Minska köerna i transvården! - Lower the waiting time for transgender care!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Minska köerna i transvården!


Antalet sökande för behandling av könsdysfori har ökat enormt mycket de senaste åren. Orsaken till detta är oklar, men med tanke på att även medvetenheten om transidentiteter har ökat explosionsartat, kan det vara så att fler förstår vad de upplever och känner mer stöd från sin omgivning. Detta har i sin tur överbelastat transvården, så som den ser ut idag, till den grad att den är näst intill ofunktionell. Väntetiderna för tillgång till hormonbehandling, vilket i de flesta fall är det första steget i könsbekräftande behandling, kan sträcka sig till två- och ett halv år eller mer i Västra Götaland. Detta efter en väntetid på att få utredas på upp till 1 år och därefter en utredning på 1-2 år. För tillfället har Sahlgrenska Universitetssjukhuset en enda endokrinolog, (Läkare med inriktning på hormoner.) med en arbetsdag i veckan som ska behandla alla transpersoner diagnostiserade med könsdysfori i hela Västra Götaland. Vi har inte lyckats hitta någon pålitlig statistik för hur många som har sökt könsbekräftande behandling i Västra Götaland. Dock finns det statistik för ökningen av antal inkommande remisser till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Med största sannolikhet är utvecklingen väldigt snarlik runt om i hela landet. Obehandlad könsdysfori är väldigt påfrestande och sambandet med självmord och självskadebeteende är starkt.


Det är fullständigt oacceptabelt att utsätta folk för detta. Vi kräver därför att Västra Götalands Vård- och hälsostyrelse, Regionsstyrelse, och Regionsfullmäktige tar denna fråga på större allvar och därmed bör allokera mer resurser till transvården. Den nuvarande situationen är inhuman och ovärdig ett välfärdssamhälle som Sverige.

 

Vi har sammanställt statistik och annan information från folkhälsomyndigheten och läkartidningen nedan:

 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/MY/[EFMY]/2016-157_001_webb.jpg


Källa: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/

 

Citat från läkartidningen:

“Flertalet ungdomar med könsdysfori utvecklar med tiden allt mer psykiatrisk problematik, medan de med extremt tidig debut ofta har hög funktionsnivå. Enligt en studie uppfyllde mer än hälften av unga med könsdysfori DSM-kriterierna för minst en psykiatrisk diagnos. Vanligast är ångest, depression och självskadebeteende, vilket antas bero på den utsatthet i samhället och de påfrestningar denna patientgrupp upplever.

Begreppet »transpersoner« omfattar transsexuella, transvestiteter och personer som identifierar sig som transgender eller intergender. Folkhälsomyndigheten genomförde år 2015 en enkätundersökning omfattande 800 transpersoner som visar att deras hälsa försämrats sedan den senaste undersökningen (2005) . Unga rapporterade sämre psykisk hälsa än äldre i undersökningen, och fler än var tredje person uppgav att de under det senaste året övervägt att ta sitt liv; varannan hade upplevt kränkande behandling och undvek vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering. Dessutom uppgav transpersoner lågt förtroende för polis, hälso- och sjukvård och socialtjänst – instanser vars uppgift är att ha en skyddande och främjande roll i samhället.”

(http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2017/02/Kraftig-okning-av-konsdysfori-bland-barn-och-unga/

 

Citat från Folkhälsomyndigheten:

“Tankar på självmord eller självmordsförsök är ett förekommande problem hos transpersoner En studie av riskfaktorer för självmordstankar och/eller självmordsförsök hos transpersoner visar att det finns samband med tidigare depressioner och med utsatthet för psykisk och fysisk våld på grund av könsidentitet eller könsuttryck.”

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/a55cb89cab14498caf47f2798e8da7af/halsan-halsans-bestamningsfaktorer-transpersoner-15038-webb.pdf

 

Undertecknat,


Amanda Hansson, Ordförande The Association for Trans-rights through Art


Sebastian Janssen, Styrelseledamot The Association for Trans-rights through Art


Moa Randén, Styrelseledamot The Association for Trans-rights through Art


Lovis Myrhill, Styrelseledamot The Association for Trans-rights through Art


Samt resten av medlemmarna i föreningen ATRA