Topic

harm reduction

7 petitions

Started 4 months ago

Petition to Ministry of Health and the Government of the Republic оf Macedonia

A petition for supporting Harm Reduction Programs and HIV prevention in Macedonia.

  Sign up the petition! Потпиши ја петицијата! Nënshkruaju! Поддржи ја петицијата која е повик до Министерството за здравство и до Владата на Република Македонија за обезбедување финансиски средства и продолжување на  програмите кои работат на превенција на ХИВ и намалување на штети од употреба на дроги! Спаси животи!  Петиција за подршка на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ  во Македонија. Понатамошниот опстанок на програмите за намалување на штети од употреба на дроги и превенција на ХИВ е неизвесен. Досегашната финансиска поддршка на Република Македонија од Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија завршува во јуни 2017 година, со што над 10.000 луѓе кои употребуваат дроги како и членовите на нивните семејства ќе останат без соодветна социјална и здравствена заштита. Благодарение на програмите за намалување на штети, во последниве десет години во Македонија се евидентирани само два нови случаи на ХИВ како резултат на инјектирање дроги, а помалку од 5% од вкупно 315 регистрирани случаи со ХИВ биле луѓе кои инјектираат дроги. Овие бројки се далеку помали за разлика од соседните земји. Македонија може да се пофали со најниска стапка на ХИВ во Југоисточна Европа но доколку не се одржат овие програми постои ризик од појава на епидемија на ХИВ, како резултат на интеракција со епидемиите во соседните земји и на можноста за зголемување на ризичното  однесување.  . Во Македонија има 17 програми за намалување на штети (4 во Скопје и по една во други 13 градови). Овие програми се ефикасни и финансиски исплатливи. Според пресметките, трошокот за еден клиент во програмите за намалување штети изнесува приближно 155 евра годишно. Наспроти ова, трошокот само за лекови за еден пациент заболен од хепатит Ц изнесува и до 13.194 евра, а ненавременото и несоодветно лекување на хепатит Ц предизвикува цироза и рак на црниот дроб, чие лекување чини повеќе од 30.000 евра по пациент. Дополнително, трошоците за лекување ХИВ и хепатит Ц финансиски ги исцрпуваат семејствата на луѓето кои имаат потреба да се лекуваат, а со тоа понатаму се мултиплицираат непожелните трошоци и се нарушува целокупната општествена благосостојба. Затоа, ние потписниците на оваа петиција бараме од Министерството за здравство и Владата на Република Македонија: - Донесување на итно решение за користење на средствата од програмата за ХИВ и преостанатите средства од Глобалниот фонд за клучните програми ширум земјата и со тоа да се обезбеди континуирана помош за граѓаните и за превенцијата на ХИВ. - Да се воспостави соработка помеѓу Министерството за здравство и граѓанскиот сектор и останатите засегнати страни за донесување на соодветни закони или подзаконски акти и мерки кои ќе гарантираат транспарентност, соодветна експертиза и долгорочна одржливост и развој на програмите за превенција на ХИВ. ____________________________________________________________  Nënshkruaju! Mbështet peticionin, që i bën thirrje Ministrisë së shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për sigurim të mjeteve financiare dhe vazhdim të programeve, të cilat merren me parandalimin e HIV-it dhe zvogëlimin e dëmeve nga përdorimi i drogave!  Shpëto jetë! Peticioni për mbështetje të programeve për zvogëlim të dëmeve nga përdorimi i drogave dhe parandalim të HIV-it në Maqedoni.  Funksionimi i mëtejmë i programeve për zvogëlim të dëmeve nga përdorimi i drogave dhe parandalimi i HIV-it është vënë në pikëpyetje. Mbështetja e deritanishme financiare e Republikës së Maqedonisë nga Fondi global për luftë kundër SIDA-s, tuberkulozit dhe malaries përfundon në korrik të vitit 2017, me çka mbi 10.000 persona që përdorin drogë dhe anëtarët e familjeve të tyre do të ngelin pa mbrojtje përkatëse sociale dhe shëndetësore. Falë programeve për reduktim të dëmeve, në dhjetë vitet e fundit në Maqedoni janë evidentuar vetëm dy raste të reja të HIV-it, si rezultat i injektimit të drogave, ndërsa më pak se 5% nga gjithsej 315 rastet e të regjistruarve me HIV kanë qenë persona, të cilët injektojnë droga. Këto shifra janë shumë më të vogla në raport me shtetet fqinje. Maqedonia mund të krenohet me shkallën më të ulët të HIV-it në Evropën Juglindore, mirëpo nëse nuk vazhdohen këto programe ekziston rreziku i përhapjes së epidemisë së HIV-it, si rezultat i interaksionit me epidemitë në