Topic

eu

4 petitions

Update posted 3 months ago

Petition to Albert Dess, Gerard BATTEN, Phil hogan, Peter Power, Peter Wehrheim, Corina Crețu

STIERENVECHTEN We eisen in onmiddellijk verbod!

Alternative Languages: dansk    suomalainen    français   ελληνικά    deutsch    english    italiano    românesc    slovenský    türk    español ATTENTION: Further European languages will follow Please ask questions in German or English. Thank you! STIERENVECHTEN We eisen in onmiddellijk verbod! Dit vreselijke schouwspel, een zogenaamde 'traditie', moet eindelijk ten einde komen. De meeste verlichte en moderne Europeanen eisen een einde aan deze vreselijke marteling van dieren. Stierenvechten is een van de ergste en meest gênante activiteiten van onze beschaving. Een onschuldig levend wezen wordt tot zijn dood gemarteld met duizenden toeschouwers die juichen en applaudisseren. Info LINKS:PETA Bullfight Helaas kan de Europese Unie (EU) niet rechtstreeks ingrijpen, zoals bepaald in artikel 13 bis van het VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Citaat: Artikel 13 Bij het formuleren en uitvoeren van de landbouw, de visserij, het vervoer, de interne markt, het onderzoek en de technologische ontwikkeling en het ruimtevaartbeleid van de Unie, houden de Unie en de lidstaten, aangezien dieren gevoel hebben, ten volle rekening met de welzijnsvereisten van dieren, met de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten die met name betrekking hebben op religieuze riten, culturele tradities en regionaal erfgoed . Einde van de offerte. Het stierenvechten is een zogenaamde traditie die eerder tot het tijdperk van de barbarij behoort dan tot de 21e eeuw. Volgens artikel 13 A heeft de EU in dit geval geen directe invloed. De EU zou echter het verbod op stierengevechten kunnen beïnvloeden door middel van landbouwsubsidies en structuurfondsen. Dat is precies waar deze petities aan de EU over gaat. De meeste Europeanen, inclusief de meeste Spanjaarden, willen dit barbaarse en moorddadige spektakel niet meer steunen, noch in Spanje, noch in Frankrijk, noch in Portugal, of waar deze wreedheid ook plaatsvindt. De EU financiert het stierenvechten niet rechtstreeks. Een deel van de 55  miljard euro directe subsidies voor landbouwgrond gaat echter naar boeren, die fokken met de zogenaamde vechtstieren. Volgens schattingen van de Groene Partij steunen subsidies van 130 miljoen euro elk jaar direct of indirect het stierenvechten. OFFERTE uit de Duitse krant 'taz' (Tageszeitung): "De vergelijking van de ledenlijst van de fokkersvereniging UCTL met de Spaanse databank van subsidies door de taz toonde aan dat ten minste 200 van de 1.400 geregistreerde fokkers in het jaar 2009 in totaal ongeveer 26 miljoen euro ontvingen van de EU. Dat betekende gemiddeld 130.000 euro voor elke fokker, waarvan de Duitse belastingbetaler 20 procent droeg. " Einde van de offerte (Gepubliceerd 18. 11. 2010 Auteur Jost Maurin). Helaas moet ook worden gevreesd dat de lidstaten, afgezien van de genoemde landbouwsubsidies, indirect andere gelden uit de structuurfondsen van de Unie gebruiken voor het financieren van het stierenvechten of voor de modernisering en het onderhoud van de stierengevechtenarena's. De Europese Commissie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het structuurbeleid op Europees niveau, kan helaas deze vraag niet specifiek beantwoorden, omdat de lidstaten zelf de projecten hebben gekozen die moeten worden ondersteund. Een meer dan twijfelachtige praktijk. Deze verborgen subsidies van het stierenvechten worden natuurlijk ook betaald door geld van de belastingbetalers uit de hele EU, en ze zijn niet in het belang van de meeste EU-burgers, zoals herhaaldelijk in enquêtes wordt aangetoond. Bijgevolg hebben de EU-burgers het recht om hun zegje te doen in deze kwestie. Het kan niet de taak van de Europese belastingbetaler zijn om dierenmishandeling te financieren. Verzoekschrift: Mijn mede-ondertekenaars en ik eisen dat de EU in het algemeen de betaling en het bedrag aan landbouw- en structuurfondsen afhankelijk maakt van of ze zullen worden gebruikt om dierenmishandeling te bevorderen of niet. Als deze subsidies dierenmishandeling ondersteunen, mogen ze niet meer of slechts in mindere mate worden betaald. Het is absoluut zeker, dat het stierenvechten wreedheid is voor dieren, en dit moet zelfs duidelijk zijn voor die mensen, die niet omgaan met het welzijn van dieren. Als het zeker is dat een lidstaat dierenmishandeling en het martelen van dieren bevordert, wat ongetwijfeld het stierenvechten betreft, dan zijn de administratieve inspanningen vereist om het stierenvechten te verbieden, die vaak worden gebruikt als tegenargument om een ​​verbod op het stierenvechten te voorkomen, zijn zeer beperkt. Oprecht, Verzoeker Hans Joachim Richterevenals de medeondertekenaars van deze EU-petitie When the new European Parliament is elected and has incorporated itself, about October / November 2019, this petition will be presented to the EU Petitions Committee as an EU petition.

