فردا نوبت ماست-Tomorrow is our turn

0 have signed. Let’s get to 200!:ما بر اساسِ بنیادی ترین حقوق مدنی و شهروندی خود اعلام می کنیم  که
تا  پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶، حکومت جمهوری اسلامی باید طرحی رسمی را برای آزادی زندانیان سیاسی با تعیین زمان رسما و در رسانه های عمومی اعلام نماید.

تمام حقایق در موردِ کشته شدگانِ تظاهرات اخیر و زندانیان را حکومت باید به خانواده هایشان و مردم اعلام نماید

.حکم اعدام باید برای همه و همیشه و از جمله برای زندانیان سیاسی لغو و غیر قانونی گردد 

شکنجه برای همیشه و برای همه ی زندانیان، باید مطلقا ممنوع و نظارت بر اجرای این ممنوعیت را، حکومت خود عهده دار شود.

حکومت باید خانواده های زندانیان و جانباختگان را از سرنوشت عزیزان خود مطلع و در گزارشی هفتگی در نشریه ای عمومی، نام و وضعیت و هر تغییری در وضعیت زندانیان را تا آزادی همه ی زندانیان سیاسی در لیستی منتشر نماید.

.حکومت جمهوری اسلامی باید تا پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ به همه ی موادِ این بیانیه پاسخی رسمی ارائه نماید.

Tomorrow is our turn

 In accordance with the basic principles of human rights, we declare that the Islamic Republic of Iran must:

 - Develop a formal plan and timeline to free all political prisoners; this plan must be publicized through a media outlet, such as a legal newspaper, by the 5th of February, 2018.

- Make known all information on the persons killed in the streets or in prison since the outbreak of demonstrations to both their families and the general public.

- Abolish the death penalty for all, including political prisoners.

- Abolish torture for all prisoners, including political prisoners; the government itself is responsible for the enforcement and implementation of this abolishment in all prisons.

- Inform the families of all missing or deceased persons of their status; the government must also publish a weekly list of all prisoners and their current status in a public newspaper or another media outlet.

- Formally respond to the abovementioned demands by the 5th of February, 2018.

 Today: Marzi is counting on you

Marzi shahbazaz needs your help with “People of Iran: فردا نوبت ماست”. Join Marzi and 150 supporters today.