Topic

european union

33 petitions

Update posted 3 weeks ago

Petition to European Parliament, Council of the European Union, Zoika Naskova, Donald J. Trump, Ursula von der Leyen, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

EU must not demand #Macedonians give up their human rights for #EU membership!

The European Union and the international community must not allow a nation to be blackmailed to give up their history, identity, and basic human rights in return for EU membership potential, under the threat of economic and political isolation and annihilation!  This goes against all human rights and international law principles and presents a destructive example for all nations around the world. Bulgaria and other countries must not be allowed to perpetuate this kind of human rights and international law crime.  After Macedonia was forced to sign the unprecedented Prespa agreement with Greece, where it gives up on their right to advocate for the protection of human rights of Macedonians in other parts of the world, now Bulgaria is threatening to veto the start of Skopje’s accession talks with the EU. If they want to continue their EU part, Macedonians now are forced to agree to the following demands: 1. Delete any evidence that Bulgaria was a fascist occupying force in Macedonia during WWII. It is a historic fact that Bulgaria was a member of the Axis together with Germany and other countries during WWI and as such ruled a big part of Macedonia. It is not clear how the EU can demand that Macedonia erase such a historic fact, and expect that Bulgaria can erase its fascist history. 2. Bulgaria insists that North Macedonia must drop its claims that there is a Macedonian minority in Bulgaria. How can the EU allow Bulgaria to force all of the EU member countries to forbid a nation and Bulgaria's own minority to exercise their basic human rights? How are citizens of the EU countries allowing that Bulgaria dictate to them how to interpret history and apply human rights laws? 3. Bulgaria insists that the EU does not use the term “Macedonian language” during talks but instead “the official language of the Republic of North Macedonia.” Insisting that a nation's language does not exist and it is in fact a Bulgarian language is a political and cultural attack, a defacto war without shots being fired (yet). It is clear that Bulgaria wants to expand its borders and take over Macedonia as well, something they have done a number of times before with actual arms, during the Balkan Wars, WWI and WWII. Now they are using their position as an EU member to occupy Macedonia with only political ammunition. Bulgarian MEP Andrey Kovachev, a member of Bulgarian Prime Minister's GERB party in an interview for Euroactiv stated that “If the mixed history commission does recommence its work by June and the authorities in Skopje continue to falsify history, Bulgaria will not agree to start pre-accession talks with North Macedonia.”  The citizens of the European Union who stand for human rights and justice in the world must now allow their leaders to perpetuate this injustice. The citizens of the world must not allow a war to be waged on a small and weak nation like Macedonia for no just reason at all. We demand that the European Union, the UN and other players of the international community prevent Bulgaria and any other countries from using their EU, UN, NATO membership to achieve illegal and unethical political goals and to oppress Macedonia or any other nations. Please sign this petition and support Macedonians in their struggle to preserve their identity, culture, history, right to self-determination and all other basic human rights.  