“ลดภาษีด้านกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

“ลดภาษีด้านกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50 คน!
หากถึง50รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
อรุณณภา พาณิชจรูญ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาล

                                           มาตรการ “ลดภาษีกีฬา”

                                          ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ที่มาของนโยบาย

            ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มวัย มีอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐขาดทุนอย่างหนัก และหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปท้ายที่สุดโรงพยาบาลของรัฐเหล่านั้นจะล้มละลาย

            ปัจจุบันรัฐสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพประมาณ 4 แสนล้านบาทต่อปี หรือร้อยละ 13 ของรายจ่ายทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หากประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยในอีก 15 ปีข้างหน้า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.4-1.8 ล้านล้านบาท โดยกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

             นักวิชาการทีดีอาร์ไอ เผยผลการศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณะด้านสุขภาพของไทย พบว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 

            หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปจะเป็นภัยความมั่นคงทางการคลังของชาติ และถึงแม้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของประเทศจะดีมากขนาดไหน ถ้าประชาชนในประเทศยังไม่เริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง งบประมาณของรัฐก็จะถูกใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น ดิฉันจึงขอเสนอให้รัฐบาลออกมาตราการ ลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า อุปกรณ์ หรือ บริการต่างๆเกี่ยวกับกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้น สนับสนุน และ ส่งเสริม ให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น 

เสนอแนวทางการ “ลดภาษีกีฬา”

1. ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2. เงินคืนภาษีเพิ่มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินได้และอัตราภาษีของแต่ละคน

ทุกใบเสร็จรวมกัน ใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท หมายความว่า ใช้จ่ายซื้อของ ได้ใบเสร็จมารวมยอดทุกใบเสร็จไม่เกิน 15,000 บาท ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตาม Step การเสียภาษีเงินได้

ตัวอย่าง :

            หากคุณมีฐานเงินเดือนต่อปี 300,000 บาท คุณเสียภาษี 5% คือ 15,000 บาท คุณสามารถใช้ใบเสร็จลดภาษีกีฬา ที่ใช้จ่ายไป 15,000 บาท  เมื่อคูณด้วย 5% เท่ากับว่าขอเงินคืนภาษีได้ 750 บาท         

            นี่เป็นการเสนอแนวทางหนึ่งในการลดภาษีกีฬาเท่านั้น ซึ่งหากรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงแล้วจะคิดอัตราเท่าไรอย่างไร ก็ปรับตามที่เห็นสมควรอีกที

                                      มาร่วมกันสนับสนุนนโยบาย

                        “ลดภาษีกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

สนับสนุนให้คนไทยออกกำลังกายในวันนี้  เพื่อสุขภาพคนของในชาติที่ดีในวันหน้า

 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 50 คน!
หากถึง50รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม