ร.ร.สาธิตฯ มทร ธัญบุรีไร้มาตรฐานขาดคุณธรรมจัดสอบเพื่อดันครูออกจำนวนมาก เด็กๆต้องการครูคืน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 500 คน!


สาธิตนวัตกรรมมีเงื่อนงำ
(จริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้บริหารหายไปไหน)

จากการดำเนินการจัดสอบครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่าน ผลปรากฏว่ามีลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำอยู่เข้าสอบคัดเลือก และเมื่อประกาศผลมีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 คน จากจำนวนเดิมที่มีทั้งสิ้น. 23 คน. โดยส่งผลให้ผู้ปกครองมีประเด็นข้อสงสัยที่สำคัญในการจัดสอบ และการบริหารจัดการโรงเรียนในครั้งนี้คือ


1.การไม่ต่อสัญญาจ้างครู แสดงว่าที่ผ่านมาครูไม่มีคุณภาพหรืออย่างไร นั่นย่อมส่งผลต่อนักเรียน แล้วถ้ามองย้อนกลับ กระบวนการตอนสอบคัดเลือกรับเข้ามาไม่มีระบบการคัดเลือกที่ดีหรืออย่างไร ทำให้ไม่มีการต่อสัญญาจ้างในปีต่อไป เพราะที่ผ่านมาในระหว่างที่ ผอ คนนี้ดำรงตำแหน่ง ก็มีการต่อสัญญาลูกจ้างชั่วคราวมาตลอด แต่เมื่อมีการแต่งตั้งชุดรองผู้อำนวยการใหม่ทั้งทีมโดย ผอ เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ทำให้ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีการขอเปิดสอบและคัดเลือกบุคคลใหม่ โดยไม่ต่อสัญญาจ้างและให้ครูทุกคนมีผลให้ออก และต้องมาสมัครสอบใหม่อีกครั้ง โดยอ้างสิทธิ์ตามสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาปีต่อปีว่าตนเองมีความชอบธรรมในการเปิดสอบ โดยครูที่หมดสัญญาต้องสอบและถูกคัดเลือกใหม่ทุกคน ไม่ได้มีการแจ้งผลการประเมิน 2 รอบ ในการประเมินเพื่อจ้างต่อตามสัญญา

2. แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนมีระบบการทำงานที่มีการบริหารที่ไม่ดีพอ ส่งผลให้ครูปฎิบัติงานได้ไม่ดี ทำให้ไม่เกิดการต่อสัญญา แล้วที่ผ่านมา ผู้บริหารไม่มีการประเมินเพื่อปรับปรุงวางแผนเพื่อพัฒนาหรืออย่างไร ทำไมถึงเพิ่งมาจัดสอบตอนนี้ ครูและเจ้าหน้าที่มากถึง15 คนที่ไม่ผ่านการสอบและให้ออก ถ้าไม่มีคุณภาพทำไมที่ผ่านมาถึงปล่อยให้สอนเด็ก คุณภาพการสอนจะดีได้อย่างไร ถ้าผู้บริหารไม่ใส่ใจ ไม่มีวิสัยทัศน์ และไม่พัฒนา การเรียนรู้ของเด็กจะมีคุณภาพมีความสามารถทัดเทียมกับเด็กโรงเรียนอื่นได้อย่างไร

3.ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ ทำไมที่โรงเรียนไม่มีระบบการพัฒนาครู ทั้งอัตราการคงอยู่และการลาออก การประเมินผลงานครูช่วงต้นปีและปลายปี การประเมินพฤติกรรม แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนขาดประสิทธภาพการบริหารงานและทำงานกันแบบไหน ตอนนี้แสดงออกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าระบบบริหารไม่มีประสิทธภาพทั้งระบบ

4.ความเป็นธรรมที่เกิดกับครู มีได้อย่างไร เมื่อมีการไม่จ้างงานด้วยจำนวนที่มาก ความไม่เป็นธรรมมีให้เห็นอย่างชัดเจน และยังส่งผลต่อขวัญและกำลังของนักเรียนที่ผูกพันกับคุณครู และคุณครูที่ยังคงทำงานอยู่จะรู้สึกอย่างไรในเมื่อเพื่อนร่วมงานหายไปมากมายขนาดนี้ ไม่มีความมั่นคงแน่นอนในอาชีพการทำงานที่นี่ ครูจะมีคุณภาพสอนเด็กได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไร

5. นักเรียนจะถูกหล่อหลอม ถูกดูแลเอาใจใส่ อย่างไรในเมื่อผู้บริหารมีแนวทางการบริหารจัดการที่ไม่แน่นอน ไม่มีการประเมิน สัญญาจ้างปีต่อปี ใครไม่ดีไม่เป็นตามที่ผู้หารคิดก็จัดให้มีการสอบเรื่อยๆทุกปี ลูกอยู่ ป 1 จะต้องเจอครูเปลี่ยนใหม่เกือบยกชุดทุกปีเลยหรือไม่เนื่องจากสัญญาจ้างปีต่อปีมีระบบการประเมินต่อสัญญา ผู้บริหารก็ไม่ประเมินครูไม่เปิดโอกาสให้พัฒนาครูได้พัฒนาตนเอง ไม่แจ้งไม่บอก ไม่ให้โอกาสเลย ขาดคุณธรรมจริงๆ เพราะที่ไหนๆในทุกบริบทการทำงานมีการประเมินการทำงานและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรไปด้วย แต่ที่นี่ไม่มี ผู้บริหารทำอะไรกันอยู่

