ผลักดันให้มีการติดป้ายบอกระดับความสุกแก่ของทุเรียน

ผลักดันให้มีการติดป้ายบอกระดับความสุกแก่ของทุเรียน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


คุณภาพทุเรียนที่ใช้การเคาะเพื่อพิจารณาความแก่ ต้องใช้ผู้ที่มีทักษะและความชำนาญ ส่งผลให้ในการซื้อขายทุเรียน ผู้บริโภคได้ระดับความแก่ทุเรียนไม่ตรงกับความต้องการ เช่นต้องการทุเรียนกรอบนอกนุ่มในแต่ได้ทุเรียนเละ ต้องการทุเรียนเนื้อนิ่มแต่ได้ทุเรียนแข็ง ดังนั้นทางห้องปฎิบัติการ Near Infrared ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเสนอให้ติดป้ายบอกระดับความแก่ทุเรียนเป็น 3 ระดับ

1 ดาว คือ ทุเรียนที่ยังไม่ควรตัด

2 ดาว คือ ทุเรียนที่ยังไม่พร้อมบริโภค

3 ดาว คือ ทุเรียนที่พร้อมบริโภคได้ มีรสชาติหวาน

ซึ่งค่าความแก่ทุเรียนหรือ Dry matter วิเคราะห์โดยเครื่องตรวจวัดความแก่ด้วยเทคนิค NIR ค่าที่วิเคราะห์ได้แสดงเป็น %Dry matter ซึ่งสามารถคัดแยกได้ว่าทุเรียนมีความแก่อยู่ในระดับใด