Petition Closed

Не за еврообврзницата!

This petition had 3,258 supporters


Јас, одговорна граѓанка/одговорен граѓанин на Република Македонија, изјавувам дека не ја признавам еврообврзницата од 650 милиони евра која Владата сака да ја издаде и дека не сакам да го враќам тој долг во годините кои следуваат!Today: Odgovorna is counting on you

Odgovorna Gradjanka needs your help with “Граѓаните и граѓанките на Република Македонија: Не за еврообврзницата!”. Join Odgovorna and 3,257 supporters today.