Topic

cultural appropriation

11 petitions

Started 3 months ago

Petition to Chulalongkorn University Student, Chulalongkorn University Student Council

Oppose the "American Indian" Themed Initiation Ritual - Chulalongkorn University, Thailand

Chulalongkorn University, one of the top universities in Thailand is organizing an Initiation Rituals for the new medical students coming in 2018. One of the main themes is "American Indian" where the students dress up in make-shift costumes and portray themselves as Native Americans. They are also exhibiting the model "Indian" village and adopting their version of "fire ceremony" unrelated to the Native American culture into the Initiation Ritual. This "theme" is not meant to educate the students on the Native American culture in any way, but rather to focus on the stereotypical ritualistic representation to promote the "sacredness" of the Initiation. Not only is the term "American Indian" inaccurate and offensive, the claim that the organizer has used is mainly that they have been using this particular theme for the past 50 years. Apparently, this "theme" has not aged well in the age where we should promote cultural sensitivity and understanding among our youth.  Join us in opposing this culturally inappropriate and offensive Ritual. Reference: Their Facebook page for the Ritual ——————————————————————————————— เนื่องจากสองสามวันที่ผ่านมาได้เห็นประกาศของกิจกรรมรับน้องของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ใช้ธีม Native American (หรือที่ทางผู้จัดงานเรียกว่า "อินเดียน") ซึ่งในคำอธิบายของงานได้กล่าวว่าจะมีกิจกรรมต่างๆตามธีม รวมถึงการแสดงละครและพิธีรอบกองไฟ โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าการใช้ธีมดังกล่าวไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจาก -แฮชแท็ก รวมถึงชื่องานที่ถูกนำมาใช้นั้น คำว่า "อินเดียน" เป็นคำที่ถูกนำมาใช้เพราะความผิดพลาดของคนในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันคำเรียกดังกล่าวถือว่า offensive-จากข้อข้างต้น ทำให้เห็นว่าความผิดพลาดของคำเรียกดังกล่าว เกิดขึ้นจากการไม่ได้ศึกษาข้อมูลของผู้จัดงาน ดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ว่า การนำวัฒนธรรมของคนอื่นมาแสดงโดยไม่ได้ศึกษามาก่อน จะทำให้เกิดความผิดพลาดและจะเชื่อมโยงไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดจากความเป็นจริงของชนกลุ่มนี้หรือไม่-การรับวัฒนธรรมของคนกลุ่มอื่นมาใช้ โดยไม่ได้ให้เครดิต โดยเฉพาะของ Native American ที่เป็นวัฒนธรรมจริงๆ (ไม่ใช่ Pop Culture เช่น นินจา) และเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการที่วัฒนธรรมของตนถูกนำไปใช้ เป็นการแสดงถึงความละเลยในเรื่องของ Cultural Sensitivity ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกปัจจุบัน ดังนั้น อยากจะขอเรียกร้องให้ผู้จัดงานได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของธีมที่ใช้จัดงานอีกครั้ง อย่าลืมว่าวัฒนธรรมของ Native Americans เองนั้นมีความหลากหลายระหว่างกลุ่ม ไม่ใช่ "เผ่าอินเดียน" อย่างที่ว่ากัน และวัฒนธรรมดังกล่าวได้ถูกสืบทอดมากว่าพันปี แน่นอนว่าการเผยแพร่และธำรงวัฒนธรรมดังกล่าว ย่อมสำคัญกว่า"วัฒนธรรม"ที่ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว--เมื่อความเท่าเทียมระหว่างชนชาติยังไม่ถูกนำขึ้นมา ลองจินตนาการดูว่า หากที่ต่างประเทศมีการจัดงานรับน้อง (ซึ่งอย่างน้อยที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่มีแล้ว) ในธีมชุดไทย ในขณะที่ใช้ชื่องานว่า "Elephant Riders Party 2018" เราจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับงานรับน้องงานนี้?

Wata Tubthong
61 supporters