Topic

Macedonia

1 petition

Update posted 11 months ago

Petition to Претседател на Република Македонија

ОСТАВКА НА ЃОРГЕ ИВАНОВ Dorëheqe prej Gjorgje Ivanovit

ОСТАВКА НА ЃОРГЕ ИВАНОВ Ние, граѓаните на Република Македонија, бараме итна оставка на Ѓорге Иванов од позицијата Претседател на РМ. Ѓорге Иванов го крши Уставот и ја турка Македонија во нестабилност и немири со спречувањето на мирен трансфер на власта. Го потсетуваме Иванов дека во САД Хилари Клинтон освои три милиони гласови повеќе од Доналд Трамп, меѓутоа тој освои повеќе претставници во "electoral college", телото кое го изгласува претседателот. Замислете што ќе се случеше доколу Претседателот Обама не дозволеше мирен трансфер на власта! Сметаме дека со оставката на Иванов ќе се овозможи мирен трансфер на власта и ќе се смири меѓуетничката тензија која Иванов ја подгрева со неговото недржавничко и неуставно однесување. Новиот Претседател на Собранието би бил вршител на должност Претседател на РМ и ќе го додели мандатот на новото парламентарно мнозинство. ----- Dorëheqe prej Gjorgje Ivanovit Ne, Qytetarët e Maqedonisë,kërkojmë që Gjorgje Ivanov të jep dorëheqëje prej pozitës Kryetar i Republikës së Maqedonisë. Gjorgje Ivanov ka thyer ligjin dhe po e shtyn Maqedoninë në jostabilitet dhe në probleme me ndalimin e transferimit të qeverisë. E rikujtojmë Ivanovin që në USA, Hilari Klinton fitoi tre milijon vota më shumë se Donalt Trump, mirëpo ai fitoi më shumë deputet në " electoral college ", trupi u cili e shpall kryetarin. Paramendoni c'farë do të ndodhëte nese Kryetari Obama nuk do të lejonte transfer të qetë të qeverisë! Mendojmë se me dorëheqëjen e Ivanovit do të mundësohet Transferim i qetë i Qeverisjes dhe do të qetësohet tensioni ndëretnik të cilën Ivanovi e nxiti me sjelljen e tij joligjore. Kryetari i ri i Parlamentit do të ishte në detyrë të përkohëshme si kryetar i RM dhe do të jep mandatin shumicës së re parlamentare.

Иницијатива Мегафон
7,273 supporters