Требуем денонсировать Договор о создании Союзного государства

Требуем денонсировать Договор о создании Союзного государства

0 людей подписали. Следующая цель: 15 000
Когда эта петиция соберет 15 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!
Республиканская Гражданская кампания "Вперед, Беларусь!" создал(а) эту петицию, адресованную Президент и

Мы, нижеподписавшиеся граждане Республики Беларусь, являясь единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в стране, что закреплено Статьей 3 Конституции Республики Беларусь

ЗАЯВЛЯЕМ

Договор о создании Союзного государства, заключённый между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 8 декабря 1999 года, ведёт к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь, сохраняя лишь их формальную констатацию в Статье 6 Договора.

Воля белорусского народа об экономической интеграции с Российской Федерацией, выраженная большинством избирателей (83,3%) на республиканском референдуме 14 мая 1995 года, реализована и закреплена членством Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе.

Принимая во внимание Статью 67 Договора о создании Союзного государства, определяющую порядок выхода стран-участниц из Союзного государства

ТРЕБУЕМ

от Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики Беларусь денонсировать Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.

---

Мы, ніжэйпадпісаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, з'яўляючыся адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту ў краіне, што замацавана Артыкулам 3 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь

ЗАЯЎЛЯЕМ

Дамова аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, заключаная паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь 8 снежня 1999 года, вядзе да страты рэальных суверэнітэту і незалежнасці Рэспублікі Беларусь, захоўваючы толькі іх фармальную канстатацыю ў Артыкуле 6 Дамовы.

Воля беларускага народа аб эканамічнай інтэграцыі з Расійскай Федэрацыяй, выказаная большасцю выбаршчыкаў (83,3%) на рэспубліканскім рэферэндуме 14 мая 1995 году, рэалізавана і замацавана членствам Рэспублікі Беларусь у Еўразійскім эканамічным саюзе.

Прымаючы да увагі Артыкул 67 Дамовы аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, якая вызначае парадак выхаду краін-удзельніц з Саюзнай дзяржавы

ПАТРАБУЕМ

ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь дэнансаваць Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы ад 8 снежня 1999 года.

---

We, the undersigned citizens of the Republic of Belarus, being the only source of state power and the carrier of sovereignty in the country, as enshrined in Article 3 of the Constitution of the Republic of Belarus

DECLARE

The Treaty on the Establishment of the Union State concluded between the Russian Federation and the Republic of Belarus on December 8, 1999, leads to the loss of real sovereignty and independence of the Republic of Belarus, retaining only their formal statement in Article 6 of the Treaty.

The will of the Belarusian people about economic integration with the Russian Federation, expressed by a majority of voters (83.3%) at a republican referendum on May 14, 1995, is realized and secured by the membership of the Republic of Belarus in the Eurasian Economic Union.

Taking into account Article 67 of the Treaty on the Establishment of the Union State, which determines the procedure for the withdrawal of member countries from the Union State

DEMANDING

from the President of the Republic of Belarus, the National Assembly of the Republic of Belarus to denounce the Treaty on the Establishment of the Union State of December 8, 1999.

0 людей подписали. Следующая цель: 15 000
Когда эта петиция соберет 15 000 подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!