درخواست پایان دادن به کشتار جمعی سگ های بی پناه

0 have signed. Let’s get to 150,000!


حضور محترم مسئولان محیط زیست استان تهران و شهرداری شهر تهران
اخیرا صحنه های دلخراش کشتار سازمان یافته ی سگ های بی پناه در شهر تهران تحت عنوان "کشتار سگ های کهریزک" در شبکه های مجازی منتشر شد که موجب تاثر شدید حیوان دوستان و افراد باوجدان شد.
کشتار حیوانات بی گناه و بی آزار نه تنها در شان یک جامعه ی متمدن و متعالی نیست،بلکه در دین ما اسلام نیز صریحا عملی شنیع شمرده شده است.
خواهشمندیم هرچه زودتر نسبت به اتمام این کشتار ها ترتیبی صورت دهید و برای کنترل جمعیت این حیوانات وفادار از روشی انسانی تر و منطبق تر با شئونات و اخلاقیات استفاده کنید. روش هایی مانند ساختن پناهگاه های بیشتر،امکانات بیشتر برای کمک رسانی و عقیم سازی حیوانات بی سرپرست. در این راه حامیان حیوانات یقینا داوطلبانه آمادگی خدمت رسانی برای دستیابی به شرایط مطلوب زندگی این حیوانات را خواهند داشت.
بترسیم از آه مظلومانی که یاوری جز خداوند ندارند.
با احترام، جمع گسترده ای از حیوان دوستان و حامیان محیط زیست
____________________________________

Recently videos of mass killings of homeless dogs(by injection acid in their hearts) in Tehran-Iran have been shared on virtual networks which caused great sadness and fear for animal lovers and animal right activists.
Killing innocent animlas is not acceptable in a civilized and transcendent community.
All we want is to end this cruelty as soon as possible.
So please sign this petition.
It takes only a few seconds of your life but it can save a "LIFE"!

Video Link : https://srv-file6.gofile.io/download/hmvbyw/video_2019-08-18_14-01-05.mp4