Victory

НЕ – за пазарење со културатаJO – për pazare me kulturënNO-to a culture for sale

This petition made change with 1,202 supporters!


Почитуван Премиере и Пратеници во Собранието на Република Македонија,

Ви се обраќаме, од позиција на културни работници на кои КУЛТУРАТА им е професонална дејност, со цел да Ви посочиме дека Вашите решенија за и во полето на културата, кои – некои ги нарекуваат – Висока политика, односно стратешки чекори, за нас се само пазарење, и ние не ги прифаќаме!

НЕ –за културата на продажба,
НЕ- за културата да ја води партија, туку професионалците од полето,
НЕ – за манипулација и партиски пресметки преку културата,
НЕ- култура на (мртви) споменици,
НЕ- култура на поделби,
НЕ- за култура за сите по малце 
НЕ - за култура на пoпулизам и бројки без вредносен систем и квалитет

И уште многу други НЕ содржани во претходниве.

Ние сметаме дека културата мора да доживее реформи, да ја обнови јавната сфера која е дерогирана и пропадната. 
Културата и институциите МОРА да бидат автономни. А уметноста ослободена, или како што вели социологот и теоретичар Растко Мочник, единствено СЛОБОДНО ПОЛЕ.

На културата треба да и сe овоможи развој преку стратешки планови и политики, развиени од професионалци во секторот. Само таков третман на културата, може да вроди со резултати, долгорочни и стабилни, видливи во секоја пора на општествениот живот, признаени и прифатени од нејзините креaтори - уметниците и културните работници, заедницата и граѓаните. 
Стратешкиот развој бара анализа, долгорочен план и континуитет во негово спроведување, а не брзи и професионално неиздржани промени кои го нарушуваат процесот на развој на културата и продуцураат фиктивни адхок резултати.

Доста ни е од партиски заробени институции, од продажби, од симулации на автономија, од поткупувања и докусурувања, од ШУТКАЊЕ на просторот за КУЛТУРА во некои маргинализирани, невидливи ќошиња.

Преку културата мора да развиваме, да инспирираме, да градиме дијалози, да се еманиципираме и образуваме. Мора долгорочно да градиме квалитетни културни системи и вредности, заедно, сите, и институционалната и вонинституционалната култура.

Културата и уметноста имаат политички, економски, историски значења и градат општествени вредности, без кои една средина ќе биде БАРА, а не ПЛОДНО ТЛО за РАЗВОЈ.

ДА 
За КУЛТУРА на квалитет,
КУЛТУРА на соработка,
КУЛТУРА на еманципација,
КУЛТУРА на дијалог,
КУЛТУРА на вклученост,
КУЛТУРА на различности!

И уште многу ДА кои КУЛТУРАТА ја прават слободна зона за ГРАЃАНИТЕ на оваа земја!

I nderuar Kryeministër dhe deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë,

Ju drejtohemi nga pozicioni i punonjësve kulturorë për të cilët KULTURA është aktivitet profesional, me qëllim për të Ju treguar se zgjidhjet e Juaja për dhe në fushën e kulturës, të cilat - disa i quajnë – Politikë e lartë, gjegjësisht hapa strategjike, për ne janë vetëm pazarllëk dhe ne nuk i pranojmë!
JO - për kulturën në shitje,
JO - për kulturën të drejtuar nga partia, por nga profesionistët e fushës,
JO - për manipulimin dhe hesapet partiake përmes kulturës,
JO - për kulturë e monumenteve (të vdekura),
JO- për kulturë të ndarjeve,
JO - për kulturë për të gjithë nga pak,
JO - për kulturën e populizmit dhe numrave pa sistem vlerash dhe cilësie
Dhe shumë JO të tjera të përfshira në të mëparshmet.
Ne vlerësojmë se kultura duhet t'u nënshtrohet reformave, të rivendosë sferën publike që është e shmangur dhe e dështuar.
Kultura dhe institucionet PATJETËR të jenë autonome. Ndërsa arti i çliruar, ose siç thotë sociologu dhe teoricienti Rastko Moçnik, e vetmja FUSHË E LIRË.
Kulturës duhet t’i mundësohet zhvillim përmes planeve dhe politikave strategjike, të zhvilluara nga profesionistët e sektorit. Vetëm trajtimi i tillë i kulturës mund të sjellë rezultate, afatgjate dhe të qëndrueshme, të dukshme në çdo pore të jetës shoqërore, të njohur dhe të pranuar nga krijuesit e saj - artistët dhe punonjësit kulturorë, komuniteti dhe qytetarët.
Zhvillimi strategjik kërkon analizë, plan afatgjatë dhe vazhdimësi në zbatimin e tij, në vend të ndryshimeve të shpejta dhe profesionalisht të paqëndrueshme, të cilat e shtrembërojnë procesin e zhvillimit kulturor dhe prodhojnë ad hoc rezultate fiktive.
Mjaft e kemi prej institucioneve të robëruara nga partitë, nga shitjet, nga simulimet e autonomisë, nga hesapet dhe përllogaritjet, nga SHKELMIMI i hapësirës për KULTURË në disa qoshe të margjinalizuara dhe të padukshme.
Përmes kulturës duhet të zhvillojmë, frymëzojmë, ndërtojmë dialogë, të emancipohemi dhe edukohemi. Në planin afatgjatë, duhet të ndërtojmë sisteme dhe vlera kulturore cilësore, së bashku, të gjithë, kultura institucionale dhe jo-institucionale.
Kultura dhe arti kanë rëndësi politike, ekonomike, historike dhe krijojnë vlera shoqërore pa të cilat një mjedis do të jetë MOÇAL dhe jo një TOKË E PJELLSHME për ZHVILLIM.