ЕУ не смее да бара Македонците да се откажат од своите човечки права за членство во ЕУ Европската Унија и меѓународната заедница не смеат да уценуваат една нација да се откаже од својата историја, идентитет и основни човечки права во замена за потенцијално членство во ЕУ, под закана од економска и политичка изолација и уништување. Тоа оди против сите човечки права и принципи на меѓународното право и преставува деструктивен пример за сите нации низ светот. Не смее да им се дозволи на Бугарија и другите држави да пролонгираат вакво злосторство против човештвото и меѓународното право.  Откако Македонија беше присилена да го потпише досега навидениот Преспански договор со Грција, каде што се откажува од своето право да се залага за заштитата на човечките права на Македонците во другите делови од светот, сега Бугарија се заканува да стави вето на почетокот на преговорите на Македонија за членство во Европската Унија. Ако сакаат да продолжат на патот кон ЕУ, Македонците сега мораат да се покорат на следните захтеви: 1. Да ги избришат сите докази дека Бугарија била фашистичи окупатор во Македонија за време на Втората светска војна; Историски факт е дека Бугарија беше член на Силите на оската со Германија и другите држави за време на Втората светска војна и владееше со голем дел од Македонија. Не е јасно како ЕУ може да бара од Македонија да избрише таков историски факт, и да очекуа дека Бугарија може да ја избрише својата фашистичка историја. 2. Бугарија инсистира дека Северна Македонија мора да прекине да тврди дека во Бугарија има Македонско малцинство Како може ЕУ да дозволи Бугарија да ги присили сите држави на ЕУ да и забранат на една држава и на малцинствата во Бугарија да ги остваруваат своите човекови права. Како дозволуваат граѓаните на државите на ЕУ ним да им диктира Бугарија како да ја интерпретираат историјата и да ги применуваат законите за човекови права? 3. Бугарија инсистира ЕУ да не го употребува терминот „македонски јазик“ за време на преговорите, туку да користат „официјалниот јазик на Република Северна Македонија“. Да се инсистира дека јазикот на една држава не постои и истиот е всушност Бугарски јазик преставува политички и културен напад, де-факто војна без употреба на огнено оружје (за сега). Јасно е дека Бугарија сака да ги прошири своите граници и да ја превземе и Македонија, како шти имаат сторено неколку пати претходно, со огнено оружје, за време на Балканските војни, Првата и Втората светска војна. Сега ја злоупотребуваат својата позиција како членка на ЕУ за да ја превземат Македонија само со политичко оружје. Бугарскиот Член на Европскиот Парламент и на Бугарската партија ГЕРБ изјави во интервју за Еуроактив дека „Ако Мешаната комисија за историја не продолжи со својата работа до Јуни и раководството во Скопје продолжи да ја фалсификува историјата, Бугарија нема да се согласи да се започнат пред-пристапни разговори со Северна Македонија“. Граѓаните на Европската Унија кои се застапуваат за човечки права и правдина во светот не смеат да дозволат нивните лидери да подржуваат ваква неправда. Граѓаните на светот не смеат да дозволат без никаква причина да се води војна врз една мала и кревка нација како што е Македонија. Захтеваме Европската Унија, Обединетите Нации и и другите фактори во меѓународната заедница да ја спречат Бугарија и сите други држави да го користат своето членство во ЕУ, ОН и НАТО за постигање на незаконски и не-етички политички цели и да го угнетуваат Македонскиот или било кој друг народ Ве молиме да ја потпишете петицијава и да ги подржите Македонците во нивната борба да си го зачуваат својот идентитет, култура, право на само-одредба и сите други човечки права.

