Petition Closed

Истрага за Илиевски, Дамовски и Дурловски :: Hetim për Ilievskin, Damovskin dhe Durlovskin

This petition had 2,634 supporters


На 27 април 2017 година, на крвавиот четврток, во Собранието на РМ беа повредени преку 100 луѓе меѓу кои пратеници и лидери на новото парламентарно мнозинство, новинари, граѓани и полицајци. 

Напаѓачите беа демонстранти од протестите на движењето „За заедничка Македонија“, на кои со недели се ширеше говор на омраза и се повикуваше на насилство. Се слушаа извици од типот „чиста Македонија“, „нека разберат клетите шиптари“ и се предупредуваа пратениците дека „на сила може да излезат од Собранието на РМ“. 

Заедничкото соопштение на ЕУ, НАТО, САД и ОБСЕ ги квалификуваше настаните како „организиран напад врз Собранието“. Според пратениците кои беа нападнати истата вечер, се случи “обид за убиство“ на дел од народните избраници. 

И покрај сѐ ова, скоро две недели по крвавиот четврток, лицата кои се јавуваат како водачи за времетраењето на протестите на движењето „За заедничка Македонија“, Богдан Илиевски, Борис Дамовски и Игор Дурловски, сѐ уште не се приведени или сослушани од јавното обвинителство за нивната улога во организираниот напад врз Собранието. Дури и продолжуваат со предводење на истите протести.

Затоа, ги повикуваме надлежните, пред сѐ Основното јавно обвинителство, да отворат истрага против горенаведените лица,  со цел да се утврди нивната улога во упадот во Собранието и во насилствата од таа вечер.

-----

Më 27 prill të vitit 2017, të ejtën e përgjakshme, ishin të lënduar më shumë se 100 njerëz, në mesin e tyre deputetët dhe kryetari i shumicës së parlamentare, gazetarë, qytetarë dhe policë.

Sulmuesit ishin protestues nga lëvizja ,,për Maqedoni të përbashkët", të cilëve ju shpërndahej nxitje dhe urrejtje dhe thireshin në dhunë. Dëgjoheshin thirje te tipit ,, Maqedoni e pastërt", ,, le të kuptojnë shqiptarët e mallkuar" dhe u paralajmëruan deputetët që ,, me dhunë mund të dalin nga Parlamenti i RM".

Pressi i përbashkët i EU,NATO,USA dhe OBSE i kualifikuan ndodhitë si ,, sulm i organizuar mbi Parlamentin". Sipas deputetëve që ishin të sulmuar natën e njejtë, ndodhi "provë për vrasje" për disa nga të zgjedhurit nga populli.

Dhe pas gjithë kësaj, reth dy javë pas të ejtës së pergjakshme, njerëz që paraqiten si udhëheqës gjatë kohes kur zhvillohen protestat e lëvizjes ,,Për Maqedoni të Përbashkët", Bogdan Ilievski, Boris Damovski dhe Igor Durlovski, akoma nuk janë të arrestuar ose të ndëgjuar nga gjukata publike për rolin e tyre në sulmin e organizuar mbi Parlamentin.

Disa prej tyre akoma vazhdojnë me udhëheqjen e protestave të njejta. Për atë, bejmë thirje tek kompetentët, mbi të gjitha tek Gjykata publike, të hapin hetim kundër personave të lartpermendur, me qëllim që të vërtetohet roli i tyre në sulmin në Parlament dhe në sulmet e asaj nate.Today: Иницијатива is counting on you

Иницијатива Критична Маса needs your help with “Истрага за Илиевски, Дамовски и Дурловски :: Hetim për Ilievskin, Damovskin dhe Durlovskin”. Join Иницијатива and 2,633 supporters today.