vendet fqinje dhe mundësisë për rritje të sjelljes së rrezikshme. Në Maqedoni ekzistojnë 17 programe për zvogëlim të dëmeve (4 në Shkup dhe nga një në 13 qytete tjera). Këto programe janë efikase dhe me kosto efektive financiare. Sipas përllogaritjeve, përafërsisht shpenzimi për një klient në programet për reduktim të dëmeve kushton 155 euro në vit. Nga ana tjetër shpenzimet vetëm për barëra për një pacient të sëmurë me hepatit C kushtojnë edhe deri në 13.194 euro, ndërsa mjekimi joadekuat dhe në kohë jo të duhur i hepatiti C shkakton cirrozë dhe kancer në mëlçi, me çka mjekimi në rastet e tilla kushton më shumë se 30.000 euro për një pacient. Po ashtu shpenzimet për mjekim të HIV-it dhe hepatitit C paraqesin ngarkesë shumë të rëndë financiare për familjet e personave, të cilët kanë nevojë të mjekohen, andaj edhe më tej shumëfishohen shpenzimet e padëshiruara dhe çrregullohet mirëqenia e përgjithshme shoqërore. Për këtë arsye, ne nënshkruesit e këtij peticioni kërkojmë nga Ministria e shëndetësisë dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë: - të miratojë vendim të menjëhershme për shfrytëzim të mjeteve nga programet për HIV dhe mjetet e ngela nga Fondi global për programet kryesore anekënd vendit, në mënyrë që të sigurohet ndihmë e vazhdueshme për qytetarët dhe për parandalim të HIV-it; - të krijojë bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së shëndetësisë, sektorit civil dhe palëve tjera përkatëse për miratim të ligjeve përkatëse, akteve nënligjore dhe masave adekuate, të cilat do të garantojnë transparencë, ekspertizë përkatëse, qëndrueshmëri afatgjate dhe zhvillim të programeve për parandalim të HIV-it. _________________________________________________________  Sign up! Support the petition which is a call for the Ministry of Health and the Government of the Republic of Macedonia to provide funding and continuing the HIV prevention and harm reduction programs! Save lives!  A petition for supporting Harm Reduction Programs and HIV prevention in Republic of Macedonia. Further survival of harm reduction programs and HIV prevention is uncertain. The current financial support of the Republic of Macedonia from the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria ends in June 2017, which will result with over 10,000 people who use drugs as well as their family members without proper social and health care. Thanks to harm reduction programs, only two new HIV cases have been recorded in Macedonia in the last ten years as a result of drugs injecting, and less than 5% of 315 registered cases of HIV were people who inject drugs. These figures are far smaller than the neighboring countries. Macedonia can boast with the lowest HIV rate in Southeast Europe, but if these programs are not implemented, there is a risk of HIV epidemics as a result of interaction with the epidemics in neighboring countries and the possibility of increasing risk behaviors. There are 17 harm reduction programs in Macedonia (4 in Skopje and one program in 13 different cities). These programs are efficient and financially worthwhile. According to the research analyses, the cost for one client in harm reduction programs is approximately 155 € per year. In contrast, the cost only for medicines for a patient with hepatitis C is up to 13.194 €, and the untimely and inappropriate treatment of hepatitis C causes cirrhosis and liver cancer, whose treatment costs more than 30.000 € per patient. Additionally, the costs of treating HIV and hepatitis C financially exhaust the families of people in need of treatment, thereby further multiplying undesirable costs and disrupting overall social well-being. Therefore, we (the signatories of this petition) are looking from the Ministry of Health and the Government of the Republic of Macedonia, to:                - Adopt an urgent solution for using funds from the HIV program and the remaining funds from the Global Fund for key programs across the country, which will ensure continued assistance to citizens and the prevention of HIV.                - Establish cooperation between the Ministry of Health and the civil society and other stakeholders for adoption of appropriate laws or by-laws and measures that will guarantee transparency, adequate expertise and long-term sustainability and development of HIV prevention programs.                      

HOPS Healthy Options Projects Skopje
1,513 supporters
Started 1 year ago

Petition to Mayor John Hamilton

Stop the Criminalization of Homelessness in Bloomington!

