ปิดแคมเปญรณรงค์

พรบ.คำนำหน้านามบุคคล โดยให้ทุกคนสามารถเลือกคำนำหน้านามหรือเลือกไม่ระบุคำนำหน้านามได้

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 49 คน


คำนำหน้านามเป็นเครื่องหมายบ่งชี้เพศของบุคคลนั้นๆ ซึ่ง มีผมต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามมา การจำหักคำนำหน้านามไว้เพียงเพศกำเนิด นาย นางสาว นาง ทำให้สังคมและบุคคลจำกัดอยู๋ในระบบสองเพศ (Gender Binary) ส่งผลสำคัญสองประการคือ

หนึ่ง ผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตโดยมีคำนำหน้าตามเพศสภาพ เช่น คนข้ามเพศ กะเทย ทอม ไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้ 

สอง ผู้ที่ไม่ต้องการระบุคำนำหน้า เมื่อไม่ต้องการอยู๋ในกรอบระบบสองเพศ หรือ ไม่ต้องการใช้คำนำหน้านามใด จะสามารถเลือกได้ว่าตนเองจะใช้เพียงชื่อตนเพื่อระบุตัวตนเท่านั้น

คนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ได้ผลกระทบในการถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากสภาพภายนอก บุคลิกภาพ ไม่ตรงกับคำนำหน้านามตามบัตรที่ราชการออกให้ การเลือกปฏิบัติมักพบเจอในสถานที่ทำงาน สถานศึกษา สถานที่ราชการต่างๆ ทำให้ไม่สามารถได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลกลุ่มอื่นทั้งที่ก็เป็นพลเมืองของรัฐเช่นเดียวกัน

ในส่วนผู้ที่ไม่ต้องการอยู๋ในระบบสองเพศ การต้องจำกัดตนเป็นเพศใดเพศหนึ่งทำให้บทบาทเหล่านั้น สร้างความกดดัน เช่น บทบาทความเป็นแม่ ดูและบ้านครอบครัว การเป็นลูกสาว การเป็นชายห้ามเสียงออกซึ่งอารมณ์และความอ่อนไหว สิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมไม่อาจก้าวข้ามความเป็นหญิงความเป็นชายได้ หากไม่มีการเปิดพื้นที่ให้คนได้มีโอกาสเลือกกำหนดบทบาทของตนเองได้ 

ในกฎหมายต่างประเทศ ยกตัวอย่าง ประเทศที่มีคสามก้าวหน้า เช่น อาร์เจนตินา และมอลต้า ประชาชนสามารถยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานทะเบียนท้องถิ่นเพื่อนยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าโดยไม่ต้องการ ผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการ แพทย์ โดยอาศัยหลักการสิทธิมนุษยชนที่ว่า "มนุษย์เกิดมามีสิทธิมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีี" และ "สิทธิในการกำหนดชีวิตตอนเอง (Right to Self-Determination)" ซึ่งเป็นแนวคิดที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้พิจารณาปรับแก้กฎฆมายคำนำหน้าในประเทศไทย โดยไม่ต้องย้อนไปใช้กฎหมายเดิมที่ประเทศอื่นพยายามยกเลิก ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของสังคม

ผลดีที่จะได้รับคือ ประชาชนมีสิทธิกำหนดคำนำหน้าตามเพศที่ตรต้องการ หรือ ไม่กำหนดเพศของตนเองเลยก็ได้ ซึ่งเ็นการยกย่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างสูง ส่งผลให้คนกลุ่มที่หนึ่งและสองมีโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกับคนอื่นๆ และเป็นการทะลายกรอบสองเพศในสังคม ทำให้สังคมเปิดกว้างและมีความตะหนักถึงสิทธิของบุคคลอย่างแท้จริง



ก้าวหน้า กำลังรอให้คุณช่วย

ก้าวหน้า เสาวกุล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล : พรบ.คำนำหน้านามบุคคลให้ทุกคนสามารถเลือกคำนำหน้านามหรือเลือกไม่ระยุคำนำหน้านามได้» คุณสามารถร่วมกับ ก้าวหน้า และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 48 คน ได้แล้วตอนนี้เลย