Ajuntament de Barcelona: Acondicionen la plaza Ferran Reyes para poder jugar al balón

Victoria

Ajuntament de Barcelona: Acondicionen la plaza Ferran Reyes para poder jugar al balón

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 198 firmas!

Eli Sepena ha iniciado esta petición dirigida a Ajuntament de Barcelona y

VERSIÓ EN CATALÀ

 

Fa un mes l'Ajuntament ha aprovat prohibir jugar a pilota a la Plaça Ferran Reyes del barri de Navas, Barcelona, fixant un cartell al parc que així ho indica.

 

La indignació i la frustració en els xicots són evidents. Des de generacions anteriors els joves han estat jugant a pilota a la plaça. Però des de la prohibició, no saben que fer per pasar l'estona. Nosaltres, com a pares, estem indignats. Els comerços del voltant han mostrat la seva repulsió a que els nens juguin a pilota. Però el més preocupant és la intervenció d'alguns càrrecs de l'església en aquest procés. Els qui, pel que representen, haurien de ser més comprensius i mantenir un paper conciliador i no el de dividir la societat. No es pot afavorir a un col·lectiu i discriminar a l'altre. La solució a aquest problema no ha de ser el de prohibir, sinó el de consensuar entre tots. Dediqui els seus esforços en trobar solucions per aquest problema de convivència.

 

Al parc diàriament convivim amb indigents desamparats dels quals ningú s'ocupa i sovint hem de tolerar comportaments incívics. Però sembla ser que això no l'interessa a ningú.

 

Davant d'aquesta situació, volem protestar contra aquesta normativa que discrimina creant malestar. Mitjançant la recollida de signatures volem aconseguir que es revoqui la prohibició i que es permeti jugar a pilota.

 

Els espais públics són per l'ús i gaudiment de tothom. Tots paguem impostos i tots tenim dret de gaudir d'aquests espais i també la obligació de fer un bon ús. En aquest parc hi ha espai suficient per a que tots els nens, adolescents i adults en puguem gaudir. Simplement caldria una petita inversió: unas simples tanques, o una xarxa delimitarien la zona esportiva del pas i tothom estaria content.

 

No volem que els nostres fills es passin totes les seves hores d'oci asseguts davant d'un ordinador o jugant a videojocs.

 

Per una joventut sana.

 

VEÏNS I AMICS DE NAVAS

 ---------------------------------------------------------------------

 

VERSIÓN EN ESPAÑOL

 

Hace un mes el ayuntamiento ha aprobado prohibir jugar al balón en la Plaza Ferran Reyes del barrio de Navas, Barcelona, fijando un cartel en el parque que así lo indica.

 

La indignación y la frustración en los chavales son evidentes. Desde generaciones anteriores los jóvenes han estado jugando a la pelota en la plaza. Pero desde la prohibición, no saben qué hacer para pasar el rato. Nosotros, como padres, estamos indignados. Los comercios de alrededor han mostrado su repulsión a que los niños jueguen al balón. Pero lo más preocupante es la intervención de algunos cargos de la iglesia en este proceso. Quienes, por lo que representan, deberían ser más comprensivos y mantener un papel conciliador y no el de dividir a la sociedad. No se puede favorecer a un colectivo y discriminar a otro. La solución a este problema no pasa por prohibir sino por consensuar. Dedique sus esfuerzos en buscar soluciones para un problema de convivencia.

 

En el parque diariamente convivimos con indigentes desamparados de los que nadie se ocupa y a menudo tenemos que tolerar comportamientos incívicos. Sin embargo, parece ser que esto no interesa a nadie.

 

Ante esta situación, queremos protestar contra esta normativa que discrimina creando malestar. Mediante la recogida de firmas queremos conseguir que se revoque la prohibición y que se permita jugar al balón.

 

Los espacios públicos son para el uso y disfrute de todos. Todos pagamos impuestos y todos tenemos derecho de disfrutar de estos espacios y también la obligación de hacer buen uso. En este parque hay espacio suficiente para que todos los niños, adolescentes y adultos lo podamos disfrutar. Simplemente haría falta una pequeña inversión: unas simples vallas, o una red delimitarían la zona deportiva del paso y todo el mundo estaría contento.

 

No queremos que nuestros hijos pasen todas sus horas de ocio sentados delante de un ordenador o jugando a videojuegos.

 

Por una juventud sana. 

 

VECINOS Y AMIGOS DE NAVAS

----------------------------------------------------------------------

Victoria

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 198 firmas!