"...The criminalization of the homeless serves an important political purpose. This criminalization portrays the rejects of a failed economic system as bands of misfits and vagabonds, living outside the system and threatening those who do not. They, then, are not seen as the result of the problem; they are the problem." (Aulette & Aulette, 1987) The Bloomington Police Department, in cooperation with mandates from Mayor Hamilton and the City of Bloomington, is waging an aggressive campaign to criminalize and (further) alienate people who are experiencing homelessness in our community. Bloomington’s rapid gentrification—hastened by the city’s eagerness to cater to a wealthy class of out-of-state IU students—requires that all evidence the existence of poverty disappear from public view. One out-of-state IU student recently went so far as to publish a petition calling for the city to remove those experiencing homelessness and extreme poverty from Peoples Park—ostensibly so that he and his peers could buy their ice cream without being forced to acknowledge the unappetizing existence of social inequities. Recently BPD has targeted multiple groups and organizations offering low-barrier services directly to people in the park: they have instructed churches not to offer food or services to the people in the park; they have attempted to profile and ban Food Not Bombs; they have threatened to chase out a local street outreach project; they have requested that harm reduction services cease doing weekly outreach; and they have succeeded in driving away a group of people who were offering pizza for lunch every Sunday, lovingly referred to as the "Pizza Church." Furthermore, the police have more directly been targeting people in the park for actions that constitute nothing more than an attempt to simply survive. The police have full discretion to determine whether somebody is creating a "public disturbance"—discretion that seems to be applied all too often to people in the park, and strikingly rarely to the raucous, publicly intoxicated, and often violent bar-goers in the same downtown area.   In solidarity with our friends experiencing homelessness, addiction, mental illness, and extreme poverty, we demand that the City of Bloomington reinvest tax money currently spent on over-policing, and direct those funds instead toward sustainable, no-barrier sheltering and rehabilitative services for those who desire them. We urge the city to invest in housing-first options; to allocate funding to social services in order to establish and expand weekend hours; to fund a diverse array of evidence-based, “on-demand” rehabilitative services; to establish a safer injection site; and to provide accessible public restrooms. We also demand that the police immediately stop their attempts to remove harm reduction, food distribution, and other potentially lifesaving services from Peoples Park. Being homeless is not a criminal act; policies and programs that effectively criminalize homelessness serve only to divert our attention from the real economic deficiencies in our current system. For more information about these issues and the proposed solutions, please read: Housing First Basic Info Housing First in Action Safe Injection Sites Anti-Homeless Hate Crime Food Not Bombs  

Jess Mann
173 supporters
Update posted 1 year ago

Petition to Pope Francis (Head of State, Vatican), Human Rights Advocates (HRA), Ban Ki-moon (Secretary-General of the United Nations), Stavros Lambrinidis, Zeid Ra’ad Al Hussein, Amnesty International, President of the United States, Human Rights Watch, World Human Rights Forum (WHRF), World Commission of Human Rights, Global Witness, Stephen Bowen, Human Rights Campaign, Nils Muižnieks, Jose Luis Martin C. Gascon, Maria Leonora Gerona Robredo, Enough Project, The Humanitarian Legal Assistance Foundation, Inc. (HLAF), Leila de Lima, Carlos H. Conde, Transform Drug Policy Foundation, International Doctors for Healthier Drug Policies, Amnesty International Australia, Harm Reduction International, Release UK, International Network of People who Use Drugs (INPUD), International Drug Policy Consortium

