Taiwanese women need to serve in the military 台灣女生應該要服兵役

Taiwanese women need to serve in the military 台灣女生應該要服兵役

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
lagirl lu started this petition to 台灣政府 and

我是一位台灣女性上班族,我支持女生當兵!
I am a Taiwanese female office worker, and I support girls as soldiers!

面對中國的強勢欺凌與併吞的野心,情勢迫在眉睫,台灣人民除了男生要當兵之外,既然女性自覺意識抬頭,女生也應該加入從軍的行列,一起保衛家園是你我的責任!
Taiwan faces the strong bullying and annexation ambitions of China, the situation is imminent. Today, women in Taiwan have consciously raised their heads, therefore, in addition to men in Taiwan needing to serve in the military, girls must also join the army and defend their homeland in one accord!

女生當兵還有幾點好處:
There are several advantages for girls to serve as soldiers:

1. 當兵可訓練女生堅強、獨立自主、與尊重他人。女生也可以強韌,不再是柔弱與受保護的一方,其細膩的思維有時在戰略上比男生更具優勢。以色列人藉著當兵,激發出許許多多的創造力,這種非填鴨式的自我創造力,也能增強國力,值得台灣學習
1. Being a soldier can train women to be strong, independent, and respect others. Women can also be tough, no longer the weak nor the protected side. Their delicate thinking has an advantage over men in strategy. Israelis inspire a lot of creativity by serving as soldiers. This kind of non-cramming self-creativity can also enhance national strength, and it is worth learning from Taiwan.

2. 台灣男生普遍驕縱女生,今天台灣也有一些女兵,但是都被當寶寵著,這跟沒當兵沒兩樣。女生必須由女生來管才有果效!
2. Men in Taiwan generally spoil women. Today, although there are also some female soldiers in Taiwan, they are all treated like treasures and princesses, which is no different from not being a soldier. Women must manage women to be effective!!!

3. 女生當兵後,其獨立自主與敏捷的反應,讓女生散發成熟女人美,也不再會有家暴事件或者被強姦的事件發生,因為妳是經過訓練過的強者。以色列的女兵就像神力女超人一樣,既美麗又有能力,男生會更欣賞這類的女生。
3. After women serve in the army, their independence and quick response make them deliver the beauty of mature women, and there will be no more violent incidents or rape tragedies because they are trained strong. Israeli female soldiers are like Wonder Woman, both beautiful and capable, and boys will appreciate such girls more.

台灣人口已經夠少,如果只有男生當兵,是不夠的。中共已開始對小朋友進行軍事訓練,也徵用許多女兵。荷蘭女生17歲就接兵單,以色列以及許多國家都有女兵。南韓面對北韓的威脅恫嚇,已有十幾萬女生站出來主張女生當兵。整個世界情勢都火燒屁股了,台灣女生還要繼續被嬌生慣養,每天打扮美美的,追求大胸與美膚?男生還繼續當男奴物化女生嗎?以色列的女人每個都當過兵,他們是全世界最強的女兵,也是全世界最美麗的女人。她們的美是真正的美,從裡面漂亮到外面的美。而不是外表虛浮的美。整個台灣都希望獨立自主,女生當兵才能上下團結一致!壯大國力!
Taiwan’s population is already small enough, and it’s not enough if only men are in the army. The CCP has begun military training for children and has also recruited many female soldiers. Dutch women took over the military at the age of 17, and Israel and many other countries have female soldiers. South Korea faced threats and intimidation from North Korea, and hundreds of thousands of women have stood up for them to serve as soldiers. The whole world situation is in urgent. Can Taiwanese women continue to be spoiled, only focusing on dressing up beautifully every day, pursuing big breasts and beauty? Do men continue to be male slaves and materialize women? Every woman in Israel has been a soldier. They are the strongest female soldiers and the most beautiful women in the world. Their beauty is a real beauty, beautiful from the inside out. Rather than the appearance of vain beauty. The whole of Taiwan hopes to be independent, and only when women are in the army can they be united and strengthen the country!

