Петиция закрыта

Разрешите проведение публичной акции в поддержку толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу в Беларуси «Минский гей-прайд 2013»

Эта петиция собрала 2 928 подписантов


Follow Us in Facebook                Присоединяйся к нам в ВК

 

"Мінскі гей-прайд 2013" - форум за талерантнае стаўленне да прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі.

Пачынаючы з 1999 года ні адна публічная акцыя "Мінскага гей-прайду" не была санкцыянаваная ўладамі горада. На працягу апошніх шасці гадоў Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт не дазваляў праводзіць любыя мірныя акцыі ў падтрымку талерантнага стаўлення да прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці. Толькі аднойчы, у 2011 годзе ўлады Мінску далі дазвол на правядзенне пікету супраць гамафобіі для 15 чалавек. Усе астатнія мірныя сходы ў падтрымку ЛГБТ, якіх заяўлялася больш за 100, былі забароненыя.

У Беларусі на працягу доўгага часу часта фіксуюцца праявы нецярпімасці, непрыязнасці, агрэсіі і гвалту ў дачыненні да прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці. Гэта прыводзіць да цяжкасці жыцця ЛГБТ у Беларусі, нягледзячы на тое, што іх лад жыцця нічым не адрозніваецца ад ладу жыцця гетэрасексуалаў. Маладыя геі і лесбіянкі - ходзяць у школы, каледжы, універсітэты, дарослыя - працуюць і плацяць падаткі, у старасці ўсё гомасэксуалы ідуць на пенсію.

Варта адзначыць, што толькі за бягучы год міліцэйскім рэйдам былі падвергнуты больш за 7 ЛГБТ-мерапрыемстваў у 2 гарадах Беларусі, больш за 65 чалавек былі апытаныя па факце іх датычнасці ці падтрымкі дзейнасці ЛГБТ-ініцыятыў Беларусі. Лідэры шэрагу палітычных партый і рухаў, органаў улады, рэлігійных устаноў, дзяржаўныя СМІ часта робяць адкрытыя дыскрымінацыйныя заявы ў адрас прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці.

Мы лічым несправядлівым грамадства, у якім людзі падвяргаюцца агрэсіі і дыскрымінацыі выключна па прычыне сваёй сэксуальнай арыентацыі ці гендэрнай ідэнтычнасці. Мы лічым важным актуалізацыю праблем ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі і прадастаўлення ім раўнапраўных магчымасцяў абароны, рэалізацыі сваіх грамадзянскіх правоў і свабод, для паўнавартаснай прыватнай жыцця, адукацыі, прафесійнага развіцця і дабрабыту.

Мы заклікаем улады даць дазвол на правядзення публічнай акцыі "Мінскі гей-прайд 2013" ў падтрымку талерантнага стаўлення да ЛГБТ-супольнасці ў Беларусі і даць магчымасць ЛГБТ-супольнасці рэалізаваць сваё канстытуцыйнае права на свабоду мірных сходаў і свабоду выказвання меркавання без дыскрымінацыі.

To give permission for holding public action in support of tolerance towards the LGBT community in Belarus

"Minsk Gay Pride 2013" is a forum which promotes tolerant attitude towards LGBT community in Belarus.

Since 1999 none public action "Minsk Gay Pride" was approved by the city government. Throughout the last six years the Minsk city executive committee did not allow to conduct any peaceful actions in support of tolerance towards representers of LGBT community. Just once in 2011 the Minsk city government allowed to conduct picket against homophobia with the participation of 15 people. All the other peaceful meetings in support of LGBT, which were declared more than 100, were prohibited.

Intolerant behaviour, homophobia, aggression and violence towards LGBT people are commited quite often for a long time in Belarus.  That leads o the challenging life of LGBT people, despite of the fact that their life style is not different from heterosexual one. Young gay men and lesbians go to school, colleges, universities, adult ones work and pay taxes, in old age, all homosexuals are going to retire.

Also worth noting is that over the current year 7 LGBT events in 2 different cities of Belarus were raided by  police, while more than 65 were interrogated on the facts of their involvement or support of activity of LGBT initiatives in Belarus. Leaders of several democratic political parties and movements, authorities, religious institutes, sate mass-media often make public\open discriminating statements towards LGBT community.

We consider that the society in which people are exposed to aggression and discrimination solely because of their sexual orientation or gender identity is totaly unjust. We believe it is important to bring into focus the LGBT community issues in Belarus and to provide them with the whole equal opportunities to be protected, to realise their civil rights and freedoms, equal opportunities for the full privacy, education, professional development and well-being.

We urge the authorities to give permission for holding public action "Minsk Gay Pride 2013" in support of tolerance towards the LGBT community in Belarus and to allow the LGBT community to exercise their constitutional right to freedom of peaceful assemblies and to freedom of expression without discrimination towards them.

"Минский гей-прайд 2013" - форум за толерантное отношение к ЛГБТ-сообществу в Беларуси.

Начиная с 1999 года ни одна публичная акция "Минского гей-прайда" не была санкционирована властями города. На протяжении последних шести лет Минский городской исполнительный комитет не разрешал проводить любые мирные акции в поддержку толерантного отношения к представителям ЛГБТ-сообщества. Только однажды, в 2011 году власти Минска разрешили проведение пикета против гомофобии для 15 человек. Все остальные мирные собрания в поддержку ЛГБТ, которых заявлялось более 100, были запрещены.

В Беларуси на протяжении долгого времени часто фиксируются проявления нетерпимости, неприязни, агрессии и насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. Это приводит к затруднению жизни ЛГБТ в Беларуси, несмотря на то, что их образ жизни ничем не отличается от образа жизни гетеросексуалов. Молодые геи и лесбиянки – ходят в школы, колледжи, университеты, взрослые – работают и платят налоги, в старости все гомосексуалы идут на пенсию.

Стоит отметить, что только за текущий год милицейским рейдам были подвергнуты более 7 ЛГБТ-мероприятий в 2 городах Беларуси, более 65 человек были опрошены по факту их причастности или поддержки деятельности ЛГБТ-инициатив Беларуси. Лидеры ряда демократических политических партий и движений, органов власти, религиозных учреждений, государственные СМИ часто делают открытые дискриминационные заявления в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.

Мы считаем несправедливым общество, в котором люди подвергаются агрессии и дискриминации исключительно по причине собственной сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Мы считаем важным актуализацию проблем ЛГБТ-сообщества в Беларуси и предоставления им равноправных возможностей защиты, реализации своих гражданских прав и свобод, для полноценной частной жизни, образования, профессионального развития и благосостояния.

Мы призываем власти дать разрешение на проведения публичной акции "Минский гей-прайд 2013" в поддержку толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу в Беларуси и предоставить возможность ЛГБТ-сообществу реализовать своё конституционное право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнения без дискриминации.Cегодня Правозащитный проект "ГейБеларусь" рассчитывает на вас

Правозащитный проект "ГейБеларусь" нуждается в вашей помощи с петицией «Разрешите проведение публичной акции в поддержку толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу в Беларуси «Минский гей-прайд 2013»». Правозащитный проект "ГейБеларусь" и 2 927 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.