Petition Closed

Õiguse eest e-lugeda

This petition had 21,916 supporters


Seadustades raamatukogudes e-raamatute laenutamise, antakse kasutajatele e-lugemise õigus

Ajal, mil tehnoloogia areng peaks laiendama juurdepääsu teadmistele, on raamatukogudel võimalus osta või laenutada e-raamatuid piiratud. See kahjustab raamatukogude võimalusi pakkuda pea sajale miljonile Euroopa kasutajale vaba juurdepääsu teadmistele. Tõusevad ka olulised küsimused demokraatiast, õppimisest ja teadustööst ning kõikide kodanike efektiivsest kaasamisest teadmistepõhisesse ühiskonda.

Seetõttu kutsuvad 65 000 raamatukogu ja nende 100 miljonit kasutajat Euroopa Liitu üles välja töötama selget autoriõiguse regulatsiooni, mis võimaldaks raamatukogudel täita oma 21. sajandi missiooni luua kõigile ELi kodanikele juurdepääs inimteadmiste rikkustele, kas raamatukogus või veebis.

Me soovime:

- pakkuda raamatukogu kasutajatele uusi e-raamatuid samaväärselt trükiraamatutega;

- osta e-raamatuid õiglase hinnaga ja mõistlikel tingimustel;

- võimaldada kõigile kodanikele – mitte ainult nendele, kel see on materiaalselt võimalik – vaba juurdepääsu e-raamatutele raamatukogudes;

- e-raamatute laenutamise eest autoritele õiglast hüvitist.

Me vajame üleeuroopalist autoriõiguse raamistikku, mis täidab oma eesmärki ja võimaldab raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid.

Siinkohal kutsume Euroopa Komisjoni üles välja töötama autoriõiguse selget raamistikku, mis lubab raamatukogudel osta ja laenutada e-raamatuid ning tagab autoritele ja teistele autoriõiguse omajatele vastava tasu. Sarnaselt trükiraamatutega peaks autoriõiguse kaasajastatud regulatsioon võimaldama raamatukogudel jätkuvalt kõigi Euroopa kodanike hüvanguks teenuseid osutada!

Kutsume kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi üles tagama info vaba kättesaadavus kõigile kodanikele ja garanteerima õigus raamatukogudes e-lugeda!

Kutsume kõiki Euroopa kodanikke üles selle õiguse eest aktiivselt seisma!Today: EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations is counting on you

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations needs your help with “Õiguse eest e-lugeda”. Join EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations and 21,915 supporters today.