我是一位台灣女性上班族,我支持女生當兵!
I am a Taiwanese female office worker, and I support girls as soldiers!

----------------------------------

Я офісна працівниця з Тайваню, і я підтримую дівчат як солдатів!

Тайвань стикається з сильними залякуваннями та анексійними амбіціями Китаю, ситуація неминуча. Сьогодні жінки на Тайвані свідомо підняли голову, тому крім чоловіків на Тайвані потрібно служити в армії, в армію повинні йти і дівчата, і разом захищати свою батьківщину!

Служити солдатами дівчата мають кілька переваг:

1. Бути солдатом може навчити жінок бути сильними, незалежними та поважати інших. Жінки також можуть бути жорсткими, більше не слабкою чи захищеною стороною. Їхнє тонке мислення має перевагу над чоловіками в стратегії. Ізраїльтяни надихають на творчість, служачи солдатами. Такий вид самотворчості, що не вимагає зубріння, також може посилити національну силу, і цьому варто повчитися у Тайваню.

2. Чоловіки на Тайвані взагалі балують жінок. Сьогодні, хоча на Тайвані також є кілька жінок-солдатів, до них ставляться як до скарбів і принцес, що нічим не відрізняється від того, щоб бути солдатом. Жінки повинні керувати жінками, щоб бути ефективними!!!

3. Після того, як жінки відслужать в армії, їх незалежність і швидка реакція змусять їх дарувати красу зрілих жінок, і більше не буде насильницьких інцидентів або трагедій зґвалтувань, тому що вони добре навчені. Ізраїльські жінки-солдати – як Диво-жінка, і красиві, і здібні, а хлопці більше цінуватимуть таких дівчат.

Населення Тайваню вже досить невелике, і недостатньо, якщо в армії служать одні чоловіки. КПК розпочала військову підготовку дітей, а також залучила багато жінок-солдат. Голландські жінки очолювали армію у віці 17 років, а в Ізраїлі та багатьох інших країнах є жінки-солдати. Південна Корея зіткнулася з погрозами та залякуваннями з боку Північної Кореї, і сотні тисяч жінок заступилися за них, щоб служити солдатами. Ситуація в усьому світі є терміновою. Чи можуть тайванські жінки продовжувати бути розпещеними, зосереджуючись лише на тому, щоб щодня красиво одягатися, прагнучи великих грудей і краси? Чи продовжують чоловіки бути рабами і матеріалізувати жінок? Кожна жінка в Ізраїлі була солдатом. Вони найсильніші жінки-солдати і найкрасивіші жінки в світі. Їх краса справжня краса, прекрасна зсередини. А не видимість марної краси. Увесь Тайвань сподівається бути незалежним, і тільки коли жінки в армії, вони можуть об'єднатися і зміцнити країну!

Я офісна працівниця з Тайваню, і я підтримую дівчат як солдатів!

----------------------------------
対岸のいじめと併呑の野望に直面することが目前に迫っている。
台湾の人々は男子生徒が軍隊に行くこと以外に、女性の自覚が頭をもたげている。
女も軍隊に入って一緒に家を守らなければならない!

女の子が軍隊に行くにはいくつかの利点がある。

1.兵役は、女の子を強く、自立させ、他人を尊重するように訓練します。女の子は、もはや弱くても守られる強さを持ち、その繊細な思考は、時に男の子よりも戦略的に優位に立つこともあるのです。イスラエルは兵役を通じて多くの創造性を刺激することができましたが、このような穴埋め式ではない自己創造は国を強くすることもでき、台湾に学ぶべきところがあります。

2. 今の台湾にも女性兵士はいますが、宝物としてちやほやされるので、軍隊にいないのと同じです。台湾の兵役制度は、男女を分け、女子を管理するイスラエルを手本にすべきです。

3. 軍隊では、少女の自立心と機転が大人の女性の美しさを生み、強くなるように鍛えられるので、家庭内暴力や強姦の事件もなくなります。イスラエルの女性兵士はスーパーウーマンのように美しく有能で、男の子はこうした女の子をより高く評価します。

