Topic

dog breeding

7 petitions

Update posted 7 months ago

Petition to Food and Veterinary Agency of Kosovo!, Prime Minister of Kosovo

Valdet Gjinovci, stop the dog dumping in Kosovo!

(Shqip më poshtë / Srpski ispod) Dear citizen of Kosovo and other international friends,  the time has come to stop the cruel and negative phenomenon of animal abandonment, especially of DOG DUMPING and the uncontrolled breeding and trading of pets in Kosovo! All pets: dogs, cats and stray animals NEED NOW your help on this issue, with the hope that Mr. Valdet Gjinovci, the chief executive of the Kosovo Food and Veterinary Agency (KFVA) and the Kosovo Government take the right measures into implementation - based on the legal disposition in force for the responsible dog (pet) ownership. PETS and their keepers (owners) IN KOSOVO, MUST BE IDENTIFIED & REGISTERED starting from NOW, from this year, 2019.  The KFVA is responsible to start implementing the administrative instruction 02/2018 that foresees the registering of all pets, so that breeders, dog keepers, pet shops and others dealing with pets, would be identified and registered national wise.  The programme of "identification and registration of pets and their owners" would help to: - stop the cruel phenomenon of dog duping, - reduce the stray dog population and at once - help improving the hard and painful life of stray dogs on the streets. - ensure better public health safety;   People complain about stray dogs without knowing the true origins from where they come. Many, even take initiative to kill dogs by poisoning their food on the streets. ALL THOSE CRUELTIES MUST END IMMEDIATELY! Dogs are domesticated animals who like to live with humans. If they are seen alone on the streets and if some show even aggressiveness, it is only because people dumped and abused them and the KFVA is not doing anything concrete to prevent the increase of stray dog population. PEASE HELP US BY SIGNING THIS PETITION! RAISE YOUR VOICE WITH US FOR THE MOST INNOCENT BEINGS ON THIS PLANET!_______________ Të dashur qytetarë të Kosovës dhe miq të tjerë ndërkombëtarë,ka ardhur koha për të ndaluar fenomenin mizor dhe negativ të braktisjes së kafshëve shoqëruese, veçanërisht të BRAKTISJES SË QENVE dhe mbarështimit dhe tregtimit të pakontrolluar të kafshëve shoqëruese në Kosovë!Të gjitha kafshët shoqëruese: qentë, macet dhe kafshët endacake kanë NEVOJË për ndihmën e juaj në këtë çështje, me shpresë që Z. Valdet Gjinovci, si kryeshef i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë (AUVK) dhe Qeveria e Kosovës të marrin masat e duhura në zbatim - bazuar në dispozitën ligjore në fuqi për identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve shoqëruese në Kosovë. KAFSHËT SHOQËRUESE dhe mbajtësit e tyre (pronarët) NË KOSOVË, DUHET TË IDENTIFIKOHEN & REGJISTROHEN duke filluar qysh nga ky vit, 2019.AUVK është përgjegjëse për fillimin e zbatimit të udhëzimit administrativ 02/2018 që parasheh regjistrimin e të gjitha kafshëve shtëpiake, në mënyrë që mbarështuesit, mbajtësit e kafshëve, dyqanet e kafshëve dhe të tjerët që merren me kafshë shtëpiake shoqëruese të identifikohen dhe regjistrohen në nivel shteti.Programi i "identifikimit dhe regjistrimit të kafshëve shtëpiake dhe pronarëve të tyre" do të ndihmonte për të:- ndaluar fenomenin mizor të braktisjës së qenve,- zvogëluar popullsinë e qenve endacak - ndihmuar në përmirësimin e jetës së vështirë dhe të dhimbshme të qenve endacak në rrugë.