เอาผิดผู้ทำลายและต้องคืนหมุดคณะราษฎร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

Nuttaa Mahattana
Nuttaa Mahattana ลงชื่อสนับสนุนแคมเปญนี้

หมุดคณะราษฎรหรือหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ 2475 เป็นสมบัติของสังคมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สังคมต้องช่วยกันนำคืนและเอาผิดผู้"ขโมย"ประวัติศาสตร์นี้