台湾の人口はすでに十分少なく、男性だけが軍隊にいればいいというわけではありません。中国共産党は子供の軍事訓練を始め、女性兵士も多く採用している。オランダの女性は17歳で軍隊を継ぎ、イスラエルなど多くの国にも女性兵士がいる。韓国は北朝鮮の脅威と脅迫に直面し、数十万人の女性が兵士として立ち上がりました。世界全体の情勢が切迫しているのです。台湾の女性は、毎日美しく着飾ることだけに専念し、大きな胸と美しさを追求し、甘やかされ続けていいのでしょうか。男性は男性の奴隷として、女性を物質化し続けるのでしょうか?イスラエルの女性は皆、兵士になったことがある。彼女たちは最強の女性兵士であり、世界で最も美しい女性たちです。彼女たちの美しさは、内面から美しい、本当の美しさです。見栄の美しさではなく、内面からの美しさです。台湾全体が独立することを望んでおり、女性が軍隊に入ることで初めて団結し、国を強くすることができるのです

私は台湾の女性会社員です。私は女性が軍隊に行くことを支持します。

----------------------------------
강가에 대한 강한 괴롭힘과 병탄의 야망에 직면하여 눈앞에 닥쳤다.
대만 사람들은 남자들이 군대에 가는 것 외에 여자들의 자각 의식이 대두되었다,
여학생도 반드시 종군 대열에 합류하여 함께 집을 지켜야 한다!

여학생이 군대에 가면 또 몇 가지 좋은 점이 있다.

1. 군인으로 복무하는 것은 소녀들이 강하고 독립적이며 타인을 존중하도록 훈련시킬 수 있습니다.소녀도 터프할 수 있으며 더 이상 약하고 보호받지 못합니다.그들의 섬세한 사고는 때로는 전략에서 소년보다 유리합니다. 이스라엘인들은 군인으로 복무함으로써 많은 창의성을 고취시킵니다.이러한 벼락치기 없는 자기 창의성은 또한 국력을 향상시킬 수 있으며 대만에서 배울 가치가 있습니다.

2. 대만 소년들은 일반적으로 애지중지하는 소녀들이며, 오늘날 대만에는 일부 여군이 있지만 모두 군인이 아닌 것과 같은 보물로 사랑 받고 있습니다. 대만의 병역 제도는 이스라엘에서 배워야하고, 남녀가 분리되어 있고, 여아는 여아가 효율적으로 관리합니다!

3. 소녀들이 군대에 간 후, 그들의 독립성과 빠른 대응은 소녀들을 성숙한 여성의 아름다움을 발산하게 만들고 더 이상 가정 폭력 사건이나 강간 사건이 없을 것입니다.이스라엘 여군은 아름답고 유능한 원더 우먼과 같으며 남자들은 그런 여자를 더 좋아할 것입니다.

대만은 인구가 이미 충분히 적어서 남자만 군대에 간다면 부족하다.
중국군은 어린이 군사훈련을 시작했고 여군도 많이 징용했다.
17살에 접수하는 네덜란드 여성, 이스라엘과 여러 나라에 여성이 있다.병정.
북의 협박에 벌써 10만 여학생이 나섰다여학생이 군대에 가다.
온 세상이 발등에 불이 떨어졌다.
대만 여학생은 여전히 응석받이로 자라서 매일 예쁘게 치장하고 추구해야 한다큰 가슴과 예쁜 피부? 남자가 계속 여자로 남노릇을 합니까? 이스라엘의 모든 여성은 군인이었습니다. 그들은 세계에서 가장 강한 여성 군인이자 가장 아름다운 여성입니다.그들의 아름다움은 진정한 아름다움이며 내면에서 아름답다. 헛된 미모의 겉모습보다는.
대만 전체는 모두 독립 자주를 원하고 있으며, 여학생이 군대가 되어야 국력이 신장될 수 있다.하단단일치하자!

저는 대만 여직원이고 군인으로서 소녀들을 응원합니다!

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!