Hans Joachim Richter
41,253 supporters
Started 12 months ago

Petition to European Parliament, Angela Merkel (CDU), Mark Rutte

Let us restore trust in the European Union through Corona-Bonds

Open Letter to Angela Merkel and Mark Rutte:We need Corona-Bonds! The "no" to corona bonds from Germany and the Netherlandsleaves extremely negative traces in Italy and other countries 70% of Italians have no confidence in the EU anymore Corona bonds have become the symbol of European solidarity.Rejecting them is therefore dangerous Germany and the Netherlands cannot provide a satisfactory response to people's concerns the anti-German sentiment is growing in Italy We are two students from the Zeppelin University in Friedrichshafen on Lake Constance and we don't want to stand idly by and watch how the anti-German sentiment is growing in Italy and how the politicians are doing nothing about it. We have written an open letter to Angela Merkel and Mark Rutte. With many signatures from you we can show that Germany and the Netherlands want to help.In the following you can read the open letter:+++deutsche Version weiter unten+++Open letter to Dr. Angela Merkel and Mark RutteDear Chancellor Merkel,Dear Prime Minister RutteThe last weeks were a strain for all people in Europe. The economies of all European countries are suffering severe damage. While Germany or the Netherlands, on the other hand, will be able to repair this damage more easily, other countries are haunted by the spectre of a new economic crisis. In addition, Germany, but also the EU as such, is still perceived as a cold bureaucracy machine that makes decisions not democratically but technocratically. In order to be able to counteract an economic crisis and to show the people of Europe that the EU is not just an economic zone but a real political alternative, we are writing this letter to you with urgent concern to demonstrate solidarity in Europe and cooperation across borders. The mood, especially in Italy, is against Europe. Although Germany is caring for Italian Corona patients at its own expense, there is a growing feeling that it is not only in Italy to be left behind in the crisis. The long-smouldering doubts about a common currency and community of values are once again being fuelled by a policy of individual states looking more to their own well-being and forgetting the other Europeans. In the face of Corona, the open Europe became closed again. We are well aware that the European experiment has come a long way in order to stand before a common monetary, economic and value union. However, if, as in 2010, states feel left alone and isolated in the euro crisis, this may be the straw that breaks the proverbial camel's back and makes the call for national protectionism and the recovery of supposedly lost sovereignty louder. For us, however, this development is a grave mistake. We are convinced that the European experiment must not end but need to continue. Despite Covid-19 and despite economic crises. We are convinced that we need a clear response from the European Heads of State, from you, a clear commitment to Europe. In our eyes this commitment is a "yes" to Corona-Bonds. What would Corona-Bonds achieve? They show that the states of the European Union are moving closer together. They would enable countries facing an economic crisis, which will succeed Covid-19, to acquire money to save their economies from collapsing. Corona-Bonds would lead to a higher volume of credit for the entire European Economic Zone, as the whole of the EU would then act as a single, creditworthy entity. And above all: Corona-Bonds would be a signal of solidarity in Europe. They would show the commitment that the EU states are willing to enter into to help each other. Corona-Bonds would not benefit Germany or the Netherlands. They would benefit the entire EU by pooling economic power and allowing the ailing, crisis-ridden states to emerge successfully from the crisis. We are aware that Europe, and also Germany and the Netherlands, are facing massive economic problems. However, we are also convinced that Germany and the Netherlands are economically capable of surviving this crisis relatively unscathed. We also know, however, that the consequences for other EU countries will be more severe. Some provinces in the south of Italy are already talking about social unrest and calls for revolts are being raised. We are convinced that now is the time for Europe to act. To show solidarity. To demonstrate unity. To show courage and to send a signal. Covid-19 is a disaster, no question about that. But this disaster is also an opportunity for Europe to become stronger. What we need now is a clear statement of a stronger solidarity in Europe. And in our eyes Corona bonds are a shining signal of this solidarity and of this sense