Topic

enfance

26 petitions

Update posted 2 months ago

Petition to NAZIHA LAABIDI, YOUSSEF CHAHED

القضاء على العنف المسلط على اطفال التوحد

شنوا ذنبو الصغير المريض التوحد, الي يمسو يمسك  نهار اخر حطو رواحكم في بلاصة والديهم زعمة ترضاو,  اليوم العنف عليه غدوة ينجم يكون على ولدك. مرض التوحد هو عبارة عن اضطراب عادة ما يلاحظ على الطفل في سن مبكر حيث يؤثر على تطوره و جوانب نموه المختلفة فيكون تطوره غير طبيعي و يظهر خلل في تفاعله الاجتماعي لذلك هذا المرض يستوجب رعاية خاصة و اطارات متكونة تكوينا علميا يؤهلهم للتعامل مع هؤلاء الاطفال. واثر الحادثة الاخيرة التي جدت باحد مراكز اطفال التوحد باريانة و التي اخذت صدى كبيرا و اصبحت قضية راي عام    قامت السلطات بايقاف صاحبة المركز و عامل و مربيتان اثر تدخل مندوب حماية الطفولة هذا و قد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بان المركز غير مرخص له.  من جهته قرر رئيس الحكومة تكثيف المراقبة على المراكز الموجودة بجهة اريانة و توفير الرعاية الصحية و النفسية اللازمة لاطفال التوحد.  و استنادا  الفصل 47 لضمان حقوق الطفل و الفصل 48 لحماية الاشخاص ذوي الإعاقة ورفضا منا لجيع اشكال العنف ضد الاطفال و خاصة ذوي الاعاقة و ايمانا منا بضرورة حمايتهم  نطالب بدورنا السلطات المعنية :   1.انشاء مراكز مختصة لرعاية اطفال التوحد في كامل تراب الجمهورية و توفير الكفاءات و المختصين و المعدات اللازمة لرعايتهم.  2.وضع كراس شروط لتنظيم المراكز 3.المراقبة الدورية لهذه المراكز للقضاء على مثل هذه التجاوزات.   صوتكم مهم الرجاء الامضاء و المساهمة في نشر هذه العريضة.  

LES GRANDES ÉCOLES LA COMMUNICATION
904 supporters
Started 2 months ago

Petition to bazzo , Directrice ecole, Amicale

Non à la fermeture d une classe à l école Gaston Ramon de Moutiers les Mauxfaits

Septembre 2016, notre 7ème classe s’ouvrait à l’école publique Gaston Ramon de MOUTIERS LES MAUXFAITS. Ce, après 5 ans de classes surchargées (autour des 30 élèves par classe !) pour cause de seuil non atteint (à 1 ou 2 élèves près !) et une année scolaire 2015-2016 de combat, portée par le conseil des Parents, L’Amicale Laïque Moutierroise, l’APE Gaston Ramon, notre mairie, les parents et les enfants de notre école, soutenu par notre équipe de maîtresses.Cette 7ème classe c’est véritablement une égalité des chances pour nos enfants ! Ils peuvent enfin apprendre dans de très bonnes conditions ! 24 par classes, c’est moins de bruit, moins de fatigue (pour nos enfants et nos enseignants !), moins de stress, plus de temps à consacrer à chacun et surtout plus de place pour la différence ! Car depuis longtemps Notre école accueille la différence par le biais de notre classe « Ulis » ! Jusqu’à 12 enfants en demande d’attention, d’accompagnement et qui, en étant inclus, à certaines périodes, au sein des autres classes, progressent et prennent goût à l’école, au vivre ensemble ! Le 25 janvier dernier, l’inspection académique a posé la question à notre mairie ; êtes-vous pour ou contre la fermeture de la 7ème classe ? A l’unanimité, notre conseil municipal a répondu CONTRE (largement argumenté) ! Nous pouvons certifier qu’à l’unanimité le conseil des Parents, L’Amicale Laïque Moutierroise, l’APE Gaston Ramon, les parents et les enfants sont CONTRE !En fermant notre 7ème classe, nos enfants seront condamnés à retrouver des classes surchargées ! En fermant notre 7ème classe, par l’impossibilité d’inclusion, notre Ulis est condamnée ! En fermant notre 7ème classe, les classes surchargées remettront en cause l’autonomie de nos enfants en fauteuil roulant et donc le vivre ensemble, LA DIFFERENCE ! Nous ne laisserons pas l’inspection académique fermer notre 7ème classe pour une simple comptabilité erronée, ne tenant aucunement compte de la situation en perpétuelle évolution de MOUTIERS LES MAUXFAITS ! Mobilisons-nous pour nos enfants !Le Conseil des ParentsL’Amicale Laïque Moutierroise,L’Association des Parents d’Elèves,Les parentsLes Enfants