- të siguruar një siguri më të mirë për shëndetin publik;Njerëzit ankohen për qentë endacak pa e ditur origjinën e vërtetë se nga ku vijnë. Shumë, madje edhe marrin iniciativa për të vrarë qentë duke helmuar ushqimin e tyre në rrugë. TË GJITHA KËTO MIZORI NDAJ TYRE DUHET TË PËRFUNDOJNË MENJËHERË!Qentë janë kafshë shtëpiake që pëlqejnë të jetojnë me njerëzit. Nëse ata shihen të vetëm në rrugë dhe nëse disa tregojnë madje edhe agresivitet, kjo është vetëm për shkak se njerëzit i kanë hedhur/braktisur ata dhe AUVK nuk është duke bërë regjistrimin e kafshëve shoqëruese për të parandaluar rritjen e popullsisë së qenve endacak në Kosovë. JU LUSIM QË T’I NDIHMONI TË GJITHA KAFSHËVE SHOQËRUESE NË KOSOVË, DUKE NËNSHKRUAR KËTË PETICION!TA NGRISIM ZËRIN SË BASHKU PËR GJALLESAT MË TË PAFAJSHME NË KËTË PLANETË! _________________Poštovani građani i građanke Kosova i drugi međunarodni prijatelji, došlo je vreme da se zaustavi okrutan i negativan fenomen napuštanja životinja, naročito odbacivanje, nekontrolisani uzgoj i trgovina kućnim ljubimcima na Kosovu! Svi kućni ljubimci: psi i mačke, i lutalice sada trebaju Vašu pomoć u vezi sa ovim problemom, a u nadi da će g. Valdet Gjinovci, izvršni direktor Kosovske agencije za hranu i veterinu (AHVK) i Vlada Kosova poduzeti prave mere u implementaciji - na osnovu zakonske dispozicije koja je na snazi za odgovorno vlasništvo psa (kućnog ljubimca). KUĆNI LJUBIMCI i njihovi čuvari (vlasnici) NA KOSOVU MORAJU BITI IDENTIFIKOVANI I REGISTROVANI počevši od sada, od ove, 2019. godine. AVHK je odgovorna da počne sa primenom administrativnog uputstva 02/2018 koje predviđa registraciju svih kućnih ljubimaca, kako bi odgajivači, držači pasa, prodavnice za kućne ljubimce i drugi koji se bave kućnim ljubimcima bili identifikovani i registrovani na nacionalnom nivou. Program "identifikacije i registracije kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika" pomogao bi u: - zaustavljanju okrutnog fenomena odbacivanja pasa, - smanjenju populacije pasa lutalica odjednom, - poboljšanju teškog i bolnog života pasa lutalica na ulicama, - osiguranju bolje bezbednost javnog zdravlja. Ljudi se žale na pse lutalice bez poznavanja pravog razloga za njihovo pojavljivanje. Mnogi čak preduzimaju inicijativu da ubijaju pse trovanjem hrane na ulicama. SVE OVE BRUTALNOSTI SE MORAJU POD HITNO ZAUSTAVITI! Psi su pripitomljene životinje koje vole da žive sa ljudima. Ako ih vidite same na ulici ili ako neki od njih pokaže agresivnost, to je samo zato što su ih ljudi odbacili ili zlostavljali, i zato što AVHK ne radi ništa konkretno da spreči porast populacije pasa lutalica. MOLIMO VAS POMOZITE TAKO ŠTO ĆETE POTPISATI OVU PETICIJU. PODIGNITE VAŠ GLAS ZA NAJNEVINIJA BIĆA NA OVOJ PLANETI!  

Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve / Animal Rights Foundation in Kosovo
8,917 supporters
Update posted 1 year ago

Petition to Arvind Kejriwal, Donald J. Trump, Donald J. Trump, International Animal Rescue, Animal lovers and wildlife rescuers, Peta India, Maneka Gandhi, President of India, Prime Minister of India, Change.org Support Admin, Arvind Kejriwal, Animal lovers, Donald Trump, Google, Inc, Twitter, Inc, Suresh Prabhakar Prabhu, FOX News, News Corp., People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Mark Zuckerberg, OLX Brasil, Olx india, Quickr , quikr, Oficina de Protección Animal de la Municipalidad de Providencia, Michelle Obama, Sushma Swaraj, United Nations, Zack Hudgins, Zynga, National Wildlife Federation, Barack Obama, Facebook, Devendra Fadnavis

NGO'S ARE PLAYING WITH THE LIFE OF DOG'S AND KILLING THEM -PLEASE SAVE OUR DOG'S FROM THEM

Thane Region Mumbai - High Alert : WARNING WARNING WARNING, PLEASE SHARE TO SAVE YOUR AREA DOGS HEAR THE CORRUPTION AND DOG KILLER VOICE Society / Street dogs are getting killed in TMC (Thane Municipal Corporation) in the name of steralisation of dogs, We ( Salim & Sonali Waghmare) have exposed the vet Satish Patil. who is working with some "We team Organisation" TMC have given contract to them for steralisation of dogs, to run ABC program, where the dogs are getting operated and released next day on the road without healing stitches. As per Vet Satish Patil, this is the policy of the NGO where they have to released the dog next day and not to follow ABC 2001 Program rule, where the law says that the dog should be kept for 5 to 7 days for post operative care or until the dog is healed. The ABC rule 2001 is clearly violated and ignored, just because they want to empty the cages to fill more dogs, so more dogs more money in less time. The dog is not given chance to heal & recover before it is released on road. This incident came in to highlight because my activist Sonali Waghmare used to feed this dog and was taking care since birth, the healthy male dog was just 8 months old and it got killed just because it was released early on road that is next day, whereas the dog should be kept for more 5 to 7 days. We have approached police and have done legal formalities from Panchnama to Postmortem, Very Soon we will file Fir and will see to it that the culprits should be punished soon. The eligibility and recognition of this Organisation is Doubtful, we are investigating the matter and soon will approach to Municipal Commissioner and AWBI for the same, and will report the incident to them and will ask them to stop the ABC program until the protocol of ABC rule 2001 is followed. As Per Audio Statement Vet Satish Patil blamed his senior Dr. Chariar that on his instruction the dog is released next day and this protocol has to be followed. TMC Dr. tried to manipulate the case by requesting us that they will do the Postmortem without police interference, but we straightaway rejected their offer, and we took action through police as per law. Listen to the Audio of Vet Satish Patil who clearly and confidently accept his crime and also hear the audio where TMC is trying to manipulate the case by giving offers like they will do PM. Please don't allow TMC to take your street/ Society dogs for butcher. Protect your dogs and show them this Post and Audio Evidence and asked them that on what basis they are picking up dogs.

Commander's Kennel Nitin Sharma
16,908 supporters
Update posted 1 year ago

Petition to Rt Honor Michael Gove MP, Theresa May MP

Make Leaving Your Dogs In A Hot Vehicle Illegal! #keepdogscool

Many people are enjoying this heatwave, but the sweltering summer heat poses a huge risk for dogs who are left in baking hot cars. It’s dangerous, it can kill them, and it has to stop - so I’m calling on the government to make it illegal to leave dogs in hot cars. I work at a pet shop and I have four dogs of my own. While at work I keep hearing from customers who’ve seen dogs left in dangerously hot vehicles during this heatwave. A car can become as hot as an oven very quickly, even when it doesn’t feel that warm. And leaving a window open or parking in the shade doesn’t make much difference. When it’s 22 degrees outside, in a car it can reach an unbearable 47 degrees within the hour. Many of the offenders get off with just a warning. This is because you can only get convicted under the 2006 Animal Welfare Act if your dog dies or falls ill from being left in a car. This means that dogs up and down the country are being tortured time and again, with no consequences for the owner. If it’s made illegal to leave a dog in a hot car, it will send out a clear message, act as a strong deterrent and help save many vulnerable dogs from unnecessary distress and death. The new law should also be signposted in car parks to help make dog owners aware and deter them from breaking the law. The heatwave is set to continue so we need as many signatures as possible to change the law and save dogs’ lives! Please sign!  

Dehaan Van-Evelingen
243,243 supporters
Update posted 2 years ago

Petition to Arvind Kejriwal, Donald J. Trump, Donald J. Trump, Narendra Modi, Arvind Kejriwal, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), International Animal Rescue, Change.org Support Admin, Amazon, Devendra Fadnavis, Human Rights Campaign, Michelle Obama, Google, Inc, Animal lovers and wildlife rescuers, Donald Trump

Petition to withdraw Dog breeding & Pet Shop rules chapter from animal cruelty law.

In respect to PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT which was  passed by the environment ministry, i would like to ask  something. If Dogs, birds, fish breeding comes under cruelty then how will  you consider these below  1. Getting milk from Cows, buffalo, goat, sheep without  their wish.  2. Getting meat, leather, bones and other organs from   animals without their wish for taste and other products like clothes, shoes, belts etc.  3. Using Cows, oxen, buffallow etc mercilessly in agriculture without their wish.  4. Using Horses without their wish in army etc. Shaktiman was one example and many more died.  5. Using Dogs in bomb squads without their wish, who is responsible if bomb, landmines exploded and dogs dies.  6. Keeping forests wild birds and animals in zoos without their wish in artificial  environment and getting money in form of entry tickets.  7. Govt Vet hospitals, Shelters where these speechless animals  are treated worst than slaves under extremely unhygienic conditions.  On the other hand we are pet lovers who don't kill them but  keep them properly like our children, feed them properly, clean  them properly and also introducing smiles to new families  who are interested in taking a pet, how this is a cruelty. India is a democratic country and here decisions should not  be imposed on people, professionals, pet lovers without taking  suggestions, advice from them.  Families are crying aer this forceful decision implemented on them  and now they are worried about their children's, family future  as who will take care of them if this profession goes away  from them, will you give all those 10 crore affected people an  employment and if no then please get these rules back.

Commander's Kennel Nitin Sharma
866 supporters