Makedonka Macedonian
3,347 supporters
Update posted 3 weeks ago

Petition to Charles Michel, Ursula von der Leyen, Karl Nehammer, Alexander De Croo, Kiril Petkov, Andrej Plenković, Nicos Anastasiades, Mette Frederiksen, Kaja Kallas, Sanna Marin, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Kyriakos Mitsotakis, Viktor Orbán, Micheál Martin, Mario Draghi, Krišjānis Kariņš, Gitanas Nausėda, Xavier Bettel, Robert Abela, Mark Rutte, Mateusz Morawiecki, António Costa, Klaus Werner Iohannis, Janez Janša, Pedro Sánchez, Magdalena Andersson

Let’s stop funding Putin’s war

EN | DE | CS | HU Petition to the European Council Dear President of the European Council, President of the European Commission, Presidents and Prime Ministers of the member states, After years, war has, unfortunately, returned to Europe. War is an extremely difficult test for the attacked nation, but it is also a test for us, the nations living in the EU, because our actions may significantly influence how the war turns out. We, the signatories of the petition, appreciate the united position of the member states, which together have stood up for the invaded Ukraine. Not only in words, but also in deeds. Humanitarian aid and military equipment are flowing to Ukraine. Unprecedented sanctions were imposed on the Russian Federation very quickly. Probably the strongest of these is the freezing of foreign exchange reserves, which took place so quickly that Russia did not manage to withdraw them. Also thanks to these steps, the brave Ukrainians are defending themselves more successfully than expected. However, even though Russian troops are advancing slowly, they are still advancing. Still, we may well have a way to stop their further advance completely and reverse the situation in favour of Ukraine. War is a costly affair, and we pay hundreds of millions of euros for Russian oil and natural gas every day (in 2020 it was on average € 154 million a day [1], now it is several times more due to the higher prices). By buying fossil fuels from Russia, we are actually co-financing the very thing we want to stop. At the same time, Russia is already nearly insolvent [2], and if we stop buying its oil and gas, we will significantly reduce its ability to continue the war. Besides the practical, military-economic view, there is also an ethical view. Due to Russian military failures, Vladimir Putin has resorted to attacks on civilian targets and as such has effectively become a terrorist. From this point of view, the Russian Federation under his leadership is a terrorist organization, and the EU is involved in terrorist financing by purchasing its fossil fuels. Let us add also a purely pragmatic view. Possible interruption of fossil fuel imports from Russia will of course have a negative impact on the European economy. On the other hand, if we do not take further steps to stop Putin’s aggression, it is likely that the impact will be much worse. A shadow of complicity will fall on us. There will be many millions of Ukrainian refugees in the EU. We will lose the ‘breadbasket of Europe’, as Ukraine is rightly called. Our inaction will whet dictator Putin’s appetite, and Russia will continue its expansion. Meanwhile, our weakened position could provide an incentive for the People’s Republic of China to strengthen its influence in Europe and in the world. For all the reasons given above, we call on you to stop, with immediate effect, all purchases of fossil fuels by the EU from the Russian Federation. This interruption of purchases is but a temporary measure to stop the war. As soon as Russia ceases to occupy and attack Ukraine, the purchases can resume in full. The EU has stock of natural gas and oil for at least three months [3,4], and it can thus afford a temporary suspension of purchases from Russia. During this time, Vladimir Putin may be forced by the failing Russian economy to withdraw his troops from Ukraine, or he may be overthrown by disgruntled people around him. During these three months, the EU can also prepare for the worse scenario, which is that the war continues and the resumption of oil and gas supplies from Russia is unacceptable. We are aware that mere interruption of fossil fuel imports from Russia would drive the prices of the fuels in the EU to unbearable heights. We are therefore asking you to introduce necessary regulations along with the embargo, even if it means restricting the free market. A free market can only work well in a stable and fair legal environment. Sadly, this is not the case for an environment where war is taking place. If the situation worsens and it becomes necessary to introduce a petrol rationing system, for example, we are ready to bear such measures. Nonetheless, we believe that this will not be necessary. Vladimir Putin habitually threatens to cut off our oil or gas supplies, but he has not yet done so. This indicates that he needs our money more than we need his oil and gas. We are economically stronger, and we should work this to our advantage. Glory to Ukraine! Jan Lachnitt, Physics student, Czechia Martin Svárovský, Head of Security Strategies Program at the European Values Center for Security Policy, Czechia Lucie Javůrková, Manager in a non-profit organization, Czechia Jana Plavec, Photographer, Czechia Elizabet Kovačeva, Translator, Czechia

Jan Lachnitt
502 supporters
Started 3 months ago

Petition to Immigration and Naturalisation Service (IND) Netherlands, King of Netherlands Willem Alexander, Queen Máxima of the Netherlands, Embassy of India, Hague, Netherlands, Government of the Netherlands, European Commission, European Parliament, Council of the European Union, FOX News

