе Узбекистана

 

Уважаемый Шавкат Миромонович!

Этим обращением мы просим вас предотвратить в этом 2017 году принудительную отправку на сбор хлопка студентов и работников государственных учреждений.

Каждый год, когда начинается хлопковый сезон, сотни тысяч узбекистанцев против своей воли отправляются на поля помогать фермерам собирать хлопок.

Мобилизацию на сбор хлопка называют хашаром, что подразумевает добровольную работу на хлопковых полях,  чтобы заработать дополнительные деньги. Но, в большинстве случаев, студенты, работники образовательного и медицинского сектра, вынуждены собирать хлопок из-за угрозы увольнения с работы или отчисления из учебного заведения..

Принуждение выполнять какую либо работу под угрозой наказания запрещено законодательством Узбекистана и международными договорами, к которым присоединился Узбекистан.

Родители студентов тратят огромные средства, чтобы подготовиться и поступить в Высшие учебные заведения. Студенты– наиболее образованная часть населения, те, кто должен способствовать модернизации нашей страны. Вы сами не раз утверждали о необходимости создания лучших условий для развития молодежи и получения ими хорошего образования на благо и процветания Узбекистана.

Но реальность такова, что каждый год с началом учебного года студенты отправляются вручную собирать хлопок, в то время когда их сверстники в других странах сидят в аудиториях и получают знания и продвигают свои страны на пути развития и прогресса. Сбор хлопка для студентов продолжается до 2-х месяцев в году, в течении которых молодые люди теряют шанс получить полноценное образование, необходимое для их будущей профессии. Страна, в которой будущие врачи, инженеры и учителя выполняют неквалифицированную работу на полях, вряд-ли выдержит конкуренцию со странами, в которых образование поставленно на первое место.

Обязательное участие в сборе хлопка не только негативно влияет на качество образования, но и наносит ущерб здоровью и благополучию людей. Такие важные отрасли как образование и медицина должны быть свободны от работ в сельском хозяйстве.

В Узбекистане достаточно людей, не имеющих постоянной работы, которые могли бы добровольно собирать хлопок. Но для этого необходимо освободить фермеров от принудительных квот, чтобы те могли позволить себе поднять оплату за сбор хлопка.  Эта оплата должна быть достаточной, чтобы добровольные сборщики могли прокормить себя и свои семьи.

Несомненно, что труд добровольных сборщиков будет более эффективным, поскольку они приедут заработать как можно больше своим  трудом. Привлечение нетрудоустроенного населения к сбору хлопка за достойную оплату скажется положительно на развитии условий жизни в сельской местности, заставит многих трудовых мигрантов вернуться на родину и воссоединиться со своими семьями.

Мы с надеждой смотрим на Ваши призывы к  осуществлению реформ в Узбекистане, и ценим Ваше внимание к молодежи. Освобождение сотен тысяч людей от полу-феодальной трудовой повинности будет последовательным шагом к практическому осуществлению реформ.

Мы уверенны этот шаг будет позитивно воспринят не только внутри страны, но и за её пределами, улучшит имидж Узбекистана и узбекского хлопка на мировом рынке.

*********************************************Heute: Uzbek-German Forum for Human Rights verlässt sich auf Sie

Uzbek-German Forum for Human Rights benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Ўзбекистон пахта секторида мажбурий меҳнатни тугатишнинг зарурати тўғрисида”. Jetzt machen Sie Uzbek-German Forum for Human Rights und 122 Unterstützer*innen mit.