MOVEMENT

เสียงจากผู้โดยสาร ถึงผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS

0

petitions

93,307

supporters

About the movement

เสียงจากผู้โดยสาร ถึงผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS

รถไฟฟ้า BTS ระบบขนส่งมวลชนที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเมืองกรุงเทพฯ รับหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารร่วมล้านคนในแต่ละวัน มีอัตราการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริการ การจัดการโฆษณาและการลงทุนด้านอื่น อย่างไรก็ดี เสียงจากผู้บริโภคหรือในที่นี้ควรจะเรียกว่าผู้โดยสารเป็นสิ่งที่ผู้บริหารรถไฟฟ้า BTS ควรให้ความสนใจนำเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจและการบริการต่อไป

 

Petitions in the movement