Distinguished Prime Minister, Members of the Parliament of the Republic of Macedonia,

We are addressing You from the position of cultural workers who deal with CULTURE as a professional activity, in order to draw Your attention to the fact the Your solutions for and in the area of culture, labeled as High Politics, i.e. strategic maneuvers by some, seem to be nothing more than bargaining and we are refusing to accept that!

NO – to a culture for sale,
NO – to a culture run by a political parties instead of professionals from the area,
NO – to manipulations and party calculations through culture,
NO – to a culture of (dead) monuments,
NO – to a culture of divisions,
NO – to a culture of “a little bit for everyone”
NO – to a culture of populism and figures without a system of values and quality

And many more other NOs contained within the statements above.

We believe that culture must undergo reforms, to rejuvenate the public sphere which has been derogated and devastated.
The culture and institutions MUST be autonomous. And art must be liberated, or as would many art theorist, cultural workers would advocate and argument – Art nowadays is the only FREE SPACE.

Culture needs to be given space for development by means of strategic plans and policies drafted by professionals in the area. Only such a treatment of culture may result in policies and practices that are long-standing and stable, visible in every pore of the social life, recognized and accepted by their creators – the artists and cultural workers, the community and the citizens.

Strategic development requires analysis, a long-term plan and continuity in its implementation, and not some ready-made and professionally ungrounded changes which disrupt the process of development of culture and produce fictitious ad-hoc results.

We’ve had enough of institutions captured by political parties, enough of discount sales, simulations of autonomy, bribes and purges, of HURLING the space for CULTURE into some marginalized, invisible corners.

Through culture we must develop, inspire, build dialogues, get emancipated and educated. We must build long-term, quality cultural systems and values, jointly, all of us, both the institutionalized, and non-institutionalized culture.

Culture and art have political, economic and historic meanings and build social values, the lack of which turns an environment into a PUDDLE instead of a FERTILE GROUND for DEVELOPMENT.

YES
To a CULTURE of quality,
CULTURE of cooperation
CULTURE of emancipation
CULTURE of dialogue
CULTURE of inclusion,
CULTURE of diversity!

And many other YESES that make for a CULTURE which is a free zone for all the CITIZENS of this country!

 KÜLTÜRLE PAZARLIK ETMEYE – HAYIR

Sayın Başbakan ve Makedonya Cumhuriyeti Meclisi’nin sayın milletvekilleri,

Kültürel alanda getirdiğiniz ve bazıları tarafından – yüksek politika veya stratejik adımlar - olarak adlandırılan çözümlerin, KÜLTÜRÜN meslek alanımız olan biz kültür çalışanları için sadece basit bir pazarlık olduğunu bildirir, bu çözümleri kesinlikle kabul etmediğimizi ifade ederiz.

Satılık  – HAYIR,
Kültür alanınkültüredaki profesyoneller tarafından yürütülmelidir, bu yüzden kültürün siyasi parti tarafından yürütülmesine – HAYIR,
Kültür üzerinden manipülasyonlara ve partiler arası hesaplaşmalara – HAYIR,
(Ölü) anıtlar kültürüne – HAYIR,
Ayrışma kültürüne – HAYIR,
Herkese azar azar kültüre – HAYIR,
Popülizm kültürü ile değer sistemi ve kalitesi olmayan rakamlara – HAYIR,
Ve önceki sayılanlarda ele alınmamış daha bir çok şeye – HAYIR.