STOP Philippine President's Extrajudicial and Vigilante Killings

We, the petitioners, are urgently calling the help of the international community to make a stand against the on-going illegal and inhumane "purging" of alleged drug addicts happening in the Philippines today. The new president, Rodrigo Duterte, made marching orders commanding the Philippine National Police (PNP) to "shoot-to-kill" drug offenders. He urged as well the armed, communist rebel/terrorist group CPP-NPA and other rebel moro groups to do vigilante killings. He made public pronouncements for all the people to take arms and kill drug suspects themselves. He vowed to kill at least 100,000 in 3-6 months. As of July 6, 2016, or just six days since assuming his post, 61 deaths were recorded. Or 150 deaths since election in May 9. As of posting time, the death toll was doubled to more than 300. That's 10 deaths per day according to the country's Commission on Human Rights (CHR). Fifty one (51) were killed by "unidentified" hitmen wearing masks. Eighty-five (85) were killed by "police operations" with a general pattern of either victims "allegedly" fought or resisted arrests. But majority of victims' families say otherwise. The rest of the victims were found dead in streets and rivers, bodies mutilated with bullets, mummified in duct tapes, and with "card-board" labels: "drug user/pusher, wag tularan" (don't emulate). Almost all victims were from low-income, poor families. The PNP carried out "Oplan Tokhang" or (toktok-hangyo or knock and plead) which is a house-to-house warrantless search and interrogation by the police, with forced confessions of alleged drug offenders from a master list. Those who resisted were killed in their own homes in front of their begging families. Those who surrendered were made to take an oath and sign self-incriminating documents, admitting guilt as a drug user/pusher. Thousands surrendered so far in fear of their lives. They're not sent for rehab, instead sent home making them legitimate targets of vigilantes to be executed. Obvious inequalities are apparent, because again, only poor, legally-defenseless suspects living in slums or villages were visited. Well-to-do personalities living in posh areas are untouched or given due process. There are also those who died who were victims of false accusations or mistaken identity, and those other innocent children, minors, women, and elderly people who were killed by stray bullets. There's a growing fear as well among innocent, law-abiding Filipino citizens of being falsely accused, be murdered by vigilantes anytime, be dumped anywhere, and be labelled as a "drug user/pusher". The president has continuously discredited and made intimidating pronouncements against the CHR, Senate/Congress, human rights advocates, media, UN, and other world leaders not to stand in his killing sprees or suffer consequenses. The majority of Filipinos who oppose are now maimed, voiceless, and powerless against this impending mass massacre. Therefore, we humbly ask all people worldwide, not only Filipinos, to support this cause. Your single signature screams a thousand words against violence, human rights violations, fascism, against destruction of democracy and due process, and lawlessness. Our collective voices must press hard the Philippine President to re-consider his plans, that although meant to wipe out crime, his methods are illegal and are crimes against humanity.  May he realize that this "war on drugs" was proven time and again, to be a failure, unsuccessful, unending, drains the economy, and a fight in vain among various countries who tried it for long years. That it leads to more violence, disorder, and destabilised government and society. May he be more receptive to the new "harm-reduction" strategies in tackling drug addiction based on science and evidence-based research. To focus more of the government funds and effort in education, treatment, and prevention. Scientific studies proved that drug addiction is a chronic, relapsing brain disease and ill-treatment of addicts lead to high chances of relapses and high incidence of HIVs. He should keep in mind that only small percentage of crimes are drug-induced and butchering addicts won't reduce criminality, instead worsen it.  May he retract his orders and call for public restraint in vigilantism and extrajudicial killings. MAY HE GIVE DUE PROCESS NOT ONLY TO THE RICH, BUT TO THE POOR DRUG SUSPECTS AS WELL.  May this petition reach the world leaders, famous personalities, the United Nations, human rights groups and all concerned citizens to stand up and BE OUR VOICE IN CONDEMNING THESE ATROCIOUS ACTS. PLEASE, WE NEED YOUR HELP.   Thank you.     Relevant Articles: MAP, CHARTS: The Death Toll of the War on Drugs: http://news.abs-cbn.com/focus/07/13/16/map-charts-the-death-toll-of-the-war-on-drugs The Kill List: http://newsinfo.inquirer.net/794598/kill-list-drugs-duterte  PNP DATA ON THE DRUG WAR by The Philippine Center for Investigative Journalism: http://pcij.org/stories/in-2-weeks-135-killed-1844-arrested-66k-surrenderees-43k-homes-visited/ More than 300 dead in drug-related killings: http://news.abs-cbn.com/video/news/07/11/16/more-than-300-dead-in-drug-related-killings  Philippines president Rodrigo Duterte urges people to kill drug addicts: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/01/philippines-president-rodrigo-duterte-urges-people-to-kill-drug-addicts Rodrigo Duterte: Shoot a drug dealer, get a medal: http://www.aljazeera.com/news/2016/06/rodrigo-duterte-shoot-drug-dealer-medal-160605140900213.html Body count rises as new Philippines president calls for drug addicts to be killed: https://asiancorrespondent.com/2016/07/philippines-duterte-drug-addicts/ Philippines police boast of 30 drug killings since Duterte was sworn in on Thursday: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/05/philippines-police-boast-of-30-drug-killings-under-punisher-duterte

Jeremiah Emet
3,401 supporters