ปิดแคมเปญรณรงค์

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรม เป็นที่ยอมรับครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในเนื้อหาและกระบวนการ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 55 คน


ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน ได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่จะนำลงไปทำประชามติเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมศกนี้

การลงประชามติครั้งนี้ เป็นการใช้อำนาจประชาธิปไตยทางตรงของประชาชนในการตัดสินกำหนดอนาคตของประเทศครั้งสำคัญ เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองและทิศทางการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จึงต้องมีการจัดทำประชามติที่มีความชอบธรรม ได้รับการยอมรับจากประชาชน ทั้งประเทศ และเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในทางสากล  อีกทั้งให้การทำประชามติ ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะทำให้สังคมไทยสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม ครรลองในระบอบประชาธิปไตย

เพื่อให้การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีความชอบธรรม เป็นไปตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในทางสากล มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการ จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันผลักดันให้ข้อเสนอดังต่อไปนี้ เกิดขึ้นได้จริง

1. ให้ความเคารพในสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยต้องเปิดให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้ถกแถลงด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน เอื้อให้มีพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายเพื่อการแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์

2. จำเป็นต้องมีการเสนอทางเลือกที่ชัดเจนให้กับประชาชน ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ว่ามีกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญอย่างไรต่อไป

3. ในกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการทำประชามติ ควรมีกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากฉันทามติผ่านกลไกที่ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการและกำหนดหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยเป็นไปตามกรอบเวลาที่มีการประกาศไว้ใน roadmap สู่การเลือกตั้งและตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

4. หากหลักการตามข้อเรียกร้อง ข้อ 1 – ข้อ 3 ที่กล่าวมาข้างต้นเกิดขึ้นจริง ทุกกลุ่มทุกฝ่ายควรยอมรับในผลของการทำประชามติ โดยร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพในสังคม

5. รัฐธรรมนูญที่จะได้มานั้นควรมีหลักการสำคัญ อาทิ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของประชาชนในด้านต่างๆ ที่ไม่ถดถอยไปจากเดิม การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอธิปไตยของกลไกทางการเมืองที่มีความสมดุล การกำหนดให้มีการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการจัดการตนเอง การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งไม่ให้ขยายผลไปสู่การใช้ความรุนแรง รวมทั้ง มีบทบัญญัติที่เอื้อให้สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ยากเกินไป เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคมตามความจำเป็นและตามกรอบของกฎหมาย 

ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2559

 

For the purpose of making the referendum on the Draft Constitution dated August 7th 2016 legitimate, compliant with internationally acknowledged practices, and complete in terms of substance and process,

We, the undersigned, call for the following to be put in effect:

 

1. Respect the legitimate rights of the people in expressing their opinions about the draft charter by opening a safe space for all sides, those who agree and disagree with the content of the draft constitution, to engage constructively in inclusive debates with accurate, comprehensive, and thorough information on the draft constitution.

 
2. There shall be a clearly defined choice offered to the people before the August 7th referendum, providing options in terms of a process for what happens in case the current draft constitution does not pass the referendum.

3. If the referendum rejects the current draft constitution, there should be a commitment to drafting a new constitution inclusively, a consultative process involving people from all sides and all sectors of Thai society, in the design of a new process and the substance of the constitution. This is to facilitate the transition to the democratic governance in accordance to the timeframe of the roadmap towards an election announced by the authorities and that of the Interim Constitution.


4. If the principles in point No. 1-3 have been respected and put into effect, all sides shall respect the result of the referendum and jointly ensure peace and stability in the society.


5. Thailand’s constitution must safeguard the dignity of human beings, rights of the people in various aspects in the scope no less than what has been given in past constitutions, ensuring a fair checks and balances of the use of sovereignty power, support a measurable reform and decentralization. There shall also be measures to prevent corruption and conflict from escalating into violence, as well as, sections that allow flexibility and timely amendment of the constitution in accordance with the changes of the society and the law. 

Date July 20, 2016 Platform of Concerned Citizens - POCC กำลังรอให้คุณช่วย

Platform of Concerned Citizens - POCC เครือข่ายกลุ่มพลเมืองผู้ห่วงใย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ชอบธรรม เป็นที่ยอมรับครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในเนื้อหาและกระบวนการ» คุณสามารถร่วมกับ Platform of Concerned Citizens - POCC และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 54 คน ได้แล้วตอนนี้เลย