Topic

Xunta de Galicia

4 petitions

Started 7 months ago

Petition to Consellería de educación Xunta de Galicia

NON OS RECORTES DE PROFESORADO E LIBROS DE TEXTO NO CEP DE CALDELAS

O ANPA Virxe da Rocha, como representante dos país e nais dos alumnos do CEP de CALDELAS (Pontevedra), queren manifestar o seu profundo malestar e desacordo coa decisión tomada pola Xefatura Territorial de Pontevedra, en relación á supresión dunha praza docente no CEP Caldelas, así como solicitar a actualización dos libros de texto de 3º e 5º de primaria. Tamén queremos informar do mal estado en que se encontran os baños e o deterioro dos teitos.  EXPOÑEN: · O Luns día 3 de septembro, por vía telefónica, ponse en coñecemento da directora do centro que non se vai cubrir a praza vacante pola xubilación dunha docente desde Marzo do curso pasado, circunstancia que provoca a perda do profesor/a de francés ata agora existente no centro. · Dita comunicación producese vía telefónica e non por escrito como é de esperar, realizase a escasos días do inicio do curso escolar, polo que non se respetan os prazos nin as formas e impiden interpoñer recurso para cubrir dita praza vacante. · A perda desa praza supón unificar nunha mesma aula alumnos de 1º e 2º curso de educación primaria. · Non se esta tendo en conta o número de alumnos con necesidades educativas especiais que hai en ambolos dous cursos, dificultando así a labor docente do profesorado e mermando considerablemente a calidade do ensino. · A supresión desta praza, ademáis de alterar a programación do profesorado para o curso 2018-2019 satura o mesmo e impide o desemvolvemento de diferentes proxectos educativos que ata agora se viñan realizando. ·Os libros de texto en préstamo dos cursos de 3º e 5º de educación primaria teñen mais de 9 anos. Corresponden a anterior normativa LOE polo que non se axustan as  directrices da nova lei de educación. · Varios libros están descatalogados polo que hay nenos, que non teneñen dereito o banco de libros, que non poden acceder a eles, xa que non se poden mercar. O estado en que se encontran a maioría dos libros é lamentable e os libros dos que dispón o centro non chegan  para todo os alumnos. · Desde a construcción do colexio a principios da década dos 80 nin os sanitarios así como as súas canalizacións nin os teitos  foron obxeto de ninguna mellora encontrandose nun estado de deterioro importante. · Os sanitarios non teñen sifón polo que os malos cheiros invaden todo o centro. As lousas están rotas, despeganse da parede e poden causar danos graves. Hay lavabos que non teñen grifos. O deterioro e o esperado despois dun uso normal tras mais de 35 anos. · Os falsos teitos de fibra de vidro ademáis de estar en mal estado e producirse roturas son dun material insalubre e prohibido coas novas normativas para un uso escolar. · Non se está tendo en conta a realidade existente nun centro educativo situado no rural. Estase mermando a calidade do ensino recortando en medios materias e de perosal docente.   SOLICITAN: · Que se establezcan vías de comunicación mais fluidas entre o seu departamento e a nosa comunidade educativa. ·  Que se restaure a praza vacante dotanto o centro cun profesor/da de francés. · Que non se unifiquen as clases de 1º e 2º curso de educación primaria, cubrindo así as necesidades individuais dos mesmos. ·  Que faciliten o banco de libros de texto do centro libros actualizados para 3º e 5º. ·  A reforma dos baños, cambio de sanitarios e canalizacións. ·  O cambio dos falsos teitos por uns que cumplan a normativa.

ANPA VIRXE DA ROCHA
658 supporters
This petition won 11 months ago

Petition to José Manuel Rey Varela, Francisco Javier Abad Pardo, Cecilia Vázquez Suárez, María Mosteiro Blanco

Por una MEJORA DE LA CALIDAD en los campamentos de verano de la Xunta de Galicia

FIRMA para que la Xunta de Galicia prescinda de las empresas licitadoras de sus actividades de educación no formal de la Campaña de Verano 2018 con ofertas económicas exageradamente bajas que conllevan precarias condiciones de trabajo para el monitorado y baja calidad en los servicios ofrecidos a la juventud. El 24 de abril se realizó la apertura de los sobres B (criterios conforme a los que se valoran las ofertas para determinar la económicamente más ventajosa) del procedimiento de adjudicación de las actividades de educación no formal de la Campaña de Verano 2018 de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia. La Asociación Galega do Monitorado LAMENTA PROFUNDAMENTE que algunas empresas presentaran ofertas económicas totales incluso por debajo de los costes salariales estimados por el órgano de contratación. Esperamos que la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado, en línea con lo establecido en los pliegos de contratación, se valga del desglose de los conceptos que componen la oferta de lxs licitadorxs (presupuesto destinado a gastos de personal, gastos de material fungible para el desarrollo de la actividad, gastos de otro material y medios necesarios para la ejecución, beneficio industrial…) para ANALIZAR SU VIABILIDAD, prestando especial atención a los costes de personal indicados y su adecuación a la condición especial de ejecución del contrato y, por tanto, a la legalidad laboral vigente. Somos conscientes de que la educación en el tiempo libre no solo es la Campaña de Verano de la Xunta de Galicia, pero por su peso a nivel autonómico, influye sin duda en el establecimiento de unos estándares de calidad en el ocio educativo de la comunidad, que deben ser tenidos en cuenta por el resto de Administraciones Públicas o empresas que realicen actividades del sector. ¡FIRMA POR LA DIGNIFICACIÓN DEL TIEMPO LIBRE! --   ASINA para que a Xunta de Galicia prescinda das empresas licitadoras das súas actividades de educación non formal da Campaña de Verán 2018 con ofertas económicas esaxeradamente baixas que conlevan precarias condicións de traballo para o monitorado e baixa calidade nos servizos ofrecidos á mocidade. O 24 de abril realizouse a apertura dos sobres B (criterios conforme aos que se valoran as ofertas para determinar a economicamente mais vantaxosa) do procedemento de adxudicación das actividades de educación non formal da Campaña de Verán 2018 da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado da Xunta de Galicia. A Asociación Galega de Monitores/as LAMENTA PROFUNDAMENTE que algunhas empresas presentaran ofertas económicas totais incluso por debaixo dos costes salariais estimados polo órgano de contratación. Esperamos que a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, en liña co establecido nos pregos de contratación, se valga do desglose dos conceptos que compoñen a oferta dxs licitadorxs (orzamento destinado a gastos de persoal, gastos de material funxible para o desenvolvemento da actividade, gastos doutro material e medios necesarios para a execución, beneficio industrial...) para ANALIZAR A SÚA VIABILIDADE, prestando especial atención aos costes de persoal indicados e a súa adecuación á condición especial de execución do contrato e, por tanto, á legalidade laboral vixente. Somos conscientes de que a educación no tempo libre non só é a Campaña de Verán da Xunta de Galicia, pero polo seu peso a nivel autonómico, inflúe sen dúbida no establecemento duns estándares de calidade no ocio educativo da comunidade, que deben ser tenidos en conta polo resto de Administracións Públicas ou empresas que realicen actividades do sector. ASINA POLA DIGNIFICACIÓN DO TEMPO LIBRE!

Asociación Galega do Monitorado
1,078 supporters