Kültüre, kendi alanındaki profesyoneller tarafından hazırlanacak olan stratejik planlar ve politikalar üzerinden gelişimini sağlayabilme imkanı verilmelidir. Kültüre ancak yapılacak olan böyle bir yaklaşım ile uzun vadeli, iradeli, toplumsal yaşamın her alanında görülebilen, kendi tasarımcıları olan sanatçılar ile kültür çalışanları, toplum ve vatandaşlardan tarafından kabul edilir sonuçlar elde edilebilir.
Stratejik gelişim için analiz, uzun vadeli plan ve gerçekleştirilmesinde devamlılık gerekir. Stratejik gelişim sırasında hızlı ve profesyonel olarak beklenmedik şekilde yapılacak değişiklikler, kültürel gelişme sürecini bozar ve kurgusal adhock sonuçları üretir.
Siyasi partiler tarafından ele geçirilmiş kurumlardan, satışlardan, özerklik simülasyonlarından, rüşvetler ve yolsuzluklardan, KÜLTÜR alanlarının marjinal, görünmez kenar – köşelere atılmasından bıktık.
Artık kültür üzerinden gelişim sağlamalı, ilham vermeli, diyalog kurmalı, güçlenmeli ve eğitilmeliyiz. Hepimiz birlikte, hem kurumsal hem kurumsal olmayan olmak üzere uzun vadeli kaliteli kültürel sistemler ve değerler inşa etmek zorundayız.
Kültür ve sanat politik, ekonomik, tarihsel öneme sahiptir. Onlar toplumsal değerler inşa edip GELİŞİM İÇİN VERİMLİ ZEMİN hazırlamaktadır.

Kalite KÜLTÜRÜNE,
İşbirliği KÜLTÜRÜNE,
Özgürlük KÜLTÜRÜNE,
Diyalog KÜLTÜRÜNE,
Katılım KÜLTÜRÜNE,
Farklılıklar KÜLTÜRÜNE,
EVET!
Ve bunun yanında KÜLTÜRÜ bu ülke VATANDAŞLARINA serbest bölge yapan daha birçok şeye EVET!


Tinjisit Premir shi Deputats tu Adunarea ali Republia Machedonia,
Vã spunem, di pozitsie di lãcãrtor tu cultura a cui CULTURA lā iaste lucru profesional, cu scupo s-Vã dãm tu shceare cã detsiziile avoastre ti shi tu cãmpul di cultura, cai –niscãntsã u-numeadzã ca - Analtã politicã, icã ceape strateghitsi, ti noi sãntu mash pãzãripsire, shi noi nu li apruchem !

NU-ti cultura ti vindeare,

NU- ti cultura su conducã partie, ma profesionalishi di tu cãmpul,

NU-ti manipulatsie shi lugharizmats di partiur pisti cultura,

NU- ti cultura di (mortsã) monumenti,

NU –ti cultura di ãmpãrtsãr,

NU- ti cultura ti tuts cãti niheam
NU ti cultura di populizmu shi numire fãrã sistem di valor shi cvalitet
Shi nica multe alte NU cai sãntu tu contsãnirea di tricutile.
Noi lughursim cã tu cultura lipseashce s-aibã reformi, ta su renoveadzã sfera publicã cai iaste derogatã shi scãdzutã.

Cultura shi institutsiile FÃRÃ DI ALTÃ lipseashce s-hibã autonome. A arta, liberatã, icã cum dzatse sotsiologlu shi teoreticear Rastco Mocinic, unic CÃMPU LIBERAT.
A culturãljei lipseashce s-lji si da posibilitate ti developare pisti planur strateghitsi, developate di profesionalishci tu sectorlu. Mash ahtare tretman tu cultura, poate s-da rezultati, stabile shi pi lungu chiro, cai va s-veadã tu cafi cripãturã di bana sotsialã, pricunuscute shi aprucheate di creatorlji aljei-lãcãrtorlji tu arta shi cultura, comunitatea shi bãnãtorlji.

Developarea strateghicã caftã analizã, plan ti lungu chiro shi continuitet tu implementarea alui, a nu aghunjusite shi nisustsãnute cu profesionalizmu alãcsir cai lu frãngu protseslu di developare a culturãljei shi produceadzã adhoc rezultati fictive.
Dure nã iaste di institutsii sum sclavilje a partiilor, di vinder, di simulatsii ti autonomia, di acumprare shi adrare cusure pãn tu mardzine, di PINDZEARE a loclui ti CULTURÃ tu vãrnã choshe marghinalizatã shi tsi nu s-veade.
Pisti cultura fãrã di altã lipseashce s-developãm, inspirãm, s-adrãm dialozi, s-emantsipãm shi s-educãm. Fãrã di altã lipseashce s-adrãm pi lungu chiro, valor shi sistemi di culturã cu cvalitet, deadun, tuts, shi culturã institutsionalã shi nafoarã di institutsiile.
Cultura shi arta au importantsã di politicã, economie shi di istorie shi adarã valor tu sotsietatea, fãrã cai un areal va s-hibã BALTÃ a nu BUN LOC ti DEVELOPARE.
DA

Ti CULTURA di cvalitet

CULTURA di colaborare

CULTURA di emantsipatsie

CULTURA di dialog

CULTURA di incluzie

CULTURA di diverzitet!

Shi nica multe DA cai CULTURA u-adarã zonã liberã ti BÃNÃTORLJI aishciui stat !Today: Културни Работници is counting on you

Културни Работници needs your help with “Културни работници на кои КУЛТУРАТА им е професонална дејност.Punonjësve kulturorë për të cilët KULTURA është aktivitet profesional KÜLTÜRÜN meslek alanımız olan kültür çalışanları.”. Join Културни Работници and 1,201 supporters today.