of European cohesion. With best regards,Laurenz Bramlage and Elias Barth     Elias Barth & Laurenz BramlageFallenbrunnen 388045 FriedrichshafenGermanye.barth@zeppelin-university.netl.bramlage@zeppelin-university.net Offener Brief an Frau Dr. Angela Merkel und Herr Mark Rutte Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Merkel,sehr geehrter Herr Premierminister Rutte,Die letzten Wochen waren eine Strapaze für alle Menschen in Europa. Die Wirtschaft aller europäischen Länder tragen schwere Schäden davon. Während hingegen Deutschland oder die Niederlande diese Schäden einfacher beheben können, werden andere Staaten von dem Gespenst einer neuen Wirtschaftskrise geplagt. Zudem plagt Deutschland, aber auch die EU als solche, nach wie vor der Anschein einer kalten Bürokratie-Maschine, die Entscheidungen nicht demokratisch, dafür aber technokratisch trifft. Um sowohl einer Wirtschaftskrise begegnen zu können als auch den Menschen in Europa zu zeigen, dass die EU eben nicht nur eine Wirtschaftszone, sondern eine tatsächliche politische Alternative ist, schreiben wir Ihnen diesen Brief, mit dem dringenden Anliegen, Solidarität in Europa und Zusammenarbeit über Grenzen hinweg zu demonstrieren. Die Stimmung, vor allem in Italien, wendet sich gegen Europa. Obwohl Deutschland italienische Corona-Patienten auf eigene Kosten betreut, steigt das Gefühl, nicht nur in Italien, in der Krise zurückgelassen worden zu sein. Die schon lange schwelenden Zweifel an einer gemeinsamen Währungs- und Wertegemeinschaften werden wieder befeuert - auch durch eine Politik der einzelnen Staaten, die eher auf das eigene Wohl schauen und darüber die anderen Europäer vergessen. Im Angesicht von Corona wurde das große Europa wieder klein. Uns ist bewusst, dass das europäische Experiment einen langen Weg hinter sich hat, um überhaupt zu einer gemeinsamen Währungs-, Wirtschafts- und Werteunion zu wachsen. Wenn jedoch Staaten sich wie 2010 in der Eurokrise allein und isoliert fühlen, wird das vielleicht der Tropfen sein, der das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen bringt und den Ruf nach nationalem Protektionismus und dem Wiedererlangen von vermeintlich verlorener Souveränität wieder lauter werden lässt. Diese Entwicklung ist in unseren Augen jedoch ein Fehler. Wir sind der Überzeugung, dass das europäische Experiment nicht so enden darf, sondern weiter gehen muss. Trotz Covid-19 und trotz wirtschaftlicher Krisen. Wir sind der Überzeugung, dass wir von den Staatschefs der EU, von Ihnen, eine klare Antwort, ein klares Bekenntnis zu Europa brauchen. In unseren Augen ist dieses Bekenntnis ein "Ja" zu Corona-Bonds. Was würden Corona-Bonds bezwecken? Sie zeigen, dass die Staaten der europäischen Union stärker zusammenrücken. Sie würden es Ländern, die vor einer Wirtschaftskrise stehen, die Covid-19 nachfolgen wird, ermöglichen, Geld zur Verfügung gestellt zu bekommen, um ihre Wirtschaft vor dem Kollaps zu retten. Corona-Bonds würden zu einem höheren Kreditvolumen für die gesamte Europäische Wirtschaftszone führen, da so die gesamte EU als Einheit auftritt, die kreditwürdig ist. Und vor allem: Corona-Bonds wären ein Signal an die Solidarität in Europa. Sie würden die Verpflichtung zeigen, die EU-Staaten bereit sind einzugehen, um einander zu helfen. Corona-Bonds würden nicht Deutschland oder den Niederlanden zu Gute kommen. Sie würden der gesamten EU zu Gute kommen, in dem sie die Wirtschaftskraft ballen und es den angeschlagenen, den kriselnden Staaten erlauben, erfolgreich aus der Krise hervor zu gehen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass auf Europa und auch auf Deutschland und die Niederlande massive wirtschaftliche Probleme zukommen. Wir sind jedoch auch davon überzeugt, dass Deutschland und die Niederlande wirtschaftlich in der Lage sind, diese Krise vergleichsweise unbeschadet zu überstehen. Wir wissen jedoch auch, dass die Folgen für andere EU Staaten schwerer ausfallen werden. Schon jetzt sprechen manche Provinzen im Süden von Italien von sozialen Unruhen und es werden Rufe nach Revolten laut. Wir sind der Überzeugung, dass es für Europa gerade jetzt der Zeitpunkt ist, zu handeln. Solidarität zu zeigen. Einigkeit zu demonstrieren. Mut zu beweisen und ein Signal zu senden. Covid-19 ist eine Katastrophe, keine Frage. Aber diese Katastrophe ist für Europa auch eine Chance stärker zu werden. Was wir jetzt brauchen ist eine klare Bekundung zu einer stärkeren Solidarität in Europa.Und in unseren Augen sind Corona-Bonds ein strahlendes Signal für diese Solidarität und für dieses europäische Zusammenhaltsgefühl. Mit freundlichen Grüßen,Elias Barth und Laurenz Bramlage Elias Barth & Laurenz BramlageFallenbrunnen 388045 FriedrichshafenDeutschlande.barth@zeppelin-university.netl.bramlage@zeppelin-university.net

Laurenz Bramlage
328 supporters