ปิดแคมเปญรณรงค์

นำสติ๊กเกอร์ Line set พระพุทธเจ้า กลับมาขาย

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 394 คน


เนื่องจากได้มีการนำ สติ๊กเกอร์ Line set พระพุทธเจ้าออกไปจาก store ของแอพลิเคชั่น Line ด้วยข้อกล่าวหาว่าสติ๊กเกอร์ Line set พระพุทธเจ้าคือการลบหลู่ และไม่เป็นการเคารพศาสดาของศาสนาพุทธ

ซึ่งไม่เป็นดังความจริงแต่อย่างใด จาก พุทธวจนะของพระศาสดา

"อานนท์ ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดา ของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาล ล่วงไปแห่งเรา อานนท์ ! ในกาลบัดนี้ก็ดี ในกาลล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจักต้องมีตน เป็นประทีป มีตนเป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะ; มีธรรมเป็นประทีป มีธรรม เป็นสรณะ ไม่เอาสิ่งอื่น เป็นสรณะ เป็นอยู่"

ซึ่งจากพุทธวจนะนั้น ได้กล่าวความนัยว่าหลังจากที่พระศาสดาได้ดับขันธ์ปรินิพพานลง สิ่งที่เหลือเป็นสรณะนั้นคือพระธรรม มิใช่สิ่งอื่นใด

ซึ่งการกระทำที่กล่าวอ้างว่า สติ๊กเกอร์ Line set พระพุทธเจ้าเป็นการลบหลู่พระศาสดานั้น จึงนับว่าเป็นการยึดถือสติ๊กเกอร์ Line สูงส่งกว่าพระธรรม ซึ่งขัดกับหลักพระพุทธวจนะที่มีมา ซึ่งนับว่าเป็นการลบหลู่และไม่เคารพพระศาสดาอย่างแท้จริง

ดังนั้นจึงอยากขอให้ทาง Line ประเทศไทยนำสติ๊กเกอร์ชุดดังกล่าวกลับมาวางขายเหมือนเดิม เนื่องจากไม่ได้เป็นการลบหลู่พระศาสดาแต่อย่างใด จึงขอมาเพื่อพิจารณา

==============================================================

 

"รูปพระพุทธเจ้าดังที่ปรากฏก็มิใช่ใบหน้าที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า แต่เป็นเพียงลักษณะที่จำลองขึ้นมาตามตำรามหาบุรุษหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว

อีกทั้งปรการหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการไม่ให้ยึดติดกับรูปเคารพ ดังนี้การวาดรูปพระพุทธเจ้าก็ดี การแกะสลักรูปพระพุทธเจ้าก็ดี การปั้นรูปพระพุทธเจ้าก็ดี เพื่อการบูชา ล้วนแต่เป็นการประพฤติผิดคำสอนของพระพุทธเจ้า

การที่มี sticker รูปจำลองของพระพุทธเจ้าจึงมิใช่การดูหมิ่นพระพุทธเจ้าแต่เป็นการยืนยันว่ารูปลักษณ์ทั้งหลายล้วนไม่สำคัญ และการสามารถนำรูปจำลองมาใช้ในเชิงตลกขบขันได้ย่อมเป็นการแสดงออกในการไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง

ณภัทร ชัยเดชสุริยะ"

=============================================================

"การห้ามไม่ให้เอาสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระพุทธองค์มาใช้ในบริบทอื่นๆเลยนอกเหนือจากการสักการะนั้น ผิดในหลายมิติมากๆ และที่สำคัญยังย้อนแย้งกับแง่คิดหลักแห่งพุทธศาสนาที่คนเหล่านี้นับถือกันด้วย

การใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ก็ใช้กันเฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่ม ผู้ควบคุมไม่มีความจำเป็น (และไม่ควร) ควบคุมทั้งระบบด้วยการงดจำหน่ายบริการนี้ ซึ่งเป็นการตัดโอกาสทางธุรกิจของตัวเอง ตัดสิทธิที่ลูกค้าพึงมี และเป็นการส่งเสริมสิทธิเหนือผู้อื่นโดยไม่จำเป็นของบรรดาศาสนิกผู้ไม่สามารถแยกแยะความเชื่อส่วนบุคคลออกจากสิทธิของผู้อื่นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีความจำเป็นเลย

นนท์ อนุรักษ์รุ่งโรจน์"

===============================================================

"สมควรนำกลับมาขายเพราะไม่ถือเป็นการลบหลู่ ถึงจะมีคนที่ไม่อยากซื้อ แต่ก็มีคนที่อยากซื้อเหมือนกัน จึงควรให้ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจเอง ไม่ใช่เพียงให้คนกลุ่มเดียวมาตัดสินแทนคนทั้งหมด

Pattanapong Wiangnont"

===============================================================

"การระงับการขายสติ๊กเกอร์พระพุทธเจ้าเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างให้รูปของพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขัดต่อหลักศรัทธาที่ถูกต้องของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย

โดยกาล ล่วงไปแห่งเรา

ภัคพล แซ่จิว "Google อยากให้คุณช่วย

Google Chrome ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «LINE Thailand: นำสติ๊กเกอร์ Line set พระพุทธเจ้า กลับมาขาย» ร่วมกับ Google และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 393 คน