Dimissió del gerent de l'Hospital de Martorell pel tancament del centre de naixements

Dimissió del gerent de l'Hospital de Martorell pel tancament del centre de naixements

Creada
11 de enero de 2023
Firmas: 4151Próximo objetivo: 5000
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

[CAT] Per la present, DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT demana que es depurin responsabilitats en relació a la nefasta gestió que ha abocat al Centre de Naixements de Martorell al seu tancament, després d'un procés de violència institucional cap a les llevadores i en detriment dels drets a la salut de les dones i usuàries, i en concret, demana la dimissió del gerent de l'Hospital de Martorell, el sr. Jordi Trelis, com a responsable directe de la situació.

A continuació, el comunicat de DONA LLUM en relació al tancament del Centre de Naixements:

A Barcelona, el 9 de gener de 2.023

Per la present DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT protesta pel tancament del Centre de naixements de Martorell. Ens semblen intolerables els arguments que s’esgrimeixen des de les autoritats sanitàries (bàsicament s’al·lega manca de llevadores) en la mesura en que simplifica una situació complexa i perllongada en el temps i es contradiu amb els següents extrems:

Existeix conflictivitat laboral amb les llevadores des de l’inici del projecte, ja que no se’ls fa una proposta laboral digna, no se’ls ofereixen condicions laborals dignes, no se’ls permet treballar amb la autonomia deguda a la que hi tenen dret legalment, el qual ha impossibilitat que l’equip de llevadores assolís el tamany adequat per a la prestació del servei (i per a assolir ratios llevadora-usuària satisfactòries)
No existeix un suport real per part de la direcció del centre al projecte. Ens consta que no han informat degudament a les usuàries de l’Hospital de Martorell de la existència d’aquesta opció, el que constitueix un clar boicot.
En termes generals també com a associació representativa de les usuàries aprofitem l’avinentesa per a queixar-nos amb tota la nostra força contra la inacció del Departament de Salut, el qual:

No només no prioritza la apertura de més centres de naixements, en consonància amb les recomanacions oficials i la evidència científica
Sino que a més a més n’endarrereix el desplegament
I a més abundament ens trobem amb que no es garanteix el suport per a la operativitat adequada dels centres de naixements ja existents
No es garanteixen condicions laborals dignes per a persones que, paradoxalment, presten serveis en context d’administracions
Per últim, no oblidem que el pla inicial previst de desplegament de centres de naixements, en cas de ser completat, no podrà oferir acompanyament a més d’aproximada (i anualment) un 5% d’usuàries del sistema obstètric a Catalunya, el qual és senzillament lamentable, tenint en compte que un 70% d’usuàries haurien de poder accedir a un part basat en evidència científica acompanyat per llevadores.

Des de DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT comminen a les autoritats sanitàries a:

Garantir la apertura del centre de naixements de Martorell
Garantir el correcte funcionament del centre de naixements de Martorell i qualsevol altri que estigui en funcionament
Garantir que els equips de llevadores tenen condicions laborals i ratios adequades, així com garantir l’exercici de la professió amb autonomia
Prioritzar el desplegament de centres de naixements a Catalunya

[CAST] Por la presente, DONA LLUM ASOCIACIÓN CATALANA POR UN PARTO RESPETADO pide que se depuren responsabilidades en relación a la nefasta gestión que ha abocado al Centro de Nacimientos de Martorell a su cierre, tras un proceso de violencia institucional hacia las matronas y en detrimento de los derechos a la salud de las mujeres y usuarias, y en concreto, pide la dimisión del gerente del Hospital de Martorell, el sr. Jordi Trelis, como responsable directo de la situación.

A continuación, el comunicado de DONA LLUM en relación al cierre del Centro de Nacimientos:

En Barcelona, ​​el 9 de enero de 2.023

Por la presente DONA LLUM ASOCIACIÓN CATALANA POR UN PARTO RESPETADO protesta por el cierre del Centro de nacimientos de Martorell. Nos parecen intolerables los argumentos que se esgrimen desde las autoridades sanitarias (básicamente se alega carencia de matronas) en la medida en que simplifica una situación compleja y prolongada en el tiempo y se contradice con los siguientes extremos:

Existe conflictividad laboral con las comadronas desde el inicio del proyecto, ya que no se les hace una propuesta laboral digna, no se les ofrecen condiciones laborales dignas, no se les permite trabajar con la autonomía debida a la que tienen derecho legalmente, el cual ha imposibilitado que el equipo de matronas alcanzara el tamaño adecuado para la prestación del servicio (y para alcanzar ratios matrona-usuaria satisfactorias)
No existe un soporte real por parte de la dirección del centro en el proyecto. Nos consta que no han informado debidamente a las usuarias del Hospital de Martorell de la existencia de esta opción, lo que constituye un claro boicot.
En términos generales también como asociación representativa de las usuarias aprovechamos la ocasión para quejarnos con toda nuestra fuerza contra la inacción del Departamento de Salud, el cual:
No sólo no prioriza la apertura de más centros de nacimientos, en consonancia con las recomendaciones oficiales y la evidencia científica

Sino que además retrasa su despliegue
Y además nos encontramos con que no se garantiza el apoyo para la operatividad adecuada de los centros de nacimientos ya existentes
No se garantizan condiciones laborales dignas para personas que, paradójicamente, prestan servicios en contexto de administraciones
Por último, no olvidemos que el plan inicial previsto de despliegue de centros de nacimientos, en caso de ser completado, no podrá ofrecer acompañamiento además de aproximada (y anualmente) un 5% de usuarias del sistema obstétrico en Cataluña, el cual es sencillamente lamentable, teniendo en cuenta que un 70% de usuarias deberían poder acceder a un parto basado en evidencia científica acompañado por comadronas.

Desde DONA LLUM ASOCIACIÓN CATALANA POR UN PARTO RESPETADO conminan a las autoridades sanitarias a:

Garantizar la apertura del centro de nacimientos de Martorell
Garantizar el correcto funcionamiento del centro de nacimientos de Martorell y cualquier otro que esté en funcionamiento
Garantizar que los equipos de matronas tienen condiciones laborales y ratios adecuadas, así como garantizar el ejercicio de la profesión con autonomía
Priorizar el despliegue de centros de nacimientos en Cataluña

[ENGL] DONA LLUM CATALAN ASSOCIATION FOR A RESPECTED CHILDBIRTH hereby requests that responsibilities be cleared up in relation to the nefarious management that has led the Martorell Birth Center to its closure, after a process of institutional violence against midwives and to the detriment of the health rights of women and users, and specifically, calls for the resignation of the manager of the Hospital de Martorell, mr. Jordi Trelis, as directly responsible for the situation.

Below is DONA LLUM's statement regarding the closure of the Birth Center:

In Barcelona, ​​on January 9, 2023

DONA LLUM, CATALAN ASSOCIATION FOR A RESPECTED CHILDBIRTH, hereby protests against the closure of the Martorell Birth Center. We find the arguments put forward by the health authorities intolerable (basically, the lack of midwives is alleged) to the extent that it simplifies a complex and prolonged situation over time and is contradicted by the following extremes:

There has been labor conflict with the midwives since the beginning of the project, since they are not offered a decent job offer, they are not offered decent working conditions, they are not allowed to work with the autonomy they are legally entitled to, which has prevented the team of midwives from reaching the adequate size for the provision of the service (and to achieve satisfactory midwife-user ratios)
There is no real support from the management of the center in the project. We are aware that they have not duly informed the users of the Martorell Hospital of the existence of this option, which constitutes a clear boycott.


In general terms, also as a representative association of the users, we take the opportunity to complain with all our might against the inaction of the Department of Health, which:


Not only does it not prioritize the opening of more birth centers, in line with official recommendations and scientific evidence
It also delays its deployment
And we also find that support for the proper operation of existing birth centers is not guaranteed.
Decent working conditions are not guaranteed for people who, paradoxically, provide services in the context of administrations
Lastly, let us not forget that the initial planned deployment plan for birth centers, if completed, will not be able to offer support in addition to approximately (and annually) 5% of users of the obstetric system in Catalonia, which is simply unfortunate, taking into account that 70% of users should be able to access a delivery based on scientific evidence accompanied by midwives.

DONA LLUM ASSOCIACIÓ CATALANA PER UN PART RESPECTAT commends the health authorities to:

Guarantee the reopening of the Martorell birth center
Guarantee the correct operation of the Martorell Naixements Center and any others that are in operation
Guarantee that the teams of drivers have adequate working conditions and ratios, thus guaranteeing the exercise of the profession with autonomy
Prioritize the deployment of birthing centers in Catalonia

Apoyar ahora
Firmas: 4151Próximo objetivo: 5000
Apoyar ahora