Topic

pets

68 petitions

Update posted 10 hours ago

Petition to Defra UK Government

#FernsLaw: Update the pet microchip system to reunite stolen and missing dogs & cats.

COMPULSORY TO MICROCHIP OUR DOGS BUT OPTIONAL TO SCAN AND CHECK MICROCHIP REGISTRATION.  Please sign this petition to close the loopholes preventing missing microchipped dogs and cats from getting home.  Stolen Fern was reunited after 6 years because she was picked up as a stray, on her own with no new owner present and her microchip was checked.  If Fern had been taken to the vet with an owner, she would still be missing.  We want ‘sold on’ and ‘kept by finding’ missing dogs and cats, who have a new keeper present, to have the same chance as a stray to get home.   Many missing pets are never reunited with their families because it’s left optional to scan and check microchip registration on the original database to make sure pet and keeper match. Best practice recommendations by the veterinary professionals, authorities and rescues to check microchip registration is devised to be misleading and is approved by Defra.  You only find out the truth when your pet has disappeared.  Updates needed to help missing microchipped pets get home:-  1. Scan and check dogs and cats microchip registration on original database at first veterinary practice appointment, before euthanasia and help make sure contact information is up to date.  This should be implemented across the industry as a Standard Operation Procedure.  2. One microchip number on one database, to prevent new identity being given to missing and stolen pets. 3. Databases must not change registration information without contacting the original keeper.  All databases should be working in unison to a Code Of Practice.   4. When a microchip is scanned the keeper must be contacted immediately by the database before the missing alert is removed. 5. Deceased and injured pets on roads and railways must be checked for a microchip. 6. Seized and hand-in pets must have their microchip registration checked by the authorities and rescues.  7. Immediate reunification if a pet is scanned and is registered as missing on original database. 8.  Defra must issue a warning about the bogus database operating as a UK Pet Registry Database which is taking money from innocent pet keepers, not realising that when their pets microchip is scanned the microchip will read as unregistered!  We have microchipped our pets with the expectation to be reunited if the worst happens and they are lost or stolen. If just one organisation is not committed to scan and check microchip registration the whole system fails and is not fit for purpose. We don’t believe that the Government should only take advice from the British Veterinary Association (BVA) and Rescues on this issue, as they are at the centre of this injustice and are protecting themselves first and not putting the welfare of the animals or their clients first. Every missing microchipped pets deserve the right to be reunited with their loving family. Please sign this petition for change. Thank you.  Pet theft rate climbs by 51 per cent in four years, sparking calls for new pet scanning laws: https://www.thesun.co.uk/money/9598216/call-new-pet-scanning-laws-beat-pet-thieves/ Dr. Daniel Allen ‘s Spatialities of Dog Theft: A Critical Perspective:- https://www.mdpi.com/2076-2615/9/5/209 Please note that a microchip is not proof of ownership and we are referred to as ‘keepers’ in the Compulsory Dog Microchipping Regulations, which also gives the new keeper the rights to change original registration on a database:- http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111125243 VetsGetScanning.co.uk Doglost.co.uk If you have a missing pet please add them on Doglost.co.uk, run by volunteers, all free, supported by police and animal wardens.  Missing pet groups supporting this petition:-  Stolen And Missing Pets Alliance, Doglost, Pet Theft Awareness, The Dog Union, Murph’s Army, Dog’s Today Magazine, Dog’s Monthly, Dog Tag, It’s All About The Animals, APDAWG, Missing Pets UK, Missing Dogs UK.  Please let us know if you would like your organisation added.  CONTACT YOUR MP: COPY AND PASTE AND SEND TO THEM 

Debbie Matthews
38,658 supporters
Update posted 3 months ago

Petition to Food and Veterinary Agency of Kosovo!, Prime Minister of Kosovo

Valdet Gjinovci, stop the dog dumping in Kosovo!