Residence Permit for Non-EU parents to join their Children in EU

Dear Her Majesty Queen Maxima and His Majesty King Willem Alexander, I hope you are doing well and safe. As a child, you see your parents as these invincible adults who work hard to protect us and take care of us. They are these angels who make sure all our needs are attended to and we are always loved. Parents desire to live with their children. Hence on basic humanitarian grounds kindly provide the same Netherlands residence permit also to parents from Non-EU countries. Visa status uncertainty for parents in The Netherlands is detrimental to the well-being of the affected families and their work situation. Many full-time working families rely on help from the older generation to raise young children. THE WHY Part? It is evident that many individuals who are unable to unite with family during COVID Pandemic are suffering from tremendous mental health pressure. Unable to spend time with parents, missing opportunity to experience grandchildren's growth and emotional bond, increased pressure on work/life balance from lack of help from parents. While sympathizing with many un-united families, we urge the Immigration and the Government of The Netherlands to consider Family Reunification or Introduce a separate Visa for Parents so that they can get the same status as their child in The Netherlands and EU or other visa options for those parents in The Netherlands to stay longer period. The Schengen visas are also not helpful as it only allows the visa holder to stay for a maximum of 3 months. It becomes more difficult as us and parents to go through the process each time as they depend on their children. Being away from the children is the hardest part for any parent who is dependent on their children. Currently, the parents of adults are not part of the core family unit similar to Partners/Dependent Visa. We enter this world through our parents; Isn’t it rudeness/incorrectness to disregard parents from the core family unit, when they are the basic foundation of our existence. Fortunately, there are immigrant families that still have parents around with temporary Schengen Visa for 3 months in The Netherlands. Due to current legislation in the Netherlands, Non-EU parents are allowed to come and stay with their children in the Netherlands for a maximum of 90 Days. Parents are not granted the right to a residence permit as per Netherlands Immigration’s current Legislation.  REQUEST !!! On behalf of all the EU children who are in favor of this in The Netherlands who desire to live with their parents, I would request you to include Non-EU parents also in the core family unit and provide them the right to unify with their Children by providing residence permit or same status as Resident Permit holder. "We are putting an effort toward CHANGE and request His Majesty King Willem- Alexander and Her Majesty- Queen Maxima of the Netherlands to provide permanent residence to Non-EU Parents of Netherlands Citizens by signing this Petition." Looking for a positive response to this.  A FRESH START TO A NEW CHANGE! Regards, Mahak Rathore

Mahak Rathore
607 supporters
Started 4 months ago

Petition to H. E. Charles Michel, H. E. Ursula von der Leyen, H. E. Roberta Metsola, H. E. Josep Borrell Fontelles, The Heads of the Governments of the EU Member States

