Topic

corruption

3 petitions

Started 2 months ago

Petition to European Commission, OLAF, Europol, Asen Yordanov

ЕК, ОЛАФ, Европол: Спрете кражбите на еврофондове в България

Свалете доверието от българските правоохранителни органи и спрете кражбите на еврофондове в България Отворено писмо На вниманието на  Г-н Жан Клод Юнкер - президент на Европейската комисия Г-н Виле Итала, директор на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) Г-жа Катрин Де Бол, директор на Европол Г-н Ласислав Хамран, президент на Евроджъст, Уважаеми Дами и Господа, Повод да се обърнем към Вас с настоящето отворено писмо е гротескната несъстоятелност на българските правоприлагащи органи, които задържаха разследващи журналисти, докато те работят по разкриване на корупционни практики - подкупи, манипулиране на обществени поръчки и злоупотреби с европейски средства. В своя публикация сайтът за разследваща журналистика Биволъ и неговият партньор по линия на OCCRP Rise Romania разкриха схемите за злоупотреби с европроекти за стотици милиони лева - така нареченият скандал #ДжиПиГейт.  След публикацията, журналистите получиха сигнал, че е започнало унищожаване на документи свързани с тези проекти. Въпреки, че компетентните органи бяха уведомени своевременно, те не предприеха нищо, за да пресекат унищожаването на доказателства, което продължи повече от денонощие. Стигна се дотам, че двама журналисти - Димитър Стоянов от Биволъ и Атила Биро от Rise Romania, бяха задържани незаконно от властите докато се опитваха да спасят документи от изгаряне и унищожаване. Това недопустимо нарушаване на правата на европейски граждани и журналисти, които разследват корупцията и злоупотребите в полза на обществения интерес, говори красноречиво на чия страна са българските служби, прикриващи и подпомагащи унищожаването на доказателства за тежка корупция. Въпреки международния скандал и до момента българската Прокуратура не е дала сигнал, че се интересува от изнесените данни и възнамерява да ги провери. С тази петиция настояваме пред Европейската комисия и правоприлагащите служби към нея: - да свалят доверието от българските партньорски служби - Прокуратура, ДАНС и МВР, заради системен отказ да бъдат разследвани мащабни корупционни схеми с еврофондове; - да бъде образувана европейска проверка на данните за тежка корупция - подкупи, манипулирани обществени поръчки, измами с остойностяване на проектите, които са изнесени в публикациите #ДжиПиГейт; - до излизането на резултатите от проверката да бъдат замразени всички европейски фондове и плащания за България. Считаме, че изброените мерки са абсолютно наложителни, за да бъде пресечено източването на милиарди от европейския бюджет, което генерира огромна корупция, води до тежки човешки жертви заради некачествено строителство и поддържа мафиотската система на завладяната държава със зависимо и поръчково правораздаване. С уважение =========== Please withdraw your confidence from the Bulgarian law enforcement authorities and stop the theft of European Union (EU) funds in Bulgaria Open Letter To the attention of Mr Jean-Claude Juncker, President of the European Commission Mr Ville Itälä, Director-General of the European Anti-Fraud Office (OLAF) Ms Catherine De Bolle, Executive Director of Europol Mr Ladislav Hamran, President of Eurojust Dear ladies and gentlemen, The occasion to address you with this open letter is the grotesque failure of the Bulgarian law enforcement authorities that detained investigative journalists while they were working to uncover corrupt practices - bribery, manipulation of public procurement and abuse of European funds. The Bulgarian site for investigative journalism, Bivol, and its partner from the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Rise Romania, recently published an investigation revealing the schemes for abuse of EU funds in projects for BGN hundreds of millions - the so-called scandal #GPGate. After the publication, the journalists were tipped off that destruction of documents related to these projects was underway. The competent authorities were informed promptly, nevertheless, they did nothing to stop the destruction of evidence which lasted more than 24 hours. Eventually, two journalists - Dimitar Stoyanov from Bivol and Attila Biro from Rise Romania, were illegally detained by the authorities while trying to salvage said documents from being burned and destroyed. This unacceptable violation of the rights of European citizens and journalists investigating corruption and abuses in behalf of public interest is a strong demonstration of the side taken by the Bulgarian law enforcement authorities as they assist and provide cover-up for the destruction of evidence of serious corruption. Despite the international scandal, to date the Bulgarian Prosecutor's Office has not shown any interest in the published documents and evidence and any intent to probe them. With this petition, we urge the European Commission and its law enforcement services: - to withdraw confidence from the Bulgarian partner services - the Prosecutor's Office, the State Agency for National Security (DANS) and the Interior Ministry over their systematic refusal to investigate large-scale corruption with EU funds. - to launch a European probe into the evidence of serious corruption - bribery, manipulated public procurement, fraud with project costs that have been published in the GPGate investigation. - to freeze all European funds and payments for Bulgaria until the final results of this probe are known. We believe that the measures listed above are absolutely necessary in order to end once and for all the drain of billions from the European budget, which generates massive corruption, leads to human casualties due to poor construction and sustains the mafia structure of the captured state with a dependent judiciary.  

Bivol
12,026 supporters
Started 2 years ago

Petition to Tous nos élus

Revendications immédiates et non négociables du Mouvement #StopCorruption

Le Mouvement #StopCorruption, créé suite aux rassemblements du 19 février contre la corruption du système politique et de ses élus, a synthétisé plus de 60 propositions pour une démocratie éthique, citoyenne et transparente. Trois revendications font l’unanimité du mouvement au niveau national. Nous demandons : ·         Le retrait de l’amendement instaurant un délai de prescription de 12 ans à partir des faits pour les infractions occultes et dissimulées. ·         Le vote d’une loi citoyenne de transparence : Les élus devront justifier de toutes leurs dépenses et les rendre publiques en les publiant sur le site internet de l’assemblée concernée. ·         Le retrait immédiat de la vie politique de tous les hommes et femmes politiques condamnés pour des infractions occultes et dissimulées (corruption, délits financiers, abus de biens sociaux…etc) Nous vous remercions par avance de signer cette pétition afin de donner du poids à nos revendications avant les élections présidentielle et législatives.  Le Mouvement #StopCorruption est citoyen et apartisan, il ne revendique aucune affiliation et rejette toute assimilation ou récupération par un mouvement politique, quelle que soit sa couleur.   Rejoignez le Mouvement #StopCorruption :www.stopcorruption.frFacebook : Mouvement #StopCorruption Twitter : @StopCorruptFr

Mouvement STOPCORRUPTION
1,990 supporters