“หยุดยื้อ หยุดอ้าง ! ร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อทวงสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม”

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!


          หลังจาก 20 ปีที่เรียกร้องและรอคอย...... ในที่สุด “ผู้ประกันตน” ก็ได้รับสิทธิมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “คณะกรรมการประกันสังคม” ซึ่งเป็นผู้บริหารเงินกองทุนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คนไทย 13 ล้านคนเป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินทุกเดือน แต่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง “กองทุนประกันสังคม” จำนวน 1.7 ล้านล้านบาท การบริการและการบริหารงานที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับ “คณะกรรมประกันสังคม 15 คน” ที่ได้รับการ “สรรหา” มาจาก ตัวแทนหน่วยงานรัฐ ตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง อย่างละ 5 คน 
          ปัญหาที่พบคือ พวกเรายังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลเจ็บป่วย ว่างงาน ค่าเลี้ยงดูบุตร เงินบำนาณหลังเกษียณ ฯลฯ
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ประกอบด้วย องค์กรแรงงาน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ฯลฯ ช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันเรียกร้องให้ผู้ประกันตนทั่วประเทศมีสิทธิ มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง “คณะกรรมประกันสังคม” หรือ บอร์ดประกันสังคมมาโดยตลอด
ด้วยความหวังว่า คณะกรรมการฯที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนโยบายเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และบริหารงานอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอเรียกร้องนี้ประสบความสำเร็จในเดือนมิถุนายน 2558 กฎหมายใหม่ “พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558” ประกาศให้ “เปลี่ยนจากการสรรหาไปเป็นการจัดเลือกตั้งโดยตรง”
แต่จนถึงวันนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเพิกเฉย ยืดเยื้อไม่จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศ อ้างงบประมาณเลือกตั้ง อ้างกฎหมายลูก อ้างระเบียบห้ามชุมนุม ฯลฯ
           พวกเราตัวแทนผู้ประกันตน ขอเรียกร้องให้หยุดยื้อ หยุดอ้าง และรีบจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อให้พวกเราเข้าไปมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการบริหารสิทธิประโยชน์จากเงินสะสมของพวกเรา 1.7 ล้านล้านบาท

“หยุดยื้อ หยุดอ้าง ขอทวงสิทธิเลือกตั้งประกันสังคม”

รายละเอียดเพิ่มเติม

           ด้วยเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ประกอบด้วย องค์กรแรงงาน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ได้ขับเคลื่อนผลักดันการปฏิรูปประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ได้มีมติร่วมกันในการขับเคลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม โดยเสนอให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนในเขตจังหวัด ด้วยอัตราส่วนผู้ประกันตน 150,000 คน ต่อผู้แทนผู้ประกันตน 1 คน ในส่วนของนายจ้างให้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนายจ้างในเขตจังหวัด ด้วยอัตราส่วน นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา 5,000 ราย ต่อผู้แทนนายจ้าง 1 คน เมื่อมีการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตน/ผู้แทนนายจ้าง ฝ่ายละ 125 คน แล้ว ให้มีการประชุมสมัชชาที่ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้ประกันตนระดับจังหวัด/ผู้แทนนายจ้างระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกกันเองจากที่ประชุมใหญ่ของแต่ละส่วน เพื่อให้เป็นคณะกรรมการประกันสังคม จำนวน 7 คน

          ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน.2558 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ในมาตรา 8 วรรคสาม ระบุว่า “ให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชาย รวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” 

          ความจำเป็นในการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม 

1.   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติไว้ เพื่อให้ได้ผู้แทนที่แท้จริงในคณะกรรมการประกันสังคม เข้าไปทำหน้าที่บริหารกองทุนประกันสังคม ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

2.   เพื่อให้มีระบบการเลือกตั้งผู้แทนที่ยึดโยงกับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และสามารถตรวจสอบติดตามการทำงานผู้แทนของตน ตลอดจนสร้างกระบวนการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ หากปฏิบัติงานหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม

3.   เพื่อให้มีระบบการรับฟังความเห็นจากสมาชิก นำไปสู่การสะท้อนความต้องการที่แท้จริง ซึ่งจะสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินการได้ตรงความต้องการของสมาชิกโดยรวม

ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย CONFEDRATION OF THAI LABOUR (CTL)
http://www.ctl.or.th  "ข้อเสนอการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558"

"ร่วมสนับสนุนรณรงค์กิจกรรม  เริ่มตั้งแต่วันนี้ - พฤษภาคม 2561"