Петиция закрыта

Адмяніць рашэнне аб звальненні Паўла Церашковіча

Эта петиция собрала 1 578 подписантов


Адкрыты ліст у падтрымку Паўла Церашковіча

акадэмічнай супальнасці Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта

Мы, тыя, хто падпісаўся ніжэй, выказваем рашучы пратэст супраць звальнення старшыні Сената ЕГУ прафесара Паўла Церашковіча.

Выкладчыцкі і кіраўнічы досвед, навуковыя і арганізатарскія поспехі, роля ў развіцці дэпартамента гісторыі і асабісты аўтарытэт (пацверджаны, сярод іншага, аднагалосным выбраннем кіраўніком Сената), глыбокая зацікаўленасць у поспеху праекта ЕГУ робяць Паўла Церашковіча адной з ключавых фігур сённяшняга ўніверсітэта. Яго адкрытая грамадзянская пазіцыя стала адным з істотных фактараў дэмакратызацыі акадэмічнага жыцця ЕГУ.

У кантэксце наяўнага канфлікту паміж выкладчыкамі і адміністрацыяй звальненне старшыні Сената з'яўляецца адкрыта рэпрэсіўнай мерай супраць нязручнага актывіста і актам запалохвання акадэмічнай супольнасці.

Мы патрабуем адмяніць рашэнне аб звальненні Паўла Церашковіча, бо яно абражае акадэмічную супольнасць і публічна дыскрэдытуе Еўрапейскі гуманітарны універсітэт.

Сябры Сената ЕГУ: Горных Андрэй, Жбанкоў Максім, Кавалёў Аляксандр, Казлоў Аляксандр, Крывалап Аляксей, Кузняцова Кацярына, Лаўрухін Андрэй, Мацюшчанкаў Мікіта, Нікіценка Людміла, Ралёнак Андрэй, Сакалова Ала, Сляпцова Марыя, Тоўсцiк Алена, Усманава Альмiра, Шпарага Вольга, Шчытцова Taццяна 


Открытое письмо в поддержку Павла Терешковича

от академического сообщества Европейского гуманитарного университета

Мы, нижеподписавшиеся, выражаем решительный протест против увольнения председателя Сената ЕГУ профессора Павла Терешковича.

Преподавательский и управленческий опыт, научные и организаторские успехи, роль в развитии департамента истории и личный авторитет (подтвержденный, среди прочего, единогласным избранием главой Сената), глубокая заинтересованность в успехе проекта ЕГУ, делают Павла Терешковича одной из ключевых фигур сегодняшнего университета. Его открытая гражданская позиция стала одним из существенных факторов демократизации академической жизни ЕГУ.

В контексте имеющегося конфликта между преподавателями и администрацией увольнение председателя Сената является откровенно репрессивной мерой против неудобного активиста и актом запугивания академического сообщества.

Мы требуем отменить решение об увольнении Павла Терешковича как оскорбительное для академического сообщества и публично дискредитирующее Европейский гуманитарный университет.

Члены Сената ЕГУ: Горных А.А., Жбанков М.Р., Козлов А., Ковалёв А.В., Криволап А.Д., Кузнецова Е.В., Лаврухин А.В., Матющенков Н., Никитенко Л., Ролёнок А.В., Слепцова М., Соколова А.А., Толстик Е.Е., Усманова А.Р., Шпарага О.Н., Щитцова Т.В.


Open letter in support of Pavel Tereshkovich

of EHU’s academic community 

We, the undersigned, express our resolute protest against the dismissal of Chairman of the EHU’s Senate Professor Pavel V. Tereshkovich.

His teaching and management experience, research and organisational achievements, role in the development of the Academic Department of History, and personal authority (confirmed, inter alia, by unanimous election as the head of the Senate), genuine interest in the success of the project of the EHU make Pavel V. Tereshkovich one of the key figures of the today’s University. His open civic position has become one of the most important factors of academiclife democratisation.

In the frame of the current conflict between the faculty and the administration dismissal of the Senate’s chairman is a notoriously repressive measure against an inconvenient activist and an act of intimidation of the academic community.

We request to annul the decision to dismiss Pavel V. Tereshkovich because it is an insult to the academic community and because it publicly compromises the European Humanities University.

Members of EHU Senate: Gornykh Andrei, Kazlou Aliaksandr, Kovalev Aliaksandr, Alexei Krivolap, Kuzniatsova Kaciaryna, Lavruhin Andrei, Matsiushchankau Mikita, Nikicenka Liudmila, Ousmanava Almira, Rolionok Andrei, Sliaptsova Maryia, Sokolova Ala, Tolstik Elena, Shchyttsova Tatiana, Shparaha Volha, Zhbankou MaximCегодня Olga рассчитывает на вас

Olga Shparaga нуждается в вашей помощи с петицией «Кіраўніцтву ЕГУ: Адмяніць рашэнне аб звальненні Паўла Церашковіча». Olga и 1 577 участников этой кампании рассчитывают на вас сегодня.