ถอดถอน ส.ว. ที่โหวตเลือกประยุทธ์

ถอดถอน ส.ว. ที่โหวตเลือกประยุทธ์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว
ธนวัฒน์ วงค์ไชย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน นักศึกษา และ

ส.ว. ที่โหวตให้ลุงกลับมาเป็นนายกอีกครั้ง เข้าทำนองการที่ประยุทธ์เลือก ส.ว. เพื่อให้ ส.ว. กลับมาเลือกประยุทธ์เป็นการกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 และข้อ 11 ของมาตรฐานจริยธรรมที่ระบุว่า ส.ว.ต้อง “ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”

เป็นเหตุให้เราต้องร่วมเข้าชื่อกันเพื่อเรียกร้องให้มีการถอดถอน ส.ว. ที่กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

#NotMyPM

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!
หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว