Petition Closed

L'Hospitalet vol votar l'1 d'Octubre!!

This petition had 154 supporters


Senyora alcaldessa Núria Marín,

El Pacte Internacional sobre els Drets Civils i Polítics estableix que:

“Article 25: Tots els ciutadans gaudiran, sense cap distinció esmentada a l’article 2, i sense restriccions indegudes, dels següents drets i oportunitats:

a. Participar en la direcció dels assumptes públics, directament o mitjançant representants lliurement escollits.

b. Votar i ser escollits en eleccions periòdiques, autèntiques, realitzades per sufragi universal i igual vot secret que garanteixi la lliure expressió de la voluntat dels electors.

c. Tenir accés, en condicions generals d’igualtat, a les funcions públiques del seu país.

Article 2, Paràgraf 1: Cadascun dels Estats Part en el present Pacte es comprometen a respectar i garantir a tots els individus que es trobin al seu territori i siguin subjectes de la seva jurisdicció els drets reconeguts al present Pacte, sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de cap altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social.

 

Paràgraf 2, Cada Estat Part es compromet a adoptar, amb modificacions als seus procediments constitucionals i a les disposicions del present Pacte, els mitjans oportuns per dictar les disposicions legislatives o de cap altre caràcter que fossin necessàries per tal de fer efectius els drets reconeguts en el present Pacte i que no estiguessin garantits ja per disposicions legislatives o de qualsevol altre tipus.”

 

El Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, fet a Nova York el 19 de Desembre de 1966 va ser ratificat per Espanya per instrument el 13 d’Abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977).

 

És per tot això que creiem que L’Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més gran de Catalunya, hauria de cedir els seu col·legis electorals per a que els seus ciutadans, lliurement, vagin a votar (o, no si no volen) el dia 1 d’Octubre de 2017.  Que la gent voti Sí, que voti No, que voti en Blanc, o que no hi vagi, però que sigui una decisió lliure i garantida per a tots els ciutadans de la ciutat.

 

Font: http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/sb3ccpr.html

 ************************************************* 

 

Señora alcaldessa Núria Marín,

El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos establece que:

Artículo 25: Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a)       Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegides.

b)      Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.

c)       Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Artículo 2, párrafo 1: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Párrafo 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de Diciembre de 1966 fue ratificado por España por instrumento el 13 de Abril de 1977 (BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977). 

Es por esto que creemos que L’Hospitalet de Llobregat, la segunda Ciudad más grande de Cataluña,  debería ceder sus colegios electorales para que sus ciudadanos, libremente, vaya a votar (o, no si no quieren) el dia 1 de Octubre de 2017.  Que la gente vote Sí, que vote No, que vote en Blanco, o que no vaya a votar, pero que sea una decisión libre y garantizada para todos los ciudadanos de la Ciudad.

Fuente: http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/sb3ccpr.htmlToday: Sonia is counting on you

Sonia C Jane needs your help with “Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat: L'Hospitalet vol votar l'1 d'Octubre!!”. Join Sonia and 153 supporters today.