Petition geschlossen.

خواستار وحدت رهبران جنبش سکولاردموکراسی در ایران هستیم

Diese Petition hat 84 Unterschriften erreicht


همانگونه که شاهد هستیم رژیم جمهوری اسلامی هر روز بر مصیبت ها و تظلمات بر کشور وسرزمینمان می افزاید و هر روز هزینه های سنگین تری را بر  مردم رنجدیده ما تحمیل می کند. این نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی نه قادر به اداره کشور به شیوه انسانی و اصولی است و نه میتواند کشور را از ورطه سقوط نجات دهد. ممکن است رژیم دارای نیروی نظامی پر قدرتی باشد( سپاهیان جدا از نقشی که ولایت و نظام برای آنها ترسیم می کنند از اعضای جامعه ایران و ایرانی هستند)، اما سامانه آن در اختیار ولایت فقیه و کسانی است که بدون ملاحظه تا کنون سرنوشت کشور را ببازی گرفته، منافع ملی کشور را به هدر داده و آنرا بسوی شرایطی سخت و ناگوار و چشم اندازی تیره و تار سوق می دهند که بسیار شوم و ویرانگر خواهد بود. اکنون زمانی است که هر ایرانی دلسوخته باید برای نجات کشور تلاش نماید و از مردم و کشور در مقابل بی کفایتی های رژیم ولایی که سخنی به جز داغ و درفش نمی شناسد دفاع نماید. امروز باید تلاشی گسترده آغاز شود که فردا بسی دیر هنگام خواهد بود. خوشبختانه مبارزان شناخته شده بسیاری تا کنون در مقابل سرکوبگری های رژیم مستبد جمهوری اسلامی مقاومت بسیار کرده اند، از جمله ی ان ها ؛ عباس امیر انتظام ،حشمت اله طبرزدی، محمد ملکی ونسرین ستوده اند که در شرایط کنونی از مبارزان و رهبران جنبش دموکراسی خواهی (سکولار) محسوب می شوند. آنچه امروز یه یک ضرورت تبدیل شده است وحدت و اتحاد همه نحله های سیاسی و بخش های مختلف اجتماعی است، این وحدت هر چه بیشتر در سطح رهبری جنبش مسالمت جویانه کشور احساس می شود که می تواند ضامن اتحاد همه مردم ایران در سراسر کشور از خوزستان، بلوچستان، کردستان، لرستان، ترکمن صحرا، آذربایجان وتهران باشد. ضروری است که رهبران مذکور برای وحدت و اتحاد اقدام نمایند و در کنار سایر مبارزان دیگر به منظور نجات کشور در صحنه های سیاسی کشور و درسیاست بین المللی تلاشی وحدت آمیز داشته و کشور و مردم را از تیره روزی، بی سرانجامی و بی آیندگی برهانند.

مشخص کردن رهبری جنبش دموکراسی خواهی در درون مرز و پشتیبانی از ان ها به نیت راه انداری یک جنبش اجتماعی قدرتمند به مثابه ی تضمین مطالبات مرحله ای سکولار دموکراسی خواهان ، از اولی ترین های این جنبش در مرحله ی کنونی است. تا هنگامی که با پشتیبانی همه ی سکولار دموکراسی خواهانی که خواهان تغییر رژیم هستند ، چنین نیرویی شکل نگیرد، همواره مطالبات اصولی ما بدون پشتوانه و به مثابه ی آرمان های دست نا یافتنی بر زمین می ماند و این جناح های قدرت در رژیم خواهند بود که سمت و سوی خواسته های دموکراتیک را به انحراف می کشانند و ما اپوزسیون سکولار دموکرات،نقش نظاره گر را بازی خواهیم کرد.

دفتر برون مرزی جبهه دموکراتیک ایرانHeute: Ramin verlässt sich auf Sie

Ramin Khorsandi benötigt Ihre Hilfe zur Petition „خواستار وحدت رهبران جنبش سکولاردموکراسی در ایران هستیم”. Jetzt machen Sie Ramin und 83 Unterstützer*innen mit.