Cindy GUERINEAU
719 supporters
Update posted 4 months ago

Petition to ARS des Pays de la Loire, SECRETAIRE D'ETAT CHARGEE DES PERSONNES HANDICAPEES, Agnès Buzyn, Sophie Cluzel

Pour l'accès aux soins des enfants en situation de handicap

A partir du 1er Janvier 2018, les enfants qui sont pris en charge au CAMSP du Mans ne pourront plus bénéficier de séances d’orthophonie ou de kinésithérapie en libéral.  Le CAMSP c’est quoi ? Le Centre d’Action Médico-Social Précoce est un établissement de soin rattaché à l’Agence Régionale de Santé. Il accueille chaque année environ 390 enfants porteurs de troubles du développement, déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Le centre regroupe différents professionnels, notamment en pédiatrie, neuro-pédiatrie, psychologie, puériculture, psycho-motricité, mais aussi des assistantes sociales pour aider les familles dans leurs démarches. Le CAMSP du Mans est sous tutelle de l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de Loire. Que se passe-t-il ? L’Agence Régionale de Santé estime que le CAMSP, doté d’une enveloppe budgétaire, doit financer intégralement la prise en charge des enfants accueillis. Si un acte doit être réalisé dans le secteur libéral pour des raisons techniques, organisationnelles ou logistiques, alors le CAMSP doit le financer.  Concrètement, environ 200 enfants en situation de handicap, suivis au CAMSP, ont besoin d’une prise en charge en orthophonie. Ces enfants, sur ordonnance d’un pédiatre, suivaient des séances d’orthophonie en libéral comme n’importe quel enfant qui en a le besoin. Ces séances étaient alors facturées à l’assurance maladie comme pour n’importe quel autre enfant ou adulte. A partir de janvier, la caisse d’assurance maladie, sur recommandation de l’ARS, refusera de rembourser ces séances pour les enfants suivis au CAMSP. Le CAMSP n’ayant pas les moyen de financer ces prises en charge se voit contraint de demander aux familles de faire le choix suivant : Le CAMSP ou l’orthophonie. Quelle conséquence ? Ces enfants en difficulté sociale, mentale, médicale, sont encore une fois les dommages collatéraux de la complexité administrative. Nous ne parlons pas d’un luxe, d’une activité purement amusante. Nous parlons d’aider ces enfants à entrer en communication avec le monde qui les entoure. Ainsi, nos enfants, parce qu’ils sont en situation de handicap ne peuvent plus bénéficier de soins en libéral auquel n’importe quel autre enfant a droit. En d’autres termes, c’est directement l’Agence Régionale de Santé qui organise une discrimination au handicap.     Que demandons nous ? Nous demandons à l’ARS (Agence Régionale de Santé) des Pays de Loire de trouver rapidement une issue permettant à nos enfants de pouvoir poursuivre leur prise en charge sereinement.  Nous exigeons un moratoire sur cette suspension de prise en charge, le temps qu’une situation convenable soit trouvée. Nous demandons à la secrétaire d’état chargée des personnes handicapées de veiller à ce que les économies budgétaires faites par les ARS ne se fassent pas au détriment des soins des enfants. Nous demandons au gouvernement, plus largement, de considérer les structures d’aide au développement des enfants en situation de handicap (CAMSP, CMP, SESSAD, IME, etc.). Avec le nombre croissant d’enfants porteurs de troubles du développement, les centres s’engorgent, les choix de prise en charge sont conditionnés par le manque d’effectif et de moyens. Notre gouvernement semble découvrir à chaque quinquennat que la France a 10 ans de retard sur la prise en charge des enfants porteurs de troubles du développement. Pourtant rien ne change, les files d’attente dans ces structures s’allongent, les classes d’école se remplissent d’enfants en difficulté, devant des enseignants non formés pour ça, accompagnés par des AVS non formés, sous-payés, en contrat précaire, voire sans AVS.   Les parents d'enfants du CAMPS du Mans  

Parents d'enfants inscrits au CAMSP du Mans
18,258 supporters