6.ครูมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ก็จะถูกระบบบริหารเดิมๆที่ไม่ได้ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังอย่างแน่นอนเพราะก็ต้องทราบว่าการบริหารงานที่นี่เป็นแบบนี้ที่แก้ตามใจตามสถานการณ์ คิดจะสอบใหม่หมดก็สอบ ถึงแม้จะอ้างว่าปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในความถูกต้องก็มีความไม่ถูกต้องอยู่ ควรไตร่ตรอง พัฒนาให้ผลการดำเนินงานดีกว่านี้ไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุ

7. การสอบที่คัดครูให้ออกเยอะขนาดนี้ แสดงถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทั้งชุด ต้องไม่โทษแต่ครู ต้องโทษผู้บริหาร ที่บริหารอย่างไรให้ครูที่สอนเด็กอยู่ไม่มีมาตรฐานขนาดนี้ ควรพิจารณาตัวเองและทีมผู้บริหารเสียด้วยก่อนที่จะส่งผลกระทบไปถึงเด็กๆไปมากกว่านี้

8.การที่ผู้ปกครองตัดสินใจเอาลูกมาเรียน เพื่อจะฝากอนาคตลูกไว้แต่ผู้บริหารเองไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่พัฒนา ไม่มีความเป็นธรรม เราจะฝากอนาคตลูกได้อย่างไร

9.เคยมีการเรียกและบังคับครูให้เขียนใบลาออก จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ในช่วงเดือนเมษายน ต้นปีที่ผ่านมา สาเหตุคือครูออกไปสมัครราชการครู ตามที่มีการเปิดสอบของภาครัฐเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู โดยผู้ที่ไปสอบทั้งหมดจะถูกบังคับให้เขียนใบลาออก แต่ผู้ปกครองทราบว่าเรื่องเงียบไป แต่สอบคราวนี้ครูที่ถูกให้ออกครั้งนี้ตรงกับเมื่อตอนที่ให้เขียนบังคับลาออก เจตนาแบบนี้ส่อถึงการขาดคุณธรรม จริยธรรม อย่างมาก

10. ปัญหาหลายอย่างที่ทีมผู้บริหารตอบผู้ปกครองไม่ได้ การหนีไม่ใช่ทางออกไปพบแล้วหนีให้เรื่องเงียบหายคือการบริหารที่ดีหรือ กี่เรื่องแล้วที่ทำแบบนี้ พอมีเรื่องก็โยนกันไปมาผู้บริหารทีมนี้เก่งเรื่องโยนความผิดให้กันเองจริงๆ ไม่ปรับปรุงตัวเองบ้างผู้ปกครองก็เหนื่อยใจ แล้วจะมาบริหารเพื่ออะไรเมื่อถึงเวลามีปัญหาแล้วหนี

ไม่อยากนำอนาคตของลูกอยู่กับโรงเรียนที่มีผู้บริหารแบบไม่มีธรรมาภิบาลขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดการมีวิสัยทัศน์ ขาดคุณสมบัติในการดูแลโรงเรียนเพราะโรงเรียนสาธิตคือโรงเรียนประถม เด็กๆยังเล็กต้องการความรัก ความเอาใจใส่จากครู เพราะฉะนั้น ผู้บริหารต้องใส่ใจ เอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อปรับปรุงพัฒนา ไม่ใช่เอาใจเราไปใส่ใจเขาผลที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้ ปีการศึกษาที่ผ่านมาพิสูจน์ไม่พออีกเหรอที่เด็กๆลาออก เกือบ 40 คนผู้ปกครองพากันไม่เชื่อใจการบริหารงาน พอเถอะถ้าคุณมองตัวเองไม่ออกนะคะทีมผู้บริหาร เราจะบอกว่าคุณไม่เหมาะสมกับการเป็นครูผู้ให้ เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในการบริหารงานโรงเรียนได้เลย การศึกษาจะล้มเหลวด้วยตัวคุณ โรงเรียนสาธิตจะไปต่ออย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงผู้บริหารชุดนี้ทั้งชุดได้แล้ว อธิการบดีท่านทำอะไรอยู่ท่านเชื่อใจผู้บริหารโรงเรียน แต่ผลดำเนินงานโรงเรียนเป็นแบบนี้ท่านประเมินไม่ออกหรืออย่างไร จะต้องให้ผู้ปกครองนำเด็กออกอีกสักกี่คน ท่านก็ไม่สนใจใช่หรือไม่ ค่าเทอมก็จะมาขึ้น ถ้าท่านปล่อยเรื่อนี้ไปแสดงให้เห็นถึงคุณภาพไม่ดีทั้งระบบมหาวิทยาลัยเลยหรืออย่างไ ท่านควรพิจารณาอย่าปล่อยให้ผู้ปกครองต้องพิจารณานำลูกออกอีกเลย ถ้าคุณคิดว่าดี คนนอกไม่รู้วันนี้ขอสะท้อนให้คนนอกได้มองหน่อยค่ะในฐานะผู้ปกครอง ผู้ที่ฝากอนาคตลูกๆไว้ เด็กจะดีมีคุณภาพ มีคุณธรรมได้อย่างไรถ้ายังเกิดปัญหาแบบนี้ผู้ปกครอง กำลังรอให้คุณช่วย

ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต มทร ธัญบุรี อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: ร.ร.สาธิตฯ มทร ธัญบุรีไร้มาตรฐานขาดคุณธรรมจัดสอบเพื่อดันครูออกจำนวนมาก เด็กๆต้องการครูคืน» คุณสามารถร่วมกับ ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 295 คน ได้แล้วตอนนี้เลย