เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ข้อเสนอนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่าคนเราปกครองตนเองได้ คนในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุด

การเลือกผู้ว่าฯ ก็คือการเลือกผู้บริหารจังหวัดมาทำงานให้ ทำไมจะทำไม่ได้ ทำไมต้องให้ส่วนกลางส่งข้าราชการที่ไหนก็ไม่รู้มาปกครองและเป็นพ่อเมือง

ผู้ว่า แต่งตั้ง บางคนทำงานไม่เข้าท่าแต่ก็ต้องทน ส่วนผู้ว่าฯ บางคนทำงานเก่ง แต่อยู่ได้ไม่นานก็ถูกย้าย หรือ เกษียณ ผู้ว่าฯ คนใหม่ก็ต้องมาศึกษางานใหม่ สุดท้ายไม่มีจังหวัดไหนที่มีนโยบายของตัวเองและสานต่อจนประสบความสำเร็จ

การปกครองของไทยเป็นรูปแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ความเจริญกระจุกตัวที่ส่วนกลาง คนต่างจังหวัดมุ่งไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพฯ แออัด คนต่างจังหวัดห่างไกลครอบครัว และต่างจังหวัดขาดการพัฒนาอย่างทัดเทียม

ทางออกคือการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับยกเลิกส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ) และส่วนท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อให้เหลือรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่จะมี 2 ชั้น

ชั้นบนคือจังหวัดอยู่ในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง มีผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง บริหารงาน (ยกเลิกผู้ว่าฯแต่งตั้ง และยุบ อบจ.) โดยส่วนกลางต้องถ่ายโอนหน้าที่ตามกฎหมาย บุคลากร (หน.ส่วนราชการระดับจังหวัดทั้งหมด) งบประมาณ และอำนาจในการจัดการทรัพยากร ให้จังหวัดจัดการจนเอง และชั้นล่างคือเทศบาล (ต้องปรับอบต.เป็นเทศบาล) 

ผู้ว่าฯ เลือกตั้งจะมีอำนาจในการบริหารงานจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดจะจบลงที่จังหวัด โดยไม่ต้องส่งเรื่อให้กรม ที่ส่วนกลางตัดสินใจและให้งบฯ อีกต่อไป พร้อมกับต้องทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความเจริญ

การควบคุมผู้ว่าฯ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ ทจะถูกควบคุมโดยสภาจังหวัด (มาจากากรเลือกตั้ง) และสภาพลเมือง (มาจากที่ประชาชนอาชีพต่างๆ)

กรุงเทพฯ เลือกผู้ว่าฯ ได่นานแล้ว ทำไมคนต่างจังหวัดจะเลือกผู้ว่าเองไม่ได้