საქართველოს მოქალაქეების მიმართვა ევროკავშირს

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს,ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლეიენს,ევროპარლამენტის პრეზიდენტს რობერტა მეცოლას,ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ჟოზეფ ბორელს,ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობის მეთაურებს, დღეს უკრაინა და მთელი ევროპა რუსეთის აგრესიით და პუტინის მიერ უკრაინის დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლების ცვლილების მცდელობით გამოწვეული განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე დგას. ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, სრულ მხარდაჭერას ვუცხადებთ უკრაინის გმირულ ბრძოლას თავისუფლებისა და სუვერენიტეტისთვის. ჩვენ გვამხნევებს ის ფაქტი, რომ მთელი მსოფლიო გვერდში უდგას პრეზიდენტ ზელენსკის და უკრაინელ ხალხს. უკრაინელი ხალხი დღეს იბრძვის არა მხოლოდ საკუთარი მომავლისთვის, არამედ ევროპელების მომავლისთვის, საქართველოს და მოლდოვას მომავლისთვის და ყველა იმ ადამიანის, ოჯახისა და სახელმწიფოსთვის, რომლის სურვილია იცხოვრონ მშვიდობიან, აყვავებულ და უსაფრთხო მსოფლიოში. ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, ზუსტად იმ გამოწვევების წინაშე ვდგავართ, რასთან გამკლავებაც დღეს უკრაინას უწევს. უკრაინის მსგავსად, რუსეთმა დაიპყრო ჩვენი ტერიტორიები, გამოგვიცხადა ომი სახელმწიფოებრიობის და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ და შეეცადა შეეცვალა დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება ძალის და ჰიბრიდული ომის მეთოდების გამოყენებით. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომელსაც 2008 წელს მოუწია გაეძლო ამ უმძიმესი გამოცდისთვის, თუმცა ეს დიდი მსხვერპლის და რუსეთის მიერ ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპაციის ფასად დაუჯდა. ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ევროპის ლიდერები, ისევე როგორც საზოგადოებრივი აზრი, დღეს ერთიანი და თავისუფალი უკრაინის ევროპელი ერების ოჯახში მიღებისკენ იხრება. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს პრეზიდენტ ზელენსკის ძალისხმევას, უკრაინის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. ჩვენ ასევე მოხარულები ვართ, რომ ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის პრეზიდენტები, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან და ევროპარლამენტის დეპუტატებთან ერთად გეგმავენ უკრაინის ევროპული მისწრაფების და წევრობის პერსპექტივის შესახებ სერიოზული მსჯელობის გამართვას. ჩვენ გვსურს, გთხოვოთ, ევროკავშირის ინსტიტუტებს და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, რომ უკრაინას ევროკავშირში წევრობის მკაფიო გზა გაუხსნათ. უკანასკნელი რამდენიმე დღის გამავლობაში ევროკავშირის მოქალაქეები და წევრი სახელმწიფოების მთავრობები სრულ მხარდაჭერას გამოხატავენ უკრაინის მიმართ და რუსეთზე დაწესებული სანქციებით, ასევე სამხედრო, ეკონომიკური და ფინანსური დახმარების გაწევით ცდილობენ დაიცვან უკრაინა. უკრაინელი ხალხი იმსახურებს იყოს ევროპელი ერების მიერ გამანადგურებელი მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილი ყველაზე მშვიდობიანი და აყვავებული კლუბის წევრი. უკრაინელებმა დაამტკიცეს, რომ შეუძლიათ საკუთარი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მსხვერპლი - საკუთარი სიცოცხლე გაიღონ. 2004 წლის მაიდანი, 2014 წლის ევრომაიდანი და 2022 წლის ბრძოლა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინელი ხალხის ევროპული იდენტობის ურყევი დადასტურებაა და ხაზს უსვამს მათ მზადყოფნას ააშენონ საკუთარი მომავალი, რომელიც თავისუფალი იქნება ტანკების, ბომბების და რუსული დიქტატისგან. საქართველოს მოქალაქეები სრულად უცხადებენ სოლიდარობას უკრაინის ბრძოლას დამოუკიდებლობისთვის და ევროპული მისწრაფებისთვის. ჩვენი ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ ევროკავშირმა და წევრმა სახელმწიფოებმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონის ტრიო - უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა უნდა განიხილონ ერთიან და განუყოფელ რეგიონად, რომელიც თანაბრად დგას რუსეთის აგრესიით, ოკუპაციით და ანექსიით გამოწვეული პრობლემების წინაშე. შესაბამისად, ვიმედოვნებთ, რომ ევროკავშირი დააკმაყოფილებს უკრაინის განაცხადს წევრობაზე და, ანალოგიურად, კარს გაუხსნის საქართველოს და მოლდოვას ევროპულ პერსპექტივას.   