Erfolg

Erhalen vum Patrimoine an der Gemeng Kielen

Diese Petition war mit 552 Unterstützer*innen erfolgreich!


 

Stoppt d'Zerstéierung vum "Charactère Rural" vun eisen Dierfer. Et sinn an den leschten 5 Joer an der Gemeng Kielen ze vill historesch Gebaier ouni Récksiicht op hier Architektur ofgerappt ginn fir Neibauten ze bauen. Vill vun dësen Bauten hätten kennen renovéiert ginn fir déi nämmlecht Funktioun ze erfëllen. Duerch déi systematesch Zerstéierung verléieren eis Dierfer hier Identitéit an hier Geschicht. Wann mir net um Gemengen Niveau aktiv ginn an den Schutz vun den erhalenswäerten Gebaier fuerderen, dann as et an e puer Joer ze spéit. Mat dëser Petitioun fuerderen mir eis Gemeng endlech ze reagéieren wei et schonn vill aner Gemengen zu Lëtzebuerg gemaach hunn.

 Heute: Biergerinitiativ verlässt sich auf Sie

Biergerinitiativ Gemeng Kielen benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Biergerinitiativ Kielen: Erhalen vum Patrimoine an der Gemeng Kielen”. Jetzt machen Sie Biergerinitiativ und 551 Unterstützer*innen mit.