ทำให้เกิด "เขตเศรษฐกิจพอเพียง" และมี "กฎหมายเขตเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย

ทำให้เกิด "เขตเศรษฐกิจพอเพียง" และมี "กฎหมายเขตเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อคุ้มครองเกษตรกรรายย่อย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

Somlak Hutanuwatr ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาลไทย และ

เป้าหมาย

๑. เพื่อทำให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจริงและเป็นพื้นที่ที่ปลอดพ้นจากการรุกรานโดยนโยบายพัฒนาอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒. เพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาและรักวิถีพอเพียงและอยากอยู่อย่างสงบสุข มีความมั่นคงในวิถีที่ตนเลือก และสามารถใช้ชีวิตอยู่เช่นนั้นได้อย่างยั่งยืนตลอดถึงลูกหลาน

๓. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ลดความรุนแรง ลดความอึดอัดคับข้องใจจากการรุกรานคนชนบทโดยนโยบายของรัฐหรือกลุ่มทุน

ทั้งหมดนี้คือการแสดงความเคารพรักอย่างจริงใจที่เป็นรูปธรรมต่อพ่อหลวงของไทย

หลักการและข้อเรียกร้อง

๑ ขอให้นายกรัฐมนตรีสถาปนาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลักของชาติ 

๒ ประชาชนในพื้นที่ทุกแห่งที่มีที่ดินติดกันตั้งแต่ 5 ครอบครัวขึ้นไป สามารถร่วมกันเสนอให้รัฐจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  

๓  ออกกฎหมายในชั้นพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพอเพียง โดยต้องปราศจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดเว้นแต่อุตสาหกรรมย่อยที่สนองเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งห้ามการทำกิจกรรมเหมืองแร่ในระยะ 50 ก.ม.เพื่อเป็นเขตปลอดภัย โดยวัดจากจากขอบสุดของเขตเศรษฐกิจพอเพียงที่กำหนดขึ้น รวมถึงห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปลอดภัยไปในทางสร้างมลภาวะด้วย

๔. ออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติห้ามทำเหมืองแร่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1, 2, 3, 4  ทั้งประเภทเอ และ บี รวมทั้งเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอุทยานแห่งชาติ 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!
หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม