Ejjew nirrangaw il-Ligi tal-Adozzjoni

0 have signed. Let’s get to 500!


Fil-parlament ghadna kemm smajna li s-sena l-ohra l-adozzjonijiet zdiedu , izda kemm minnhom kienu adozzjonijiet minbarra l-pajjiz li nies bi dhul baxx qatt ma jistghu jaslu? Naf x'jigifieri ghax fl-1999 ahna wkoll addottajna mir-Rumanija u nfaqna mhux anqas minn Lm4,7000 (E12,000) u llum b'dan l-ammont lanqas depozitu ma mhu bizzejjed.

Mela il-ghaliex ma  nirrangawx il-ligi u nghamluha aktar facli biex wiehed jaddotta minn Malta stess ghax il-ligi kif inhi tghid li biex tifel/tifla jigi/tigi rilaxxjata ghall-adozzjoni irid jispicca l-komunikazzjoni u li wiehed kull tant icempel l-istitut jew jibghat xi kartolina dan ma jissejjahx kuntatt u jrid ikun hemm kuntatt personali aktar spiss!