Justice for residence of Loc Hung Garden in Tan Binh District of Ho Chi Minh City, Vietnam. Công lý cho người dân Vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, tp HCM

Justice for residence of Loc Hung Garden in Tan Binh District of Ho Chi Minh City, Vietnam. Công lý cho người dân Vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, tp HCM

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
Ailien Tran started this petition to a and

Please help 211 families living in Loc Hung Garden, Ward 6, District Tan Binh, Ho Chi Minh city. They have been living here since 1954, but the local government labeled them to be illegal occupants of the land as an excuse to justify the organized crime. The government already used force to destroy people's homes and stole all of their belongs without any warning or legal paperwork. Now, these families have no place to go, and they are desperate for help to reclaim their land, home and properties. 

Xin hãy cứu 211 gia đình đang sinh sống tại vườn rau Lộc Hưng, phường 6, Quận Tân Bình, tp Hồ Chí Minh. Họ đã sống ở đây từ năm 1954, nhưng chính quyền địa phương vu oan cho họ là chiếm cứ bất hợp pháp để biện minh cho tội ác có tổ chức. Chính quyền địa phương đã dùng vũ lực để phá sập nhà cửa và cướp tài sản của người dân mà không có thông báo hoặc quy trình pháp lý nào cả. Bây giờ, những gia đình này không có nơi nào nương tựa, và họ vô cùng mong mỏi sự giúp đỡ để đòi lại đất đai, nhà cửa và tài sản của họ. 

0 have signed. Let’s get to 5,000!
At 5,000 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!