(Shqip më poshtë / Srpski ispod) Dear citizen of Kosovo and other international friends,  the time has come to stop the cruel and negative phenomenon of animal abandonment, especially of DOG DUMPING and the uncontrolled breeding and trading of pets in Kosovo! All pets: dogs, cats and stray animals NEED NOW your help on this issue, with the hope that Mr. Valdet Gjinovci, the chief executive of the Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA) and the Kosovo Government take the right measures into implementation - based on the legal disposition in force for the responsible dog (pet) ownership. PETS and their keepers (owners) IN KOSOVO, MUST BE IDENTIFIED & REGISTERED starting from NOW, from this year, 2019.  The KFVA is responsible to start implementing the administrative instruction 02/2018 that foresees the registering of all pets, so that breeders, dog keepers, pet shops and others dealing with pets, would be identified and registered national wise.  The programme of "identification and registration of pets and their owners" would help to: - stop the cruel phenomenon of dog duping, - reduce the stray dog population and at once - help improving the hard and painful life of stray dogs on the streets. - ensure better public health safety;   People complain about stray dogs without knowing the true origins from where they come. Many, even take initiative to kill dogs by poisoning their food on the streets. ALL THOSE CRUELTIES MUST END IMMEDIATELY! Dogs are domesticated animals who like to live with humans. If they are seen alone on the streets and if some show even aggressiveness, it is only because people dumped and abused them and the KFVA is not doing anything concrete to prevent the increase of stray dog population. PEASE HELP US BY SIGNING THIS PETITION! RAISE YOUR VOICE WITH US FOR THE MOST INNOCENT BEINGS ON THIS PLANET!_______________ Të dashur qytetarë të Kosovës dhe miq të tjerë ndërkombëtarë,ka ardhur koha për të ndaluar fenomenin mizor dhe negativ të braktisjes së kafshëve shoqëruese, veçanërisht të BRAKTISJES SË QENVE dhe mbarështimit dhe tregtimit të pakontrolluar të kafshëve shoqëruese në Kosovë!Të gjitha kafshët shoqëruese: qentë, macet dhe kafshët endacake kanë NEVOJË për ndihmën e juaj në këtë çështje, me shpresë që Z. Valdet Gjinovci, si kryeshef i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë (AUVK) dhe Qeveria e Kosovës të marrin masat e duhura në zbatim - bazuar në dispozitën ligjore në fuqi për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve shoqëruese në Kosovë. KAFSHËT SHOQËRUESE dhe mbajtësit e tyre (pronarët) NË KOSOVË, DUHET TË IDENTIFIKOHEN & REGJISTROHEN duke filluar qysh nga ky vit, 2019.AUVK është përgjegjëse për fillimin e zbatimit të udhëzimit administrativ 02/2018 që parasheh regjistrimin e të gjitha kafshëve shtëpiake, në mënyrë që mbarështuesit, mbajtësit e kafshëve, dyqanet e kafshëve dhe të tjerët që merren me kafshë shtëpiake shoqëruese të identifikohen dhe regjistrohen në nivel shteti.Programi i "identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve shtëpiake dhe pronarëve të tyre" do të ndihmonte për të:- ndaluar fenomenin mizor të braktisjës së qenve,- zvogëluar popullsinë e qenve endacak - ndihmuar në përmirësimin e jetës së vështirë dhe të dhimbshme të qenve endacak në rrugë.- të siguruar një siguri më të mirë për shëndetin publik;Njerëzit ankohen për qentë endacak pa e ditur origjinën e vërtetë se nga ku vijnë. Shumë, madje edhe marrin iniciativa për të vrarë qentë duke helmuar ushqimin e tyre në rrugë. TË GJITHA KËTO MIZORI NDAJ TYRE DUHET TË PËRFUNDOJNË MENJËHERË!Qentë janë kafshë shtëpiake që pëlqejnë të jetojnë me njerëzit. Nëse ata shihen të vetëm në rrugë dhe nëse disa tregojnë madje edhe agresivitet, kjo është vetëm për shkak se njerëzit i kanë hedhur/braktisur ata dhe AUVK nuk është duke bërë regjistrimin e kafshëve shoqëruese për të parandaluar rritjen e popullsisë së qenve endacak në Kosovë. JU LUSIM QË T’I NDIHMONI TË GJITHA KAFSHËVE SHOQËRUESE NË KOSOVË, DUKE NËNSHKRUAR KËTË PETICION!TA NGRISIM ZËRIN SË BASHKU PËR GJALLESAT MË TË PAFAJSHME NË KËTË PLANETË! _________________Poštovani građani i građanke Kosova i drugi međunarodni prijatelji, došlo je vreme da se zaustavi okrutan i negativan fenomen napuštanja životinja, naročito odbacivanje, nekontrolisani uzgoj i trgovina kućnim ljubimcima na Kosovu! Svi kućni ljubimci: psi i mačke, i lutalice sada trebaju Vašu pomoć u vezi sa ovim problemom, a u nadi da će g. Valdet Gjinovci, izvršni direktor Kosovske agencije za hranu i veterinu (AHVK) i Vlada Kosova poduzeti prave mere u implementaciji - na osnovu zakonske dispozicije koja je na snazi za odgovorno vlasništvo psa (kućnog ljubimca). KUĆNI LJUBIMCI i njihovi čuvari (vlasnici) NA KOSOVU MORAJU BITI IDENTIFIKOVANI I REGISTROVANI počevši od sada, od ove, 2019. godine. AVHK je odgovorna da počne sa primenom administrativnog uputstva 02/2018 koje predviđa registraciju svih kućnih ljubimaca, kako bi odgajivači, držači pasa, prodavnice za kućne ljubimce i drugi koji se bave kućnim ljubimcima bili identifikovani i registrovani na nacionalnom nivou. Program "identifikacije i registracije kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika" pomogao bi u: - zaustavljanju okrutnog fenomena odbacivanja pasa, - smanjenju populacije pasa lutalica odjednom, - poboljšanju teškog i bolnog života pasa lutalica na ulicama, - osiguranju bolje bezbednost javnog zdravlja. Ljudi se žale na pse lutalice bez poznavanja pravog razloga za njihovo pojavljivanje. Mnogi čak preduzimaju inicijativu da ubijaju pse trovanjem hrane na ulicama. SVE OVE BRUTALNOSTI SE MORAJU POD HITNO ZAUSTAVITI! Psi su pripitomljene životinje koje vole da žive sa ljudima. Ako ih vidite same na ulici ili ako neki od njih pokaže agresivnost, to je samo zato što su ih ljudi odbacili ili zlostavljali, i zato što AVHK ne radi ništa konkretno da spreči porast populacije pasa lutalica. MOLIMO VAS POMOZITE TAKO ŠTO ĆETE POTPISATI OVU PETICIJU. PODIGNITE VAŠ GLAS ZA NAJNEVINIJA BIĆA NA OVOJ PLANETI!  

Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve / Animal Rights Foundation in Kosovo
8,320 supporters
Started 3 months ago

Petition to Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

Stop Pet Crematoria Passing Off Mixed Ash as One Pet Cremations

3D pet memorial creators Arty Lobster have launched a petition to call on the government to more tightly regulate the pet cremation industry to ensure that ‘one-pet cremations’ mean that our beloved pets’ ashes are not mixed with the remains of other animals. Individual pet cremation mean one pet one chamber and ensures the owner will only receive their own pet's ashes. Some crematoria still use divided or tray style cremations and pass them off as individual. There are also ‘communal’ crematoria which are lots of remains mixed in together. Lars B. Andersen, CEO of London-based company Arty Lobster (https://artylobster.com that creates 3D pet sculptures for the memorial market, and as gifts for pet lovers, said: “It’s a disgrace that, unbeknownst to the grieving pet owner, the remains of a beloved pet are given back to them sometimes mixed with the remains of other pets. This should not be happening, especially when pets are rightly now regarded as important members of the family.” Regulatory body The Association of Private Pet Cemeteries and Crematoria (APPCC), which operates a voluntary registration scheme, states: “Pet crematoria are controlled under the Animal By-Product Regulations and, in some areas, Waste Management Licensing. This has caused us many difficulties in the past but with the help of the Environment Agency and Defra we have carved out our own niche within the regulations that allows us to operate as genuine pet bereavement facilities. However, the regulations are designed for waste. This allows any disposal operation to gloss up their services and call themselves by any number of tempting and appealing names. “Licensing for Pet Crematoria and Cemeteries is only concerned with the operation as a disposal site. There are no regulations controlling how the cremations should be carried out to ensure the correct ashes are collected, for the dignified handling of the animals or to distinguish between ashes going to a normal disposal site or to a specific memorial area. The standards set by the Association are the only ones that provide this distinction.”

Arty Lobster
97 supporters