საქართველოს რეფორმების ასოციაციაფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“ევროპულ-ქართული ინსტიტუტისაქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტიადამიანის უფლებათა ცენტრისაქართველოს ფერმერთა ასოციაციამსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვისსაქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასაქართველოს დემოკრატიული ინიციატივასაქართველოს გაეროს ასოციაციასაზოგადოება და ბანკებისაქართველოს ატლანტიკური საბჭოსაქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდიტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტიინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისაბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამედიის განვითარების ფონდისაქართველოს ახალგაზრდა ასოციაციაღია სივრცე კავკასიასაერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისაფარიპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვისსოციალური სამართლიანობის ცენტრიევროპის ფონდიკვლევითი ჟურნალისტიკის და ეკონომიკური ანალიზის ცენტრისაქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამმართველობის მონიტორინგის ცენტრიუფლებები საქართველო   To:H. E. Charles Michel, President of the European CouncilH. E. Ursula von der Leyen, President of the European CommissionH. E. Roberta Metsola, President of the European ParliamentH. E. Josep Borrell Fontelles, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security PolicyThe Heads of the Governments of the EU Member States Today Ukraine and the whole of Europe face an extraordinary threat caused by Russia’s aggression and Putin’s attempt to change the democratically elected government of Ukraine. We, the Georgian people, fully support Ukraine’s heroic fight for independence and sovereignty. We are heartened to see that the whole world is in solidarity with President Zelensky and his people. Ukrainians are fighting not only for their future but also for the future of Europeans, for the future of Georgia and Moldova, and for every individual, family, and country who wants to live in peace, prosperity, and security. We, the Georgian people, face the same challenges as Ukraine does. Russia, too, has occupied our land, has waged war against our statehood and sovereignty, and has attempted to change democratically elected Government through force and hybrid warfare. We were first to withstand this deadly challenge in 2008, albeit at a tremendous human cost and Russia’s occupation of 20% of our territory. We are glad to see that European leaders and public opinion are inclined towards accepting Ukraine, whole and free to the family of European nations. We fully support President Zelensky’s drive for Ukraine to join the European Union. We are also glad to see that the President of the European Council and the President of the European Commission, together with many EU member states and Members of the European Parliament, plan to discuss Ukraine’s European aspirations and membership perspective seriously. We want to ask the leadership of the EU institutions and EU Member States to grant Ukraine the clear path towards European Union membership. Throughout the last days, EU citizens and governments have shown their full support of Ukraine by defending Ukraine by imposing sanctions on Russia and providing Ukrainians with military, economic, and financial assistance. Ukrainian people deserve to be part of the most peaceful and prosperous club of European nations, which emerged after the devastating world war. Ukrainians have shown that they can give the ultimate sacrifice – their lives for their European future. Maidan of 2004, Euromaidan of 2014, and their heroic fight of 2022 against Russia is a testament to the Ukrainian people’s European identity and readiness to define their future free of tanks, bombs, and Russian dictate. The Georgian people are fully in solidarity with Ukraine in their fight for independence and European aspiration. We strongly believe that the European Union and Member states should treat the Eastern Partnership region’s Trio – Ukraine, Georgia, and Moldova, as one whole inseparable region, facing common problems related to Russia’s aggression, occupation, and annexation. Therefore, we hope that the EU will positively respond to Ukraine’s request for membership and, by the same token, open doors for Georgia’s and Moldova’s European perspectives.   Georgia’s Reforms AssociatesOpen Society Georgia FoundationEurope-Georgia InstituteGeorgian Institute for Strategic StudiesHuman Rights CenterGeorgian Farmers AssociationWorld Experience for GeorgiaGeorgian Institute of PoliticsInternational Society for Fair Elections and DemocracyInstitute for Democracy and Safe DevelopmentGeorgian Democracy InitiativeUnited Nations Association of GeorgiaSociety and BanksAtlantic Council GeorgiaGeorgian Foundation for Strategic and International StudiesTolerance and Diversity InstituteInstitute for Development of Freedom of InformationSOVLAB - Soviet Past Research LaboratoryMedia Development FoundationGeorgian Young Lawyers’ AssociationCaucasus Open SpaceTransparency International GeorgiaEconomic Policy Research CenterSapariPartnership for Human RightsSocial Justice CenterEurope FoundationEgeria SolutionsIn Depth Reporting and Economic Analysis CenterThe Georgian Charter of Journalistic EthicsGovernance Monitoring CenterRights Georgia  

Georgia's Reforms Associates
69,592 supporters