Petition Closed

Animal abuse: Macedonia - enough is enough!

This petition had 6,668 supporters


Animal abuse and neglect is sadly widespread in Macedonia. Stray dogs and cats can be found in every village, every town, every city. Sadly they are subjected to the worst kinds of animal abuse - we have found dogs that have been tortured, poisoned, hung, bludgeoned, shot, stabbed, raped, purposely run over, dragged behind cars. 

Cats and kittens die on the streets from disease; many kittens are blind due to untreated eye infections. Cats are often used in dogfighting. They are born into a never ending cycle of suffering and neglect. 

Horse and donkeys are subjected to a life of misery and suffering; used and abused until they collapse; abandoned at the side of the road because they are no longer of any use.

Macedonia is also home to the horror that is Bitola Zoo. A zoo where emaciated animals are incarcerated and neglected; a zoo where live, stray dogs are used as food for the big cats there.

We are calling on the Macedonian government and the Agency for Food and Veterinary to put a stop to animal abuse in Macedonia NOW! 

We urge them to: 

 • establish an animal welfare policing system with powers to prosecute animal abusers (the equivalent of the RSPCA in the UK).
 • develop and uphold strict laws with suitable penalties and punishment for animal abusers
 • ban all organised dog fighting and prosecute those responsible
 • recognise the link between animal abuse, child abuse and domestic violence and work with social services to investigate all incidents of domestic violence
 • immediately close the public shelter Vardarishe, Skopje and work with local NGOs to develop humane shelters for the strays
 • work with the Macedonian NGOs and international animal rescue charities to develop organised spay/neuter and vaccination campaigns for the strays
 • tax pet owners who do not neuter their animals
 • immediately ban the sale of unlicensed poison
 • immediately close down Bitola Zoo and work with international animal rescue NGOs to rehome the animals to ethical sanctuaries
 • develop and maintain a microchip database of all strays and pet dogs 

Together we can help to change international opinion of Macedonia - a country striving to develop industry and tourism but a country currently better known for its animal abuse. 

'The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.' Mahatma Gandhi

Thank you for your support.

Насилството и негрижата кон животните се широко распространети во Македонија.

Бездомни кучиња и мачки можат да се видат во секој град и село низ целата територија на државата.
Не се исклучок ни напуштените коњи и магариња , на кои наместо ветеринарна грижа после живот поминат како робови,  им следи напуштање каде умираат во болки и сами.

Овие животни се жртви на најлош вид на злоупотреба и измачување.
Досега имаме пронајдено животни кои биле  мачени,  труени, обесени, силувани, избодени, пукани, намерно прегазувни од автомобили и влечени зад автомобили.

Мачки и мали мачиња умираат по улиците од болести и вируси. Многу  од нив ослепуваат поради нетретирани инфекции на очите. Мачките се употребуват како мамци за кучињата кои се тренираат и користат во нелегални борби со кучиња. 

Родени се во пеколен круг на страдање и негрижа.

Македонија е исто така дом на хоророт кој го нарекуваат Зоолошка Градина Битола.  Зоолошка каде изгладнети животни за затворени доживотно каде умираат без никакво достоинство и без грижа од вработените. 
Зоолошка во која живи , бездомни кучиња се користат како храна за лавовите и тигрите.

Ја повикуваме  Владата на Република Македонија и Агенцијта за храна и ветеринарство ВЕДНАШ да стават КРАЈ на злоупотребата на животните во Македонија.

Ги повикуваме  да:

 • основаат служба за заштита на животните ( Полиција за животни) со моќ да дејствува и да ги гони пред соодветните органи лицата кои не го почитуваат законот  за благосостојба на животните. ( еквивалент на RSPCA во Обединетото Кралство.
 • да донесат и спроведат закони  со повисоки казни кои ќе одговараат на злоделата направени врз животните.
 • Да не се молчи за нелегалните борби со кучиња и сите инволвирани да бидат казнети со максимум предвидени казни. Како докази да се земат сите видеа кои се постирани на социјалните мрежи на кои има имиња и презимиња, како и ликовите на учесниците.
 • Да се препознае поврзаноста помеѓу  насилството врз животните  и насилството врз децата и семејното насилство  и во соработка со социјалните служби да се препознаваат лицата опасни за животните и луѓето.
 • Веднаш да се затвори Стационарот Вардариште, и да се развие соработка со невладините организации за заштита на животните и здруженијата на граѓани  за да се создатат шелтери кои ќе работат хумано и кои всушност би работеле ефективно на решавање на проблемот со бездомните животни.
 • да се оствари соработка со локалните , како и со странски организции за да се започнат масовни кампањи за стерилизација  на бездомни животни кои ќе ги предводат активистите на здруженијата и организациите.
 • да се казнат најстрого сите кои продаваат отрови кои се забранети за продажба
 • Веднаш да се затвори зоолошката во Битола и во соработка со соодветни меѓународни организации дивите животни да бидат пренесени во соодветни центри за згрижување .
 • Да се развие и одржува систем односно дата-база со информации за регистрираните  животни, а воедно да се зголемат казните за сите сопственици кои не го регистрирале својот миленик.
 • Заедно можеме да помогнеме да се смени сликата на Македонија во очите на Светот. 

Македонија е земја која се стреми кон развој на индустријата и туризмот- но моментално е најпозната по суровоста кон животните.

"Големината на една нација и на нејзиниот морален прогрес може да биде вреднувана по начинот на кој се третираат животните "- Махатма Ганди

Ви благодариме на поддршката.Today: Saving Macedonian Strays is counting on you

Saving Macedonian Strays needs your help with “Влада на Република Македонија The Government of Macedonia : Animal Abuse: Macedonia - Enough is Enough!”. Join Saving Macedonian